Nivåskalor och muntliga färdigheter i engelska – ny publikation om språkundervisning

chrissilverstrom

Största delen av sjundeklassarna kan engelska, men de behöver bli bättre på att våga tala engelska. För lärarna är det utmanande att bedöma elevernas förmåga att tala och skriva engelska. Bland annat det här konstaterades i den utvärdering av lärresultat i engelska (A-lärokursen) som Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomförde hösten 2018.

NCU har nu gett ut en artikelsamling med utgångspunkt i de centrala resultaten. Artiklarna behandlar bl.a. följande teman:

  • Vilka slags kunskaper har man strävat efter i engelskundervisningen under olika årtionden? På vilket sätt har man utvärderat språkkunskaperna?
  • Vilka fördelar och utmaningar finns det med att använda nivåskalor för språkkunskaper? På vilket sätt har man använt skalor i och utanför Finland?
  • Hur kan man undervisa eleverna i att bli bättre på att tala engelska?
  • Vilka faktorer förklarar de svenskspråkiga elevernas bättre resultat i engelska?
  • Vilken betydelse har utvärderingsresultaten för lärarens undervisning och bedömning och för elevernas lärande?

Skribenterna är experter på undervisning, inlärning och bedömning av språk. En av artiklarna är skriven på svenska. I den diskuteras de svenska skolornas goda resultat och dessutom presenteras undervisningen i engelska i en svensk enhetsskola.

Publikationen Taitotasoja ja suullista kielitaitoa Näkökulmia A-englannin kielen oppimistulosten arvioinnin osoittamiin kehittämiskohteisiin är redigerad av Marita Härmälä och Mika Puukko. Den kan laddas ned på NCUs webbsidor.

Stäng