Förändringar i NCU:s utvärderingsverksamhet på grund av coronaviruset

NCU följer med coronasituationen och dess konsekvenser för samhället. Vi fattar beslut om utvärderingarna utgående från det aktuella läget. På grund av den nuvarande exceptionella situationen har vardagen förändrats avsevärt för utbildningsanordnare, läroinrättningar och högskolor. I den här situationen vill vi säkerställa arbetsron hos utbildningsaktörerna samt för deras personal och erbjuda vårt stöd där det är möjligt.

Vi informerar om förändringar genom mejl till anordnare och utvärderingarnas kontaktpersoner.

Coronavirusets följder för utvärderingsprojekten och den övriga verksamheten

NCU följer med coronasituationen och vad den innebär för samhället. Vi fattar beslut utgående från det aktuella läget om hur utvärderingsprojekten går vidare. Vi informerar utbildningsanordnarna om eventuella andra förändringar senare.

Utvärderingsprojekt

  • Utvärderingen i A- och B-svenska (finskspråkiga skolor) ställs in den här våren på grund av coronaläget.
  • Utvärdering av lärresultat i matematik i årskurs 9: Utvärderingen skulle genomföras under perioden 14-24.4.2020. Utvärderingen flyttas till en tidpunkt som bestäms senare.
  • Utvärderingen Studerandes övergångar och smidiga studievägar: Den datainsamling som planerats för den här våren kan inte genomföras under det här året. Vi samlar tidigast in information för projektet nästa år. Tilläggsinformation.
  • Utvärderingar av lärresultat inom yrkesutbildningen: Grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen samt grundexamen inom logistik: Tiden för att göra självvärderingen som är gemensam för utbildningsanordnarna och arbetslivet förlängs till 30.9.2020. Vid behov kan tiden förlängas ytterligare. Den ursprungliga sista dagen var 31.5.2020.
  • Utvärderingen av kvalitetsledningssystemet hos anordnare av yrkesutbildning genomförs enligt undervisnings- och kulturministeriets beslut 2021-2022. Handledning för utbildningsanordnarna ordnas hösten 2020. Tilläggsinformation.
  • Utbildningsvägar för invandrare: De intervjuer som NCU planerade göra med studerande kommer inte att genomföras. Alla övrig datainsamling har genomförts enligt planerna. Utvärderingsrapporten publiceras i början av hösten 2020.
  • NCU kommer överens om eventuella förändringar i pågående utvärderingsprojekt och auditeringar i samarbete med högskolorna. Vid behov kan högskolorna vara i kontakt med NCU:s kontaktpersoner för utvärderingarna och auditeringarna.

Övrig verksamhet

  • Vårt Utvärderingsforum som skulle hållas i maj flyttas till hösten. Vi meddelar tidpunkten senare.

#NCU Stöder – Utvärderingsinformation som stöd för utbildningsanordnare och läroanstalter

Vi vill i denna situation garantera arbetsron hos utbildningsanordnare, läroanstalter och högskolor. Vi vill även erbjuda vårt stöd där det är möjligt. För att stödja och uppmuntra utbildningsanordnare, högskolor och lärare i denna exceptionella situation delar vi på NCU:s webbplatser och via kanaler på sociala medier utvärderingsinformation, god praxis och annat material.

Nya artiklar:

Mer information:

Direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532

Vicedirektör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550

Ledningens assistent Anu Lehikko, anu.lehikko @ karvi.fi, +358 29 533 5503

Stäng