Utvärdering visar: läroplanen blir inte till ett levande dokument i en handvändning – introduktionen av förändringar och reformer kräver tid, utbildning och samarbete

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Anniina Väisänen

Aktörer inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning har under de senaste åren haft varierande möjligheter att sätta sig in i läroplanernas målsättningar och innehåll. I bästa fall har man reserverat gott om tid att bereda och ta i bruk lokala läroplaner, och utbildning har erbjudits för lärarna och rektorerna. Hela arbetsgemenskapen har haft möjlighet att delta i den gemensamma diskussionen om utvecklingen av undervisningsarbetet, och olika förskolors och skolors behov har beaktats i reformarbetet. Detta har bidragit till positiva attityder till förändringarna och till att läroplanens tankar har fått fotfäste. I värsta fall har man stressat sig igenom reformerna vid sidan av undervisningsarbetet och saknat möjlighet att delta i utbildningar. I dessa fall har reformerna känts belastande och svåra att genomföra.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) gjorde en läroplansutvärdering åren 2016–2020. Utvärderingen hade fokus på hur implementeringen av läroplansgrunderna för för- och grundskolan har framskridit. Sammanlagt flera tusen aktörer inom för- och grundskolan i hela Finland deltog i de olika skedena av utvärderingen.

Mer stöd och utbildning för etableringen av läroplanerna

Timfördelningen och läroplansdokumenten förnyas i Finland ungefär vart tionde år, och när det görs förändras mycket i skolornas och förskolornas verksamhet. Beredningen och införandet av lokala läroplaner är ett enormt projekt på kommun- och skolnivå, och för att genomföra det behövs stöd och handledning från Utbildningsstyrelsen samt fortbildning. Utvärderingen visar att hindren för deltagande i fortbildning har ökat när införandet av läroplanerna har framskridit. Utvärderingsresultaten visar också att en del innehåll i läroplanerna på lokal nivå har förståtts och tolkats på många olika sätt, vilket har varit till nackdel för uppnåendet av målen. I utvecklingsrekommendationerna i LP-utvärderingen sägs att mer stöd och fortbildning behövs, inte bara i början av läroplansprocessen utan även när införandet framskrider. Detta skulle främja en enhetlig förståelse av reformernas centrala begrepp, vilket skulle stöda undervisningsarbetet i skolornas och förskolornas vardag.

– För att läroplanen ska blir ett levande dokument som man vill återkomma till i undervisningsarbetet måste man stöda förändringarna och reformerna tillräckligt, konstaterar ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen.

Man kan inte låta samarbetet tyna bort när ibruktagandet av läroplanerna framskrider

Samarbete och samarbetsfärdigheter har enligt LP-utvärderingen de största positiva effekterna på hur målen uppnås i för- och grundskolan. I resultaten lyftes i synnerhet betydelsen av samarbete bland den undervisande personalen fram, men även samarbete mellan olika förskoleenheter respektive skolor värdesattes.

– Det pedagogiska ledarskapet har en nyckelroll i detta. Genom det kan man påverka hur samarbetet organiseras, hur mycket tid som reserveras för det och hur man säkerställer att läroplansarbetet fortsätter efter att de har tagits i bruk. Samarbetets betydelse bör förstärkas i det dagliga arbetet, säger utvärderingsexpert Salla Venäläinen.

Huvudresultaten sammanfattas i svensk publikation

Den svenska publikationen som NCU nu ger ut sammanfattar resultaten i LP-utvärderingens fyra delprojekt. Det framkom inga större skillnader i hur svenskspråkiga förskolor och skolor har tagit till sig läroplanerna i jämförelse med den finskspråkiga utbildningen. Analyserna av svaren visade att läroplansreformen för många lärare har betytt ökat samarbete med kolleger, mer helhetstänkande och fokus på annan bedömning än den summativa. Läroplanen har också gett digitaliseringen och en ny syn på lärande vind i seglen.

Mer information: ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, tfn 029 533 5537, e-post: jaana.saarinen(at)karvi.fi
utvärderingsexpert Salla Venäläinen, tfn 029 533 5549, e-post: salla.venalainen(at)karvi.fi
utvärderingsexpert Chris Silverström (den svenska publikationen), e-post: chris.silverstrom(at)karvi.fi tfn 029 5335563

Rapporter:

OPS KEHITTÄMISTYÖN KOMPASSINA Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden 2014 toimeenpanon arviointi;

LÄROPLANSUTVÄRDERINGEN 2016−2020 En utvärdering av implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

Stäng