Elevhälsan viktig i undantagsförhållanden – det är svårt att be om hjälp för problem som uppstår i hemmet

Roosa Käsmä

Syftet med lagen om elev- och studerandevård är att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det samt att förebygga problem. I undantagsförhållanden är en extra utmaning att en del av tjänsterna endast kan genomföras på distans.

Elevhälsan ska främst fungera som förebyggande elevhälsa med en generell inriktning som stöder hela läroanstalten. Den hjälper att skapa en verksamhetskultur som främjar elevers och studerandes lärande, välbefinnande, hälsa, sociala ansvarstagande, delaktighet samt en hälsosam skolmiljö, trygghet och tillgänglighet.

NCU genomförde under 2016–2017 en utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård och de förändringar som den medfört. Elevhälsans situation undersöktes genom svar från såväl elevhälsogrupper som elever och studerande.

Det upplevs vara svårt att be om hjälp för problem i hemmet – det behövs mer digitala tjänster

Enligt utvärderingsresultaten identifierar skolornas och läroanstalternas personal i regel bra elevernas och studerandenas behov av stöd, och man reagerar bra på alla utbildningsstadier på de bekymmer som elever och studerande själva uttrycker. Hälften av såväl eleverna i den grundläggande utbildningen som gymnasiestuderande som svarade på enkäten ansåg att man reagerar antingen bra eller mycket bra på elevers och studerandes bekymmer. Hälften av respondenterna upplevde också att elever och studerande även får stöd så snabbt som möjligt efter att bekymret har framkommit.

Över hälften av respondenterna upplevde att det antingen är lätt eller mycket lätt att be om hjälp vid olika bekymmer. Det upplevdes som svårast att be om hjälp vid problem som uppstår hemma. Närmare en fjärdedel av de grundskoleeleverna och en tredjedel av de gymnasiestuderande som svarade upplevde att det antingen är svårt eller mycket svårt att be om hjälp vid problem hemma.

I undantagsförhållanden, då elever och studerande tillbringar en stor del av sin tid i hemförhållanden, är det särskilt viktigt att tröskeln för att ta upp bekymmer som gäller problem i hemmet hålls så låg som möjligt. Ett sätt är att ta fram kontaktkanaler som är lätt tillgängliga för ungdomar.

Särskilt nu under undantagstillståndet understryks betydelsen av digitala tjänster. Enligt utvärderingsresultaten är tillgången till elektroniska elevhälsotjänster fortfarande liten. Till exempel är det möjligt i vissa skolor och läroanstalter att så lätt som genom att trycka på en knapp uttrycka bekymmer anonymt eller ange om man oroar sig över en kompis. I den grundläggande utbildningen meddelade nästan en fjärdedel att de mer sannolikt skulle kontakta elevvården vid bekymmer, om det skulle finnas digitala tjänster.

Det är viktigt att upprätthålla den sociala gemenskapen också i undantagsförhållanden

Genom en kollektiv och engagerande verksamhetskultur kan man bidra till att förebygga problem, underlätta tidig identifiering av behov av stöd samt ordna stöd som behövs. Viktigt är också att hela undervisningspersonalens kunnande i fråga om elevhälsa utvecklas samt att deras arbetsinsats stärks i den generellt inriktade elevhälsan. Det är viktigt att den generellt inriktade elevhälsan syns i skolans och läroanstaltens vardag, så att elever och studerande vågar be om hjälp.

”En uppriktig vilja att hjälpa elever och att genuint verka för dem skapar en varm och stödjande anda.” (en skolspecifik elevvårdsgrupp i den grundläggande utbildningen)

Det är viktigt att i skolor och läroanstalter betona uppmärksamhet, omtanke och en stämning som har det gemensamma goda som målsättning. Främjande av välbefinnande, förebyggande av mobbning, trivsel i skolan och känslan av att bli hörd bidrar i bästa fall till att barn och unga kan vara sig själva och bli accepterade. Det är bra att komma ihåg att barns och ungas välbefinnande angår alla som arbetar i skolor och läroanstalter.

I undantagsförhållanden sker kontakter med elever och studerande huvudsakligen på distans, men samtidigt kan detta möjliggöra en personligare kontakt med ungdomar. Det är också viktigt att elever och studerande har en kontakt till bekanta personer i skolan och läroanstalten. Detta gör det också för sin del lättare att be om hjälp då man behöver det.

Arbetsbördan får inte belasta enskilda arbetstagare för mycket

En oroväckande observation i NCU:s utvärdering var att de sekretessbestämmelser och anteckningsskyldigheter som upplevs ha blivit striktare kan höja tröskeln för lärare att uttrycka oro. En del av respondenterna tog också upp belastningen av skolans anställda på grund av elevärenden. Särskilt under det nuvarande undantagstillståndet är det viktigt att lärare som upptäcker något att oroa sig över inte lämnas ensamma med elevhälsofrågan, utan får tillräckligt med kollegialt stöd samt möjligheten att också lätta sin egen bekymmers- och arbetsbörda. Det är även ytterst viktigt att upprätthålla personalens sociala gemenskap i undantagsförhållanden.

Enligt NCU:s utvärderingsresultat har den elevhälsorelaterade arbetsmängden ökat särskilt bland barnträdgårdslärare och lärare i den grundläggande utbildningen, kuratorer, speciallärare och studiehandledare. Förutom elevernas och studerandenas behov är det viktigt att komma ihåg att säkerställa att de som arbetar med elevhälsa orkar också i dessa undantagsförhållanden. Man ska särskilt uppmärksamma att arbetsbördan inte får belasta enskilda arbetstagare för mycket.

Elevhälsans fokus borde ligga på förebyggande arbete i stället för korrigerande åtgärder. I de nuvarande undantagsförhållandena är det viktigt att redan nu i den omfattning det är möjligt ha förebyggande arbete som mål, så att man senare kan undvika korrigerande åtgärder. En tydlig ledning och koordinering av elevhälsan, ett planmässigt arbetssätt samt ett fungerande, sektorsövergripande samarbete mellan skolans personal, elevhälsopersonalen, eleverna och studerandena samt vårdnadshavarna är nyckeln till ett lyckat resultat. Gemensamma tillvägagångssätt och praxis samt fungerande verksamhetsmodeller stöder samarbete, elevhälsan i vardagen samt uppföljningen och utvärderingen av elevhälsa också i undantagsförhållanden.

Publikationens namn:

Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt gymnasieutbildning

Stäng