Med högklassig kompetens ut i arbetslivet. Utvärdering av högskoleutbildningen inom de humanistiska, ekonomiska och företagsekonomiska, tekniska samt samhällsvetenskapliga områdena

Högre utbildning Mirella Nordblad

EN NY PUBLIKATION. NCU genomförde en utvärdering av högskoleutbildningen inom de humanistiska, ekonomiska och företagsekonomiska, tekniska samt samhällsvetenskapliga områdena år 2019. En sammanfattning av utvärderingarnas centrala resultat har nu publicerats.

Utvärderingarna skapade en helhetsbild av och information om nuläget när det gäller utbildningsutbudet inom de fyra områdena samt om examinas kompetensinriktning och arbetslivsrelevans. I utvärderingen granskades utbildningsområdenas styrkor och utvecklingsbehov samt högskolornas och högskolesystemets förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det svarar mot de föränderliga kompetenskraven och utmaningarna i framtidens verksamhetsmiljöer. Utbudet på kontinuerligt lärande inom utbildningsområdet ingick också i utvärderingarna.

I sammanfattningen presenteras bl.a. de centrala styrkorna och rekommendationerna för de utvärderade utbildningsområdena. En central styrka i de utvärderade högskoleexamina är att de garanterar mångsidiga kunskaper och de centrala branschvisa färdigheterna. De som utexamineras från högskolorna svarar mot de i dagsläget viktiga kompetensbehoven, men framförallt utvecklar och förnyar arbetslivet.

De gemensamma rekommendationerna för utbildningsområdena är:

  • Högskolutbildningen inom de utvärderade områdena bör ordnas så att de geografiskt täcker hela Finland. Det bör dock finnas motiveringar för antalet verksamhetsställen och de bör vara tillräckligt stora för att garantera kvaliteten på utbildningen.
  • Profileringen av utbildningen bör basera sig på högskolans egna strategiska val.
  • Kompetensmålen bör beskrivas så att de studerande lär sig att identifiera den egna kompetensutvecklingen och att beskriva de egna kompetenserna exempelvis då de söker arbete. När det gäller kompetensmålen för examensprogrammen måste man se till att utvecklingen av substanskunskaperna och de allmänna färdigheterna är i balans. Särskild vikt bör fästas vid internationell kompetens och vid utvecklingen av de digitala färdigheterna samt förståelsen för digital kultur och förändring.
  • Inom de utvärderade områdena bör kontakterna till arbetslivet utvecklas och alumni tas aktivt med i utvecklingen och genomförandet av utbildningen.
  • Högskolorna bör bedriva systematiskt samarbete inom utbildningsområdena och högskolesektorerna, men också nationellt, på ett områdes- och sektoröverskidande sätt.
  • Det kontinuerliga lärandet bör utvecklas i nära samarbete med både examensutbildningen och arbetslivet. Kvalitetshanteringen av det kontinuerliga lärandet bör skötas.

 

Publikationen: Med högklassig kompetens ut i arbetslivet. Utvärdering av högskoleutbildningen inom de humanistiska, ekonomiska och företagsekonomiska, tekniska samt samhällsvetenskapliga områdena

 

Mer information om utvärderingarna finns på NCU webbplats

För mer information, vänligen kontakta

 

Mira Huusko, humaniora, tfn +358 29533 5565, förnamn.efternamn@karvi.fi
Otto Leppänen, teknik, tfn +358 29533 5573, förnamn.efternamn@karvi.fi
Kirsi Mustonen, ekonomi och företagsekonomi, tfn +358 29533 5515, förnamn.efternamn@karvi.fi
Mirella Nordblad, samhällsvetenskaper, tfn +358 29533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng