NCU:s plan för utbildningsutvärderingar beskriver vilka utvärderingar som genomförs under åren 2020−2023. En del av de utvärderingar som hade planerats för våren 2020 har skjutits fram på grund av coronapandemin. Dessutom har en del andra uppdateringar i utvärderingsplanen gjorts. Ett antal nya projekt som bland annat tangerar jämlikhet och likvärdighet har nu lagts till i utvärderingsplanen.

Några av våra nya projekt:

  • Utvärdering av engagerande arbete i skolgemenskapen (2021–2022). Målet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att stöda både elever och skolpersonal i arbetet med att förebygga avhopp från utbildningen, främja elevers engagemang i skolgången, korrigera konsekvenserna av frånvaro och stärka välbefinnandet i skolgemenskapen.  Uppgiften är bl.a. att producera information som kan användas då en riksomfattande verksamhetsmodell för engagerande arbete utvecklas och att ta fram ett förslag som gäller nationell statistikföring av elevers frånvaro och en permanent uppföljning.
  • Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro (2021–2022). Inom utvärderingen skapas kriterier och utvärderingsmetoder som kan användas för att utvärdera hur mobbningsförebyggande metoder fungerar och vilka effekter de har. I enlighet med ett utvecklingsförslag från en mobbningsarbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet utvärderar NCU olika metoder som används inom småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Målet är att enheterna inom småbarnspedagogiken och skolorna ska kunna ta i bruk de mest fungerande och användbara metoderna för att förebygga mobbning och öka välbefinnande och arbetsro.
  • Forskningsprojektet Social samhörighet (2021–2024). NCU deltar i forskningsprojektet Social samhörighet tillsammans med Åbo universitets center för analyser av lärande. Inom projektet kartläggs elevers och lärares erfarenheter av mobbning och av förutfattade meningar om mångkulturalism i årskurs 5.  Med hjälp av enkäter mäts elevernas matematikkunskaper, läsförmåga och kommunikationsfärdigheter. Forskare vid Aalto-universitetet och Harvarduniversitetet genomför forskningen. Som en del av ett större forskningsprojekt utvärderar forskargruppen också verkstäder om förutfattade meningar som Walter ry ordnar och som erbjuds till en del skolor.
  • Utvärderingar av utbildningsområden inom det naturvetenskapliga området samt de centrala utbildningsområdena inom bioekonomi i den högre utbildningen (2021–2023). Utvärderingarna av utbildningsområden inom högre utbildning ger en helhetsbild av styrkor och utvecklingsområden hos de utbildningar som granskas i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina ger samt kontinuerligt lärande. Utvärderingarna ger även information om högskolornas förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer. Under åren 2021–2023 genomförs utvärderingar i det naturvetenskapliga området samt i centrala utbildningsområden inom bioekonomi: lantbruk, skogsbruk, livsmedelsvetenskap och miljövetenskap.

Dessutom innehåller utvärderingsplanen 36 projekt som redan tidigare har planerats. Projekten gäller alla utbildningsnivåer från småbarnspedagogik till högre utbildning.

Undervisnings- och kulturministeriet godkände 11.2.2021 de ändringar och tillägg som utvärderingsrådet har gjort i Plan för utbildningsutvärderingar 2020–2023.

Utvärderingsplanen – vad är det?

Verksamheten vid NCU bygger på planen för utbildningsutvärderingar. I utvärderingsplanen beskrivs alla projekt respektive deras tidtabell under fyraårsperioden.

De tyngdpunkter som har valts för perioden 2020−2023 är utveckling av lärande och kompetens, främjande av likvärdighet, främjande av ett välfungerande utbildningssystem och stöd för kontinuerlig utveckling. Genom utvärderingarna produceras information för nationella och lokala beslut samt utvecklingsverksamhet.

Läs mer om utvärderingarna och om tidpunkterna för genomförandet:

Plan för utbildningsutvärderingar 2020−2023 

Mer information:

  • NCU:s direktör Harri Peltoniemi, 029 533 5532, harri.peltoniemi @ karvi.fi
  • vice direktör Hannele Seppälä, 029 533 5550, hannele.seppala @ karvi.fi
  • enhetschef Elina Harjunen, allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik, 029 533 5506, elina.harjunen @ karvi.fi
  • enhetschef Kirsi Hiltunen, yrkesutbildning, 029 533 5508, kirsi.hiltunen @ karvi.fi
  • enhetschef Helka Kekäläinen, högre utbildning och fritt bildningsarbete, 029 533 5513, helka.kekalainen @ karvi.fi

Stäng