Flexibel handledning i undantagsförhållanden – vid handledning på distans är det viktigt att beakta både individernas behov och möjligheterna till handledning i grupp

Roosa Käsmä

Lärare, handledare, elever, studerande och föräldrar möter nu många utmaningar, när undervisningen och handledningen till största delen sker på distans. Vid handledning på distans får elevernas och de studerandes egen aktivitet i att be om hjälp i sina studier en ännu viktigare roll än vanligt. I en sådan situation kan det hända att de som behöver mest handledning inte får all den handledning de behöver. Å andra sidan kan barn och unga känna att tröskeln för att be läraren om hjälp är lägre, om handledningen sker flexibelt.

Det är tur i oturen att handledningen för fortsatta studier efter grundskolan och den gemensamma ansökan till andra stadiet i huvudsak hann slutföras före undantagstillståndet. Undantagsförhållandena påverkar dock genomförandet av urvals- och inträdesprov samt ansökningarna till handledande och förberedande utbildningar. Situationen kommer också oundvikligen att påverka starten på de nya studierna.

NCU publicerade i januari 2020 en utvärdering gällande handledningen i övergångsskedet mellan grundskolan och andra stadiet. Enligt resultaten var de studerande i huvudsak nöjda med den handledning de fått och upplevde att de fått tillräckligt med handledning. En del av de studerande skulle ha önskat sig mera stöd och individuell handledning.

I handledning via nätet är det viktigt att beakta såväl individuella behov som kamratstöd och kommunikationen mellan eleverna eller de studerande

Enligt resultaten av utvärderingen borde man såväl i grundskolan som på andra stadiet och i utbildningar i övergångsskedena utnyttja teknologi och digitaliseringens möjligheter mer systematiskt för att förbättra tillgången till handledningstjänster.

Nu när det råder undantagstillstånd tvingas man utnyttja digitaliseringens möjligheter. Det centrala är att hitta lösningar som möjliggör handledning utgående från individuella behov, men som samtidigt beaktar kamratstödets och kommunikationens roll i handledningen över nätet.

En del kanske inte får tillräckligt med handledning – flexibilitet krävs

Enligt resultaten av utvärderingen hade antalet samtal med studiehandledaren också en positiv koppling till hur de studerande upplevde att deras karriärplaneringsfärdigheter hade utvecklats i grundskolan: ju fler samtal med studiehandledaren på tu man hand, desto bättre upplevdes utvecklingen av självkännedom samt färdigheterna att skaffa information och fatta beslut. Å andra sidan kan det hända att de som skulle behöva mest handledning inte alltid söker sig till handledning.

Vid handledning på distans under undantagstillståndet får elevernas eller de studerandes egen aktivitet i att be om handledning en ännu viktigare roll än vanligt. I en sådan situation kan det hända att de som behöver mest handledning inte får all den handledning de behöver. Det är viktigt att beakta detta när man ordnar och informerar om handledningen. Å andra sidan kan barn och unga känna att tröskeln för att be läraren om hjälp är lägre, om man fäster tillräckligt med uppmärksamhet vid tillgången till distanshandledning och handledningen sker flexibelt med hjälp av sådana verktyg som barnen och de unga gärna använder.

När det gäller utvecklingen av handlednings- och stödtjänster på distans kommer det rådande undantagstillståndet säkert att leda till att tjänsterna görs ännu bättre utifrån de erfarenheter man nu får.

Det är viktigt att säkerställa tillgången till handledning och elevvårdstjänster även under undantagstillståndet

I utvärderingen framgick att de studerande som under grundskoletiden blivit utsatta för upprepad mobbning eller som hade erfarenheter av inlärningssvårigheter upplevde jämfört med de andra studerandena att handledningen fungerat svagare under grundskoletiden, både när det gällde tillgång och tillgänglighet och hur väl handledningen svarar mot behoven. Dessa upplevelser påverkade de studerande också när de inledde fortsatta studier efter grundskolan.

I undantagsförhållanden, där undervisningen sker på alternativa sätt, blir situationen utmanande för de elever som behöver mer stöd än andra. Det är viktigt att också under undantagstillståndet beakta tillgången till elevvård och studiehandledning, även om dessa tjänster måste ordnas på andra sätt än tidigare. Till exempel ska man ordna handledning endast i den omfattning det är möjligt.

Det är särskilt viktigt att värna om den sociala samhörigheten, även om man undviker fysiska möten. När eleverna eller de studerande känner att de tillhör en grupp, är det lättare att hantera de händelser och upplevelser som undantagstillståndet för med sig.

Principen om att hela skolan handleder eller alla handleder lyfts fram ännu mer nu när det råder undantagstillstånd. Det centrala i denna princip är ett tätare samarbete och gemensamt ansvar för handledningen av barnen och de unga. Alla vuxna har en viktig roll i att stödja och uppmuntra barnen och de unga i en situation där den normala vardagen förändrats mycket snabbt.

Undantagsförhållandena ökar ojämlikheten – efterarbete behövs

Stödet hemifrån har stor betydelse för barns och ungas skolarbete och studier. Enligt den enkät bland studerande som gjordes som en del av NCU:S utvärdering upplevde majoriteten att de fått stöd hemifrån i valet och planeringen av fortsatta studier efter grundskolan, men en del saknade detta stöd.

I hemmen och familjerna är vardagen nu helt annorlunda än tidigare, och i vissa familjer kan situationen tillspetsas till det sämre. Elevvården och studiehandledningen har en viktig roll i stödjandet av eleverna, de studerande och hemmen.

Undantagstillståndet går över, men dess effekter på skolorna och läroanstalterna kan vara synliga länge efteråt. För en del elever och studerande kan det ta längre tid innan läget normaliseras och man kan komma tillbaka till den nivå man var på före undantagstillståndet. Därför är det viktigt att man samarbetar över yrkes- och sektorsgränserna för att hantera situationen och stödja elevernas och de studerandes välbefinnande även efter undantagstillståndet.

Mer information:

utvärderingsråd Jani Goman, +358 29 533 5505, jani.goman@karvi.fi

utvärderingsexpert Niina Rumpu, +358 29 533 5525, niina.rumpu@karvi.fi

Stäng