Utvärderingsresultat på olika utbildningsnivåer vid årsskiftet 2020–2021

NCU publicerar i december resultat som gäller utvärderingen Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling på alla utbildningsnivåer. Under de närmaste månaderna kommer också utvärderingar som gäller grundläggande utbildning, yrkesutbildning och högskoleutbildning att bli klara.

Nationella centret för utbildningsutvärdering ger ut resultatrapporter i sju utvärderingsprojekt under perioden oktober 2020 – januari 2021. Det här meddelandet innehåller förhandsinformation om kommande utgivningar. Vi ger ut en motsvarande sammanfattning tre–fyra gånger per år för att stöda en ännu effektivare användning av vår utvärderingsinformation. Följande sammanfattning publiceras i början av nästa år.

 

Alla utbildningsnivåer: Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling

Finland övergick våren 2020 till exceptionella omständigheter under tre månader. Undantagsläget på grund av coronaepidemin medförde ett behov av att utvärdera de effekter som de exceptionella undervisningsarrangemangen hade på jämlikhet och likabehandling i utbildningen samt utbildningssystemets funktionalitet. Föremål för utvärderingen är effekterna på lärande, bedömning, stöd och handledning samt barn och ungas välbefinnande.  Utvärderingen gäller alla utbildningsnivåer. De första nationella resultaten publicerades och projektets slutrapport publiceras i december 2020.

Mer information:

Grundläggande utbildning: longitudinell utvärdering i modersmål och litteratur samt läroplansutvärdering

I början av nästa år blir två utvärderingar som berör grundskolan klara. Den lilla longitudinella utvärderingen gäller utvecklingen i ämnet modersmål och litteratur (svenska) 2014–2017. Vi följer upp kunskapsutvecklingen från årskurs 9 fram till studentexamen. En sammanfattande publikation blir klar i början av år 2021.

Mer information:

 • ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren(at)karvi.fi, +358 29 533 5531
 • projektets webbplats

***

Implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildning har utvärderats under åren 2016–2020. Utvärderingen är indelad i fyra delprojekt. Fokus har legat på faktorer som hindrar och främjar hur läroplansgrunderna och de lokala läroplansprocesserna fungerar, hur läroplansmålen uppnås och hur läroplanerna tagits i bruk. Resultaten i det fjärde delprojektet publiceras i januari-februari 2021.

Mer information:

 • ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, jaana.saarinen(at)karvi.fi, +358 29 533 5537
 • utvärderingsexpert Salla Venäläinen, salla.venalainen(at)karvi.fi, +358 29 533 5549
 • projektets webbplats

Yrkesutbildning

Två utvärderingar inom yrkesutbildningen kommer att publiceras. Rapporterna beskriver yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet inom grundexamen i social- och hälsovårdsbranschen och grundexamen i logistik. Båda utvärderingarna blir klara i januari 2021.

Mer information:

 • ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(at)karvi.fi, +358 29 533 5557

Högre utbildning

Också inom högskoleutbildningen är publikationer från två utvärderingar aktuella. I oktober presenteras resultat från projektet IIEP-UNESCO. Projektet har utrett flexibla studievägar i olika länder, speciellt de nationella riktlinjerna, instrument och utvecklingsåtgärder samt deras funktionalitet och effekter på högskolenivå. Finland har kallts till det här projektet som totalt omfattar åtta länder.

Finlands landsrapport “Flexible learning pathways in higher education. Finland’s country case study for the IIEP-UNESCO SDG4 project in 2018–2021” har publicerats i NCU.s publikationsserie i september 2020. NCU har tillsammans med IIEP-UNESCO och Pedagogiska forskningsinstitutet arrangerat ett webbinarium 30.10, där de viktigaste resultaten i Finlands landsrapport har diskuterats.

Mer information:

***

I januari − februari 2021 publiceras omauditeringen av kvalitetssystemet vid Diakoniyrkeshögskolan. Omauditeringen kommer att fokusera på följande auditeringsobjekt:

 • Kvalitetssystemets koppling till strategisk ledning
 • Examensinriktad utbildning
 • Genomslagskraft i samhället och regionutvecklingsarbete, och
 • Kvalitetssystemet som helhet.

Vid auditeringen utvärderas det kvalitetssystem som högskolan har utvecklat i enlighet med sina egna utgångspunkter och mål. Syftet med auditeringarna är att stöda högskolorna i deras arbete med att utveckla kvalitetssystem som motsvarar de europeiska principerna för högskolornas kvalitetshantering. Ett annat syfte är att den finländska kvalitetshanteringen ska vara fungerande och konsekvent både inom högskolorna och på en nationell nivå.

Mer information:

 • utvärderingsexpert Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen(at)karvi.fi, +358 29 533 5515
 • projektets webbplats

 

Stäng