Genomförande av utvärderingar av lärresultat våren 2021

Begränsningarna och rekommendationerna på grund av coronasituationen påverkar också NCU:s utvärderingar. Avsikten är att de datainsamlingar och utvärderingar av lärresultat som har planerats för våren 2021 genomförs utan att tidpunkten ändras. Men de görs på distans ifall eleverna deltar i distansundervisning.  NCU har varit i direkt kontakt med utvärderingarnas kontaktpersoner. Utvärderingarna ger viktig information om hur de exceptionella undervisningsarrangemangen påverkar elevernas kunnande och lärande. De ger oss också jämförelseinformation i förhållande till normala förhållanden.

Vid Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har vi övervägt möjligheten att flytta utvärderingarna till en senare tidpunkt under våren. På grund av det osäkra läget är det ändå svårt att förutsäga hur situationen kommer att se ut senare. Utgångspunkten är alltså att utvärderingarna genomförs på distans enligt den ursprungliga tidtabellen. Att flytta utvärderingarna till en senare tidpunkt under våren skulle försämra resultatens användbarhet och att hitta alternativa datum som passar alla innebär egna utmaningar. Det här har också utbildningsanordnarna påpekat. En del av NCU:s datainsamlingar under våren hör samman med longitudinella utvärderingar. På grund av deras karaktär är det inte möjligt att flytta dem till exempel till nästa vår, våren 2022. Att flytta datainsamlingarna skulle innebära att utvärderingarna inte längre skulle nå samma elever som deltog i utvärderingen när de inledde högstadiet hösten 2018. Utvärderingarna är en del av de utvärderingar av lärresultaten inom den grundläggande utbildningen som ingår i det nationella utvärderingssystemet. NCU ansvarar för dem på basis av 21 § i lagen om grundläggande utbildning, 2 § i lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering och den av undervisnings- och kulturministeriet godkända planen för utbildningsutvärderingar för den nationella utbildningen (2020–2023).

Utvärderingarna ger information om effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang

NCU flyttade våren 2020 fram flera utvärderingar och datainsamlingar på grund av övergången till exceptionella undervisningsarrangemang. Det är dock ytterst viktigt att producera utvärderingsinformation också under undantagsförhållandena. I de utvärderingar som nu genomförs beaktas hur det faktum att uppgifterna görs på distans hemma kommer att påverka resultaten. I utvärderingarna är NCU framför allt intresserad av den nationella kunskapsnivån, som i och med coronaviruset kan skilja sig mycket från den normala situationen och som därmed skulle återspegla hur de exceptionella undervisningsarrangemangen påverkar elevernas kunnande och lärande. Utvärderingsinformation och -resultat som samlats in under undantagsförhållandena kan alltså jämföras med resultaten från tidigare utvärderingar – nationella sampelbaserade utvärderingar av lärresultaten har genomförts i Finland sedan 1998.

Att stödja utbildningen och utveckla den med hjälp av information från utvärderingar är en gemensam nationell fråga i denna undantagssituation.  Heltäckande utvärderingsdata om undantagsförhållandets effekter måste tas fram genom samarbete, så att vi kan förstå effekternas omfattning och riktning. NCU samarbetar med aktörer inom utbildningssektorn och använder i stor omfattning deras utredningar för att undvika överlappande datainsamlingar och belastning av utbildningsanordnare.

Att ordna utvärdering på distans

NCU:s utvärderingar av lärresultaten är möjliga att genomföra vid den överenskomna tidpunkten också på distans. De skolor som deltar i utvärderingarna har fått noggrannare anvisningar i god tid före utvärderingen. Lärarna har instruerats att ordna utvärderingen på samma sätt som de ordnar ett normalt skolprov under distansundervisningen. Detta innebär bland annat att alla elever gör uppgifterna samtidigt under samma distanslektion, då läraren åtminstone delvis kan övervaka att eleverna verkligen deltar i utvärderingen. NCU kan dock inte till exempel förplikta läraren att säkerställa att eleverna inte fuskar, utan det är på varje elevs eget ansvar. Observera också att NCU inte kan påverka om alla elever har lämplig utrustning för att genomföra utvärderingen hemma.

Utöver utvärderingsinformation om lärresultat ger NCU:s utvärderingar värdefull information om de bakgrundsfaktorer som har samband med lärresultaten. Förutom de digitala utvärderingsuppgifterna samlas också uppgifter in genom rektorsenkäter samt elev- och lärarenkäter. Med hjälp av utvärderingarna får alltså beslutsfattarna, de som utvecklar utbildningen och de som genomför utbildningen tillgång till värdefull information, slutsatser och utvecklingsrekommendationer om hur den utbildningsmässiga jämlikheten förverkligas. Lärarna får tillgång till de elevspecifika resultaten strax efter utvärderingen och kan om de så önskar utnyttja dem som en del av slutbedömningen.

Stöd till lärarna med låg tröskel

NCU:s experter finns tillgängliga under utvärderingarna och hjälper lärare och skolor med eventuella problem och problemsituationer. Vi gör vårt bästa för att våra utvärderingar ska gå så smidigt som möjligt i samarbete med skolorna. Vi hoppas att eleverna, lärarna, skolorna och utbildningsanordnarna förutom den samhälleliga betydelsen också ska få en erfarenhet som gynnar och utvecklar det egna arbetet och som är värd mödan.

Mera information:

direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi(a)karvi.fi, 029 533 5532

 

 

Stäng