Resultat av utbildningsutvärderingar som publiceras våren 2021

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar flera aktuella utvärderingsresultat under de följande tre månaderna. Utvärderingarna gäller bland annat effekterna av de exceptionella undervisningsarrangemang som orsakats av coronaepidemin samt yrkeskompetensen i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen. I urvalet finns utvärderingar från alla utbildningsstadier på finska, svenska och engelska.

I det här meddelandet ges förhandsinformation om kommande publiceringar i februari–april 2021. Målet med sammanfattningen är att stödja ett bättre utnyttjande av informationen från utvärderingarna. Nästa sammanfattning av kommande publiceringar av utvärderingar ges ut i slutet av våren.

 

Utvärderingar som berör alla utbildningsstadier

Utvärdering av effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang

Situationen som orsakats av coronaepidemin har skapat ett behov av att utvärdera de exceptionella undervisningsarrangemangens effekter på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling i utbildningen och utbildningssystemets funktionalitet. Utvärderingen gäller lärandet, bedömning, stöd och handledning samt effekterna på barns och ungas välbefinnande. Utvärderingen omfattar alla utbildningsstadier. Utvärderingens första riksomfattande resultat publicerades i juni och utvärderingsresultaten och rekommendationer i december 2020.

Slutrapporten publiceras i februari 2021.

Mer information:

———————-

Småbarnspedagogik

Pilotförsök med verktyg för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet

NCU utvecklar för småbarnspedagogiken ett nationellt utvärderingssystem med tillhörande utvärderingsverktyg utgående från de kvalitetsindikatorer som publicerades hösten 2018. Syftet med pilotförsöket är att utvärdera hur de nya utvärderingsverktygen och den tillhörande utvärderingsprocessen fungerar i praktiken.  Med projektet strävar NCU också efter att ta fram information om hur utvärderingen stöder den lokala utvecklingen och hur utvärderingsverktygen kan utnyttjas vid utvärderingen av barngrupper på personal- och individnivå.

Rapporten publiceras i april 2021.

Mer information:

 • utvärderingsråd Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, tfn 029 533 5543
 • utvärderingsexpert Sivi Harkoma, sivi.harkoma(a)karvi.fi, tfn 029 533 5556
 • projektets webbplats

———————-

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Utvärdering av implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen under åren 2016–2020

Implementeringen av läroplansgrunderna 2014 för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen utvärderades åren 2016–2020. Utvärderingen delades in i fyra delprojekt. I rapporten för det fjärde delprojektet, som publicerades i februari, analyseras hur ibruktagandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen har framskridit och lyckats. Framför allt uppmärksammas faktorer som främjat och förhindrat att de innehållsmässiga målen uppnås. Dessutom utvärderas hur verksamheten har utvecklats i förskoleenheternas och skolornas vardag. Det är fråga om en uppföljningsutvärdering, där samma utbildningsanordnare, förskoleenheter och skolor deltog åren 2017 och 2019.

Utvärderingsrapporten publicerades den 17 februari 2021 (på finska). Dessutom publiceras en sammanfattning av läroplansutvärderingen på svenska och reflektioner som gäller hela projektet. Ett publiceringswebbinarium för utvärderingen ordnades den 16 februari 2021.

Mer information:

 • ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5537
 • utvärderingsexpert Salla Venäläinen, salla.venalainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5549
 • projektets webbplats 

 

Småskalig longitudinell utvärdering i svenska som modersmål från slutet av grundskolan till slutet av gymnasiet

I denna småskaliga longitudinella utvärdering på svenska följer man utvecklingen av kunskaperna från årskurs 9 till studentexamen. I utvärderingen låg intresset på hur studeranden som deltog i utvärderingen av lärresultat i modersmål och litteratur 2014 klarade sig i studentprovet i svenska som modersmål. Utvärderingen beaktade resultaten i både textkompetensprovet och i essäprovet.

Utvärderingen publicerades den 9 februari 2021.

Mer information:

———————-

Yrkesutbildning

Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen

Utvärderingen ger information om utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet och den kompetens som den ger i grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen.

Utvärderingsrapporten publiceras kring månadsskiftet februari–mars.

Mer information:

 • ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5557
 • projektets webbplats

 

Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet inom grundexamen i logistik

Utvärderingen ger information om utbildningsanordnarnas pedagogiska verksamhet och den kompetens som den ger i grundexamen i logistik.

Utvärderingsrapporten publiceras kring månadsskiftet februari–mars.

Mer information:

 • utvärderingsexpert Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman(a)karvi.fi, tfn 029 533 5555
 • projektets webbplats 

———————-

Högskoleutbildning

Accreditation of the Degree Programme in Mechanical Engineering at Savonia University of Applied Sciences

Ackrediteringen av utbildningsprogrammen inom teknik är en examensprogramsspecifik utvärdering som ger en internationell EUR-ACE-kvalitetsstämpel. Syftet för ackrediteringen är att stödja utvecklingen av kvaliteten i examensprogram inom teknik samt att öka godkännandet av examina inom teknik i arbetslivet samt jämförbarheten av examina utomlands.

Ackrediteringens resultat publiceras den 15 mars 2021.

Mer information:

 

Auditering av Kajaanin ammattikorkeakoulu 2021

NCU genomför en auditering av Kajaanin ammattikorkeakoulu. Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering,
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder,
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt,
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Kajaanin ammattikorkeakoulu har valt Esports Business-utbildning som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Kajaanin ammattikorkeakoulus samarbetspartner i kollegialt lärande är yrkeshögskolan Centria med temat Kontinuerligt lärande och flerformsundervisning.

Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i mars 2021. Ett avslutande seminarium för auditeringen ordnas i april 2021. Den exakta tidpunkten meddelas senare.

Mer information:

 • utvärderingsexpert Kirsi Mustonen, kirsi.mustonen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5515
 • projektets webbplats

 

Auditering av Jyväskylä universitet

Detta är den tredje auditeringsomgången för Jyväskylä universitet. Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering,
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder,
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Jyväskylä universitet har valt Enhetsövergripande, tvärvetenskaplig utbildning som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. Jyväskylä universitets samarbetspartner i kollegialt lärande är Vrije Universiteit Amsterdam med temat Kontinuerlig utveckling av lärarens yrkeskompetens.

Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform den 24 februari 2021.

Mer information:

 

Auditering av Sydöstra Finlands yrkeshögskola (XAMK)

NCU genomför en auditering av XAMK yrkeshögskola. Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering,
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder,
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

Högskolans strategiska utveckling stöds av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. XAMK har valt Lärmiljöer som stöder samarbete mellan FUI-verksamheten och undervisningen som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används som en metod i auditeringen. XAMKs samarbetspartner i kollegialt lärande är Henan University (Kina) med temat Studiestigen för de studerande.

Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform den 24 februari 2021.

Mer information:

Stäng