Vilar utbildningen på en stadig grund? – Ny publikation sammanfattar nationella utvärderingsresultat

I NCU:s nya publikationen Vilar utbildningen på en stadig grund? presenteras de mest centrala resultaten i nationella utvärderingar som genomförts på senare år. Utvärderingarna gäller allt från småbarnspedagogik till högskoleutbildning.

Publikationen tar fasta på utbildningssystemets styrkor och svagheter utifrån de senaste utvärderingsresultaten. Också utvecklingsrekommendationer ingår. Utvärderingscentret har tagit fram publikationen med tanke på den utbildningspolitiska diskussionen och beslutsfattandet på lokal och nationell nivå.

Publikationen är en översättning av Kannatteleeko koulutus? som gavs ut tidigare under år 2019.

Exempel på slutsatser i publikationen:

  • Tillgången på elev- och studerandevård har förbättrats.
  • Elever och lärare trivs i skolan och har tillräcklig arbetsro.
  • Kunskapsskillnaderna mellan elever ökar under skolgången.
  • Kompetenser som behövs i ett förändrat samhälle har stärkts i utbildningen.
  • Det förekommer skillnader i bedömningen av studerande både i slutet av årskurs 9 och inom yrkesstudierna.
  • Högskolorna har fungerande kvalitetshantering, men inom den allmänbildande utbildningen måste kvalitetsarbetet systematiseras.

Länk till sammanfattningen:

Vilar utbildningen på en stadig grund? Sammanfattning av resultaten i nationella utbildningsutvärderingar

Tilläggsinformation:

utvärderingsexpert Hanna Väätäinen, Nationella centret för utbildningsutvärdering,
029 5335568, hanna.vaatainen@karvi.fi

utvärderingsexpert Chris Silverström, Nationella centret för utbildningsutvärdering, 029 5335563, chris.silverstrom@karvi.fi

Stäng