Handledningen i övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet är huvudsakligen fungerande – erfarenheter av att bli mobbad och svårigheter med lärande försvårar emellertid yrkesval och anknytningen till fortsatta studier

Reppuselkäinen tyttö, joka seisoo selkä katsojaan päin.

I regel är tillgången till handledning i fråga om fortsatta studier och yrkesval bra och den svarar väl mot ungdomarnas behov. För ungdomar som har svårt med att hitta sin väg och fatta beslut behövs å andra sidan mer stöd, men tillräcklig stöd erbjuds inte alltid. NCU:s utvärdering av övergångsskedet i utbildningen är särskilt aktuell nu när man i Finland bereder en förlängning av läroplikten.

Utvärderingen som det Nationella centrets för utbildningsutvärdering (NCU) gjort gällde den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Av utbildningar i övergångsskedet utvärderades påbyggnadsundervisning (tionde klass), handledande utbildning för grundläggande yrkesutbildning (VALMA), förberedande utbildning för gymnasieutbildningen (LUVA) och folkhögskolornas långa studielinjer.

Resultaten baserar sig på enkätsvar från nästan 500 anordnare av grundläggande utbildning, utbildning på andra stadiet och det fria bildningsarbetet. Dessutom samlades information från över 15 000 studerande som hade inlett sina studier i yrkesutbildningen, gymnasiet och i utbildningar i övergångsskedet. Med enkäten kartlades studerandenas erfarenheter av handledning i den grundläggande utbildningen, att söka till studier efter den grundläggande utbildningen samt att inleda studier i den nuvarande studieplatsen.

Den individuella handledningen fungerar väl – men alla får inte det stöd de behöver

Enligt utvärderingsresultaten hade majoriteten av studerandena fått den personliga handledning som de behövde för planering av fortsatta studier under den grundläggande utbildningen. Även på andra stadiet och i utbildningar i övergångsskedet upplevde de studerande att de hade fått tillräckligt med information om studiernas mål och innehåll i början av studierna. Största delen av studerandena upplevde att de vid behov haft möjlighet att individuellt diskutera sina studier med en handledare eller lärare.

Utvecklingsbehov inom den grundläggande utbildningen finns när det gäller handledning i grupper och användning av kamratstöd. Dessutom borde digitaliseringens möjligheter utnyttjas mer systematiskt i handledningen såväl inom den grundläggande utbildningen som på andra stadiet och i utbildningar i övergångsskedet.

Även om handledningen i övergångsskedet huvudsakligen fungerar väl, skulle en del av studerandena ha behövt mer handledning.

– Särskilt om den unga personen har svårigheter med att hitta sin väg samt att göra val och fatta beslut i fråga om studier efter den grundläggande utbildningen, behövs det mera möjligheter att diskutera individuella behov med en handledare. Också på andra stadiet och i utbildningar i övergångsskedet skulle en del av studerandena ha behövt mera stöd för att engagera i för studierna, konstaterar utvärderingsråd Jani Goman.

Erfarenheter av mobbning och svårigheter med lärandet försvårar karriärplaneringen och engagemanget i studierna

Studerande, som under grundskoletiden blivit utsatta för upprepad mobbning eller upplevt svårigheter med lärande upplevde oftare än andra att handledningen inte svarade mot deras behov. De upplevde till exempel att man inte hade uppmuntrat dem tillräckligt att fundera över olika slags alternativ för fortsatta studier och att handledarna inte hade tillräckligt med tid för att föra samtal med dem. Dessa studerande upplevde också att deras självkännedom samt färdigheter att söka information och fatta beslut hade utvecklats långsammare.

Erfarenheter av mobbning och svårigheter med lärandet speglade också hur inledningen av studierna efter den grundläggande utbildningen kom igång. Till exempel var känslan av att vara en del av studerandegruppen inte lika stark hos dem som upplevt mobbning eller inlärningssvårigheter jämfört med andra studerande.

Ungdomarna behöver mer möjligheter att bekanta sig med studieplatser för fortsatta studier

Den största delen av de studerande upplevde att de i grundskolan hade fått den information de behövde om studier i gymnasiet och yrkesutbildningen. Däremot borde mer information ges om utbildningar i övergångsskedet, dvs. om handledande och förberedande utbildningar samt om det fria bildningsarbetets studier.

– Detta gäller möjligheten att bekanta sig med studierna. Endast en liten del av de som studerar i utbildningar i övergångsskedet hade fått bekanta sig med dessa utbildningar i grundskolan, konstaterar utvärderingsexpert Niina Rumpu.

Utvärderingsgruppen rekommenderar också att man ska öka informationen om olika studieplatser för fortsatta studier och möjligheterna att bekanta sig med dem.

Dessutom rekommenderar utvärderingsgruppen att olika handledningsformer ska utvecklas, att alla undervisnings- och utbildningsanordnare utarbetar en handledningsplan, att metoder för att förebygga mobbning effektiviseras och att gemenskapen mellan studerande stärks.

Publikationens namn:

Vaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa (Alternativ, val och nya möjligheter – Utvärdering av ungdomarnas studievägar och handledningen vid övergången från den grundläggande utbildningen till andra stadiet) (På finska sammanfattning på svenska)

Publiceringstillfälle:

Inspelningen från rapportutgivningen  (länk)

Utvärderingens webbsidor: 

nivelvaiheet.karvi.fi/sv

Mer information:

Utvärderingsråd Jani Goman, tfn 029 533 5505, fornamn.efternamn@karvi.fi
Utvärderingsexpert Niina Rumpu, tfn 029 533 5525, fornamn.efternamn@karvi.fi

 

Stäng