Utvecklande utvärdering inkluderar, lär nytt och strävar efter att påverka – bekanta dig med den nya publikationen

Roosa Käsmä

Utvecklande utvärdering är ett viktigt arbetssätt vid Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Det har också stöd i lagstiftningen. Att engagera, att sträva efter effekter och att jobba på ett positivt och inkluderande sätt är centralt i utvecklande utvärderingar. Nu har vi för första gången sammanställt utgångspunkterna, definitionen och värdegrunden för utvecklande utvärdering i en publikation. Broschyren publiceras på svenska, finska och engelska.

NCU:s anställda om utvecklande utvärdering. Textekvivalent.

Med den nya broschyren om utvecklande utvärdering vill NCU främja och stärka en gemensam förståelse för utvecklande utvärdering. Våra utvecklande arbetssätt syns på ett mångsidigt sätt i NCU:s olika utvärderingstyper, t.ex. utvärderingar av lärresultat, utvärderingar av utbildningsområden, tema- och systemutvärderingar samt utvärderingar av kvalitetssystem.

Utvecklande utvärdering skapar positiva effekter

I en utvecklande utvärdering planeras och genomförs de olika skedena så att de redan i sig leder till lärande, att man delar med sig av kompetens och att den gemensamma förståelsen stärks. I NCU:s utvecklande utvärderingar ingår till exempel inkluderande utvärderingsprocesser, utvärderingsrapporter, självvärderingsverktyg samt analyser och synteser om utbildningssystemets nuläge. Detta material kan också utnyttjas för att utvärdera och utveckla den egna verksamheten av anordnare av småbarnspedagogik eller utbildning, av högskolor och aktörer inom det fria bildningsarbetet samt av beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.

Utvärderingsverksamheten ger på kort sikt en ny förståelse utifrån utvärderingsinformation och -kompetens, lösningar och beslut samt utvecklingsåtgärder på nationell och lokal nivå. Effekterna uppstår under utvärderingsprocessen, genom projektens resultat och genom NCU:s utvärderingsverksamhet som helhet.

De mer långsiktiga effekter som NCU eftersträvar uppkommer genom den information och det kunnande som utvärderingarna producerar. Effekten syns i förändringar som gäller lärande, kunnande och likvärdighet och också i hur utbildningssystemet fungerar och i den kontinuerliga utvecklingen.

Nyttan syns i responsen

Den respons som Karvi samlat in visar att den utvecklande utvärderingen har varit till nytta i självvärderingen av den egna verksamheten och vid identifieringen av de egna styrkorna och utvecklingsområdena.

Det är hälsosamt att stanna upp ibland och se närmare på nuläget samtidigt som man funderar på vad man eventuellt kunde förbättra. (Lärare inom småbarnspedagogiken)

Dessutom berättar responsen att hela utvärderingsprocessen, dvs. självvärderingsfasen och utvärderingsrapporten, tillsammans har stött utvecklingsarbetet för utbildningsanordnare som deltagit i en utvärdering.

Den respons som NCU samlat in vittnar också om att den information som utvecklande utvärderingar tar fram är viktig. Den stöder det nationella beslutsfattandet och att utbildningsanordnarna lär av varandra. på och de områden som behöver förbättras.

NCU:s rapport lyfter fram styrkor och utvecklingsområden inom yrkesutbildningen och ger på så sätt beslutsfattarna information. Utbildningsanordnaren kan jämföra sin egen verksamhet med det vi nationellt sett är bra på och de områden som behöver förbättras. (Undervisnings- och kulturministeriet)

Den finländska utvecklande utvärderingen intresserar världen

Den finländska utvecklande utvärderingen och dess metoder har väckt stort internationellt intresse. Även om utvärderingsmodellen har en stark koppling till den finländska förtroendekulturen och därför inte i sin helhet kan kopieras till en annan kultur, är det möjligt att utnyttja särdragen i den utvecklande utvärderingen även i mindre skala. Det har NCU redan gjort i flera internationella samarbetsprojekt och utvärderingar.

Utvecklande utvärdering har länge utgjort ett grundläggande element i utvärderingsverksamhet inom finländsk utbildning, och är något som vi stolt kan presentera även på internationella arenor.

Utvecklande utvärdering vid Nationella centret för utbildningsutvärdering

Mer information

Utvärderingsrådet Sirpa Moitus, tfn 029 533 5518, fornamn.efternamn@karvi.fi

Utvärderingsrådet Päivi Kamppi, tfn 029 533 5512, fornamn.efternamn@karvi.fi

Stäng