Småbarnspedagogikens styrka är en trygg och positiv stämning – men det förekommer brister i kvaliteten, vilket även syns i femåringars deltagande i småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik Virpi Pietiläinen

NCU har utvärderat småbarnspedagogikens kvalitet genom att granska hur planerna för småbarnspedagogik genomförs på daghem och inom familjedagvård. De mål för innehållet som fastställts för småbarnspedagogiken uppfylls i regel väl i en stor del av daghemmen. Men småbarnspedagogikens kvalitet varierar mycket, och i en del daghem och familjedagvårdsgrupper uppfylls innehållskraven svagt. NCU har dessutom utvärderat försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik ökade deltagandegraden i småbarnspedagogiken. Föräldrarnas inställning påverkar ändå i hög grad om en femåring deltar i småbarnspedagogik eller inte.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar 6.9.2019 två utvärderingar om småbarnspedagogikens kvalitet: Varhaiskasvatuksen laatu arjessa – Varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa (Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförandet av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård) samt Viisivuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuskokeilun toteutuminen (Genomförandet av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar).

NCU samlade in information om hur grunderna för planen för småbarnspedagogik genomförts genom att daghemspersonalen och familjedagvårdarna gjorde självvärderingar. Inom utvärderingen av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik samlades materialet in från tjänsteinnehavare samt barnens vårdnadshavare i försöks- och kontrollkommunerna.

Positiv stämning en styrka

I en stor del av daghemmen uppfylls målen för innehållet i småbarnspedagogik i huvudsak väl, men i en del daghem och familjedagvårdsgrupper uppfylls målen dåligt. Styrkor i den finländska småbarnspedagogiken är bland annat lekens starka ställning samt en positiv och trygg stämning. Däremot förekom det på många platser brister i fråga om genomförandet av innehållen i den pedagogiska verksamheten.

– Som helhet gav utvärderingen den bilden att personalen inom småbarnspedagogik har åtagit sig att genomföra högklassig småbarnspedagogik. Men ändå uppgav endast hälften av personalen att man dagligen läser litteratur för barnen. Också bildkonstens och musikens svaga ställning som en del av varje barns dag väcker frågor, säger utvärderingsrådet Laura Repo.

Deltagandet ökar

Diskussionen om småbarnspedagogikens kvalitet kan också kopplas till resultaten från försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik. Enligt resultaten ökade femåriga barns deltagande mer i försökskommunerna än i kontrollkommunerna. Men i enkäten till vårdnadshavarna kom det också fram att vårdnadshavarnas inställning till småbarnspedagogiken var en av de mest vägande faktorerna för om ett femårigt barn deltar i småbarnspedagogik eller inte.

– Om man vill höja deltagandegraden ska man också diskutera frågor som gäller kvalitet. Även om diskussionen om att höja deltagandegraden är viktig, borde man också fästa vikt vid småbarnspedagogikens innehåll och sätt att ordna den i alla åldersgrupper samt vilka ekonomiska satsningar man är beredd att göra för småbarnspedagogiken, säger Anna Siippainen, utvärderingsexpert vid NCU.

Utvärderingsrapporterna och resultaten i dem presenteras 6.9.2019 kl. 9–13 på Nationalmuseet. Mer information om evenemanget finns på NCU:s webbplats. Journalister kan på förhand be om utvärderingsrapporter om de vill läsa dem.

Mer information:

Utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet: utvärderingsrådet Laura Repo, tfn 029 533 5553, laura.repo@karvi.fi, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Utvärdering av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar: utvärderingsexpert Anna Siippainen, tfn. 029 533 5566, anna.siippainen@karvi.fi, Nationella centret för utbildningsutvärdering

Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen – Genomförandet av planer för småbarnspedagogik på daghem och inom familjedagvård

Utvärdering av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Utvärdering av försökets första skede

https://karvi.fi/sv/smabarnspedagogik/

Stäng