NCU:s stöd till aktörer inom småbarnspedagogiken under undantagstillståndet

Roosa Käsmä

Det undantagstillstånd som råder på grund av coronaviruset har påverkat den finländska småbarnspedagogiken i betydande grad. Utöver den grundläggande pedagogiska uppgiften framhävs småbarnspedagogikens samhälleliga uppgifter inom arbetskraftspolitiken och barnskyddet nu på olika sätt med tanke på bekämpningen av epidemin. Enligt Statsrådets riktlinjer ska småbarnspedagogik fortfarande ordnas för de barn och familjer för vilka vård inte kan ordnas på annat sätt. Rekommendationen är att de föräldrar som har möjlighet att ta hand om sina barn hemma gör det. Även om en stor andel av barnen stannat hemma från småbarnspedagogiken, är detta inte möjligt i alla familjer. Den hastigt förändrade situationen är utmanande för småbarnspedagogikens personal, som kanske också själva är oroliga för sin egen och sina närståendes hälsa.

Småbarnspedagogikens styrkor är ett stöd under undantagstillståndet

Enligt NCU:s utvärdering Småbarnspedagogikens kvalitet i vardagen 2019, som gällde genomförandet av och kvaliteten på småbarnspedagogiken på daghem och inom familjedagvård, hör bland annat den positiva och trygga atmosfär som råder i barngrupperna till småbarnspedagogikens styrkor. De flesta av de anställda som besvarade frågorna i utvärderingen ansåg att både barn och vuxna känner sig trygga på daghemmet och att barngrupperna präglas av en känsla av samhörighet. Enligt de föreståndare för småbarnspedagogikenheter som besvarade utvärderingen kan även personalens kompetens och kunnande samt deras engagemang och sensitivitet ses som några av småbarnspedagogikens styrkor. Under undantagstillståndet blir dessa styrkor hos småbarnspedagogiken ännu viktigare än tidigare ur barnens och deras familjers perspektiv. En dag i den bekanta och trygga daghemsgruppen kan erbjuda barnet en oersättlig andningspaus, om familjen upplever utmaningar i sin vardag.

Sensitivitet är närvaro och bemötande av barnet

Personalens sensitiva förmåga att bemöta varje barn framhävs, när det rådande undantagstillståndet äventyrar barnens känsla av trygghet. Med sensitivitet avses den vuxnas förmåga att observera och bli medveten om barnens sociala, emotionella och fysiska grundbehov och att förstå barnens upplevelsevärld. Till sensitiviteten hör även förmågan att se det pedagogiska värdet i olika samspelssituationer och situationernas betydelse. (Mer information om sensitivitet och samspel finns i: Grunder och rekommendationer för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet 2018)

I praktiken innebär detta att det viktigaste i personalens arbete just nu inte nödvändigtvis är att hålla fast vi den traditionella veckorytmen eller uppgjorda planer. Det är viktigare att fokusera på ett stressfritt samspel med barnen. Man tillbringar lugna stunder tillsammans och pratar, leker samt lugnar sig för att lyssna på barnens tankar om vad som helst, till exempel den egna vardagen, lekar eller den rådande situationen. Det är särskilt viktigt att personalen medvetet och kontinuerligt finns där för barnen i olika situationer i vardagen, och även är uppmärksamma på vad barnen uttrycker utan ord. På detta sätt märker personalen vilka upplevelser som är betydelsefulla för barnen eller vad barnen funderar på.

Utveckling av samspelet genom självbedömning

NCU vill stödja aktörer inom småbarnspedagogiken i dessa utmanande tider. Även om systematiska utvärderingar inte är relevanta nu i undantagsvardagen, kan man använda utvärderingar även för att observera det egna arbetet och på så sätt exempelvis stärka sensitiviteten i bemötandet och samspelet. I de kvalitetsindikatorer för småbarnspedagogiken som utarbetats av NCU lyfts samspelet mellan personalen och barnen fram som en av de mest centrala faktorerna för processens kvalitet. Men hur kan man utvärdera samspelet i barngruppen?

I den bifogade bilagan har vi samlat några exempel på bedömningskriterier för samspelet mellan personalen och barnen, som riktar sig till pedagogisk personal som arbetar med barngrupper. Bedömningskriterierna anknyter till den första kvalitetsindikatorn för processfaktorerna – ”Samspelet är positivt, hänsynstagande, uppmuntrande och varmt. Personalen är engagerad i barnen och barngruppen.” NCU samarbetar för närvarande med finländska forskare inom pedagogik och med experter på småbarnspedagogik för att konkretisera kvalitetsindikatorerna i form av bedömningskriterier. Utifrån bedömningskriterierna utarbetas bedömningsverktyg som stöd för småbarnspedagogikpersonalens självbedömningar.

Utöver de bedömningskriterier som utarbetats utifrån kvalitetsindikatorerna har vi valt två självbedömningsfrågor för personalen, vars syfte är att väcka pedagogisk diskussion och hjälpa till att reflektera över samspel och relaterad verksamhet i den egna gruppen. Genom självbedömning kan man lyfta fram styrkor och utvecklingsområden i det egna arbetet.

Självbedömningsfrågorna och kriterierna är avsedda för utvärdering och utveckling av det egna arbetet. I dessa utmanande tider kan man ha nytta av dem särskilt i observationen av sensitivt samspel. NCU:s experter på småbarnspedagogik skickar sina bästa hälsningar till alla som arbetar inom småbarnspedagogiken. Tillsammans kan vi klara oss igenom dessa svåra tider och komma ut ännu starkare på andra sidan.

Här kan du ladda ner bedömningskriterier och självbedömningsfrågor för utvärdering av samspelet: Utvärdering av samspelet i barngruppen.

Anvisningar och stöd för hanteringen av situationen med coronaviruset inom småbarnspedagogiken finns också på Utbildningsstyrelsens länk och på undervisnings- och kulturministeriets länk sida med vanliga frågor.

Stäng