NCU utvärderar effekterna av undantagsförhållanden på jämlikhet och likabehandling i utbildningen

Roosa Käsmä

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför en utvärdering där man undersöker effekter av avvikande undervisningsarrangemang relaterade till coronaepidemin. Utvärderingen ger information om effekterna av undantagsförhållanden på en nationell nivå. Dessutom produceras information om verksamhetsmodeller och god praxis som kan användas av dem som anordnar småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt vid högskolor för att främja jämlikhet och likabehandling under undantagstillståndet samt efter det.

Vid utvärderingen granskas omedelbara och långsiktiga effekter av undantagsförhållanden

Utvärderingens uppgift är att producera information om effekterna av undantagsförhållanden på förverkligande av jämlikhet och likabehandling i utbildningen samt utbildningssystemets funktionalitet. Utvärderingen gäller förskoleundervisning,  grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning samt högskoleutbildning. Utvärderingsobjekt är verksamheten i realtid och omedelbara effekter. Också långsiktiga effekter följs upp som en del av den nationella utvärderingsverksamheten.

Utvärderingen söker svar på följande frågor:

  1. Hurdana effekter har undervisningsarrangemang på grund av undantagssituationen haft på jämlikhet och likabehandling?
  2. Vilka faktorer har främjat eller förhindrat att målen uppnås inom småbarnspedagogik, grundläggande utbildning,  gymnasiet, yrkesutbildning och högskoleutbildning?
    • Hur har elevers och studerandes olika behov beaktats?
    • Hur har bedömning av lärande och kunnande genomförts i undantagsförhållanden?
  3. Vilka ändringar har undantagssituationen förorsakat i studiernas gång samt i övergångarna mellan olika utbildningsstadier?
  4. Hurdana effekter har undantagssituationen haft på barns, elevers, studerandes samt lärares välmående? Hur har man stött välmåendet?

 

Genomförandet av utvärderingen sker stegvis

Utvärderingen startar i april 2020 och genomförs stegvis så att utvärderingsresultaten som gäller inledningsfasen av undantagssituationen är användbara så snart som möjligt.

Utvärderingsarrangemangen preciseras i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen.

Vid genomförandet av utvärderingen utnyttjas där det är möjligt också data som andra aktörer har samlat in för att undvika dubblering i datainsamlingen och minska arbetsbelastningen. Vid planeringen av utvärderingen har NCU utnyttjat en utredning som gäller datainsamlingar och forskning som har gjorts om undantagsförhållanden både i Finland och internationellt. NCU:s utvärdering genomförs så att resultat och material är användbara också i andra undersökningar.

Mer information

Direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi @ karvi.fi, +358 29 533 5532

Vicedirektör Hannele Seppälä, hannele.seppala @ karvi.fi, +358 29 533 5550

Stäng