En kvalitetsstämpel till Diakonia-ammattikorkeakoulu i omauditeringen – omfattande delaktighet och samutveckling inom högskolan lyfts fram som styrkor

Högre utbildning Anniina Väisänen

Nationella centret för utbildningsutvärdering har år 2020 genomfört en omauditering av Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) och gett yrkeshögskolan en kvalitetsstämpel som gäller i sex år från och med den 16 december 2020. Diakonia-ammattikorkeakoulus kvalitetssystem uppfyller de nationella kriterier för kvalitetshantering som ställts upp för högskolorna, och motsvarar de europeiska principerna och rekommendationerna för högskolornas kvalitetshantering.

Den egentliga auditeringen av Diakonia-ammattikorkeakoulu genomfördes 2016–2017. Vid den egentliga auditeringen uppfyllde Diakonia-ammattikorkeakoulu inte de nationella auditeringskriterierna. En utveckling av kvalitetssystemet förutsatte åtgärder och en omauditering.

Kvalitetssystemet omfattar till centrala delar yrkeshögskolans grundläggande uppgifter och stöder utvecklingen av verksamheten.

”I och med genomförandet av den utvecklingsplan för kvalitetshanteringen som utarbetades 2017 har kvalitetsarbetet blivit mer systematiskt och fokuserat än tidigare. Högskolan har som ett resultat av utvecklingsarbetet ett enhetligt kvalitetssystem som omfattar hela högskolan. Systemet stöds av processer för informationsbaserad styrning, förnyad kvalitetsdokumentation och effektiv kommunikation”, konstaterar Päivi Karttunen, auditeringsgruppens ordförande.

Auditeringsgruppen lyfter fram följande som särskilda styrkor i utvecklingsarbetet:

  • Utvecklingen av kvalitetssystemet har varit målinriktad och övergripande efter den egentliga auditeringen. Kvalitetssystemet och den information systemet tar fram betjänar den strategiska ledningen på olika nivåer.
  • Det finns gott om kvalitetsrutiner vid Diak med vilka man säkerställer kvaliteten på examensutbildningen. Studerandena och studentkåren O’Diako har en viktig roll i Diaks kvalitetsarbete.
  • Efter den egentliga auditeringen har Diak utfört systematiskt utvecklingsarbete för att förtydliga målen för genomslagskraften i samhället och regionutvecklingsarbete samt utvecklat kvalitetsrutiner. Proaktiva och strategiska utvecklingspartnerskap främjar Diaks genomslagskraft i samhället och stöder genomförandet av Diaks strategi.

Ytterligare information

Auditeringsgruppens ordförande, vicerektor Päivi Karttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, paivi.karttunen(at)tuni.fi, +358 50 568 5358

Utvärderingsexpert Kirsi Mustonen, Nationella centret för utbildningsutvärdering,
kirsi.mustonen(at)karvi.fi, +358 29 533 5515

Stäng