Jyväskylä universitet är det första universitetet som godkändes i den tredje omgången av auditeringar – universitetet satsar på studerande och välbefinnande

Högre utbildning suvialatalo

Jyväskylä universitet var det första universitetet som auditerades i den tredje omgången av auditeringar av finländska högskolor. Jyväskylä universitet fick särskilt beröm i auditeringen för utbildningsverksamhetens ledning och den mångsidiga omsorgen för personalens arbetshälsa.

Jyväskylä universitet (JYU) blev godkänd i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). JYU beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen visar att JYU:s verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna angående högskolornas kvalitetssäkring.

Utbildningens ledning är heltäckande och undervisningen ändamålsenlig

Utbildningen vid Jyväskylä universitet leds på ett övertygande sätt och satsningar görs på att utbildningen genomförs på ett ändamålsenligt sätt. Vid Jyväskylä universitet satsar man på att stöda och handleda studerandenas lärande och att sörja för deras välbefinnande. Auditeringsgruppen konstaterar att Jyväskylä universitet utvecklar utbildningen och att utbildningen värdesätts. Även mångvetenskapliga magisterprogram har utvecklats på lång sikt och genom omfattande samarbete.

– Vi var särskilt imponerade av hur heltäckande utbildningen utvecklas och hur systematiskt läroplanerna har utvecklats. Systemet för studeranderespons kunde visserligen uppdateras, och studerande kunde oftare få återkoppling på sin respons, varvid Jyväskylä universitets utbildningsverksamhet skulle fungera som ett exempel för alla högskolor, berättar auditeringsgruppens ordförande Helka-Liisa Hentilä, professor vid Uleåborgs universitet.

Vid universitetet satsar man på arbetshälsa och utveckling av personalens yrkeskompetens

Vid Jyväskylä universitet stöder man personalens välbefinnande i arbetet, jämlikhet och likabehandling på ett målmedvetet sätt. Personalen känner också till sambandet mellan sitt arbete och universitetets mål. Universitetets kvalitetssystem har utvecklats långsiktigt och övergripande. Auditeringsgruppen rekommenderar dock att universitetet följer med att det som baksida för den övergripande helheten inte uppstår alltför stela verksamhetssätt, där små saker som kräver omedelbar utveckling och som snabbt kunde korrigeras inte glöms bort.

Stark roll i regionen

Jyväskylä universitets regionala intressentgrupper erkänner och uppskattar samarbetet med universitetet. Universitetet har en stark och central roll som regional utvecklare och intressebevakare. Jyväskylä universitet gör också mycket nätverksbaserat samarbete internationellt, nationellt och regionalt.

Jyväskylä universitet är en föregångare på riksomfattande nivå i utvecklingen av öppen vetenskap. Universitetet borde dock ännu mer systematiskt kommunicera om sitt mångsidiga arbete och sin forskning samt stöda forskarnas kommunikationsaktivitet. Samverkan med samhället kunde i fortsättningen också vara mer målinriktad, och den kunde följas upp med vissa mätare. Också kvalitetssystemet kunde kompletteras med delar som berör samverkan med samhället.

Auderingen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005. Alla Finlands universitet och yrkeshögskolor har deltagit i auditeringarna. Nu pågår auditeringarnas tredje omgång, som inleddes med pilotauditeringar 2018. Jyväskylä universitet var det första universitetet som genomgått en auditering i enlighet med den tredje auditeringsomgångens modell.

Auditeringsrapporten finns att tillgå i NCU:s auditeringsplattform.

 

Mer information

  • Professor Helka-Liisa Hentilä, auditeringsgruppens ordförande, 040 837 5527, helka-liisa.hentila(at)oulu.fi
  • Utvärderingsexpert Mira Huusko, projektledare för auditeringen, 029 533 5565, mira.huusko(at)karvi.fi

Stäng