Ny plan för utvärderingar inom utbildningen: Konsekvenser av utbildningspolitiska reformer utreds

Ett nytt blad vändes inom utvärderingsverksamheten då undervisnings- och kulturministeriet godkände NCU:s plan för åren 2020–2023. Planen tar fasta på de senaste utbildningspolitiska reformerna och deras verkningar på olika nivåer i utbildningssystemet.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) beskriver i utvärderingsplanen för 2020–2023 de utvärderingsprojekt som kommer att genomföras under perioden.

Konsekvenser av ny lag och avgiftsfrihet för femåringar utvärderas inom småbarnspedagogiken

Lagen om småbarnspedagogik förnyades år 2018. Riksdagen förutsatte då att statsrådet följer upp och utvärderar reformens konsekvenser. I NCU:s nya utvärderingsplan ingår därför en konsekvensbedömning av lagen och också en utvärdering av utbildningarna inom småbarnspedagogik.

Dessutom pågår NCU:s utvärdering av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar. Den inleddes redan under den förra utvärderingsperioden.

Utvärderingarna av lärresultat ger information om kunnande och jämlikhet

Inom den grundläggande utbildningen tar NCU fram information om kunskapsnivån och jämlikheten genom utvärderingar av lärresultat. Också under den kommande fyraårsperioden utvärderas niondeklassarnas kunskaper i modersmål och litteratur och i matematik. Regelbundna utvärderingar visar hur elevernas kunskaper förändras. I den nya utvärderingsplanen ingår även andra utvärderingar av lärresultat.

NCU genomför också longitudinella utvärderingar som följer upp kunskapsutvecklingen hos samma elever i olika årskurser.

Utvärderingscentret kommer dessutom att utvärdera den pedagogiska differentieringen inom den grundläggande utbildningen. Redan under den förra perioden startade en utvärdering av hur läroplansgrunderna har implementerats inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning. Det här projektet pågår till slutet av 2020.

Förändringarna inom gymnasiet bidrar till ökat behov av en lägesbedömning

Gymnasieutbildning har varit och är fortfarande föremål för många förändringar, till exempel gymnasielagen och gymnasieförordningen som trädde i kraft 2019, de nya grunderna för läroplanen och studentexamensreformen. Det finns därför ett behov att utvärdera konsekvenserna av förändringarna.

Läget inom gymnasieutbildningen utreds genom en utvärdering av bland annat timfördelningsförsöket i gymnasiet och reformerna av studentexamen oh högskoleantagningen och deras inverkan på gymnasieutbildningen.

Inom yrkesutbildningen utreds reformens verkningar

De utvärderingar som berör yrkesutbildningen tar särskilt fasta på hur reformen från år 2018 har påverkat yrkesutbildningen. Under utredning är bland annat arbetslivsorientering och arbetslivssamarbete, förverkligande av individuella studievägar och hela examenssystemet inom yrkesutbildningen.

Dessutom kommer NCU varje år att utvärdera lärresultat i två–tre yrkesexamina. Under perioden utvärderas också lärresultaten i de gemensamma examensdelarna.

Fokus på studerande och kunnande i högskoleutvärderingarna

Inom högskoleutbildningen genomför NCU fyra omfattande utvärderingar av utbildningsområden. Avsikten är att de ska ge en helhetsbild av styrkor och utvecklingsområden inom de områden som granskas i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina producerar samt kontinuerligt lärande.

Andra aktuella högskoleutvärderingar är en utvärdering av högskolepedagogikens nuläge och utveckling, en utvärdering av flexibla studievägar inom den högre utbildningen samt auditeringar av högskolor.

Utbildningssystemets förmåga att svara mot plötsliga strukturomvandlingar och andra sektorövergripande utvärderingar

En del av utvärderingsprojekten gäller flera olika utbildningssektorer. Nu utreds till exempel utbildningssystemets förmåga att svara mot plötsliga strukturomvandlingar liksom också studerandes övergångar och smidiga studievägar i utbildningens övergångsskeden. NCU har även fått i uppdrag att kartlägga hur gymnasie- och yrkesutbildningen lyckas fostra de studerande till aktiva och kritiska medborgare.

Dessutom kommer utvärderingscentret att utvärdera både läs- och skrivundervisningen för invandrare och invandrares utbildningsvägar.

NCU fortsätter också att stöda kvalitetshantering och kontinuerlig utveckling inom alla utbildningsformer.

Vilken utvärderingsplan?

Utvärderingscentrets verksamhet styrs av planen för utbildningsutvärderingar. Den beskriver fyraårsperiodens utvärderingar och deras tidtabell. Undervisnings- och kulturministeriet godkände den nya planen för utvärderingar inom utbildningen 23.1.2020.

Tyngdpunkterna under den här utvärderingsperioden är utveckling av lärande och kompetens, främjande av likvärdighet, främjande av ett välfungerande utbildningssystem och stöd för kontinuerlig utveckling. Genom utvärderingsverksamheten producerar NCU information som kan användas för att fatta nationella och lokala beslut och för att utveckla verksamheten.

Läs mer om utvärderingarna och när de genomförs:

Plan för utbildningsutvärderingar 2020−2023

Information:

  • NCU:s direktör Harri Peltoniemi, tfn 029 533 5532, harri.peltoniemi @ karvi.fi
  • vice direktör Hannele Seppälä, tfn 029 533 5550, hannele.seppala @ karvi.fi
  • allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik: enhetschef Elina Harjunen, tfn 029 533 5506, elina.harjunen @ karvi.fi
  • yrkesutbildning: enhetschef Kirsi Hiltunen, tfn 029 533 5508, kirsi.hiltunen @ karvi.fi
  • högre utbildning och fritt bildningsarbete: enhetschef (vikarie) Marja-Liisa Saarilammi, tfn 029 533 5528, marja-liisa.saarilammi @ karvi.fi

Stäng