Utvärderingsresultat som publiceras under våren och sommaren 2021

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar inom de närmaste månaderna ett stort antal aktuella utvärderingsresultat som berör alla utbildningsstadier. Utvärderingarna gäller bland annat coronapandemins inverkan på småbarnspedagogiken, särskilt stöd inom yrkesutbildningen samt orsakerna och bakgrunden till skillnader i lärresultat inom och mellan könen.

I det här meddelandet finns förhandsinformation om kommande publiceringar under perioden maj–augusti 2021. Syftet med sammanställningen är att stöda ett bättre utnyttjande av utvärderingsinformationen. Nästa sammanställning av kommande offentliggöranden publiceras i början av hösten.

 

Publikationer som överskrider gränserna mellan utbildningsnivåer 

Kvalitetssäkring och -utveckling inom det finländska utbildningssystemet

Arbetet med att säkerställa och utveckla kvaliteten inom vårt utbildningssystem baserar sig på utvecklande utvärdering. NCU ger ut en sammanfattande publikation där vi närmare beskriver kvalitetssäkringen på olika nivåer i vårt utbildningssystem och dess utveckling. Publikationen beskriver också utvärderingens betydelse för kvalitetssäkringen.

Publikationen ges ut i augusti 2021.

Ytterligare information:

 • Utvärderingsexpert Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, tfn 029 533 5565 (högre utbildning)
 • Utvärderingsexpert Laura Lepola, laura.lepola(a)karvi.fi, tfn 029 533 5546 (allmänbildande utbildning)
 • Utvärderingsexpert Tuomas Sarkkinen, tuomas.sarkkinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5582 (småbarnspedagogik)
 • Utvärderingsråd Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, tfn 029 533 5543 (småbarnspedagogik)
 • Utvärderingsexpert Anni Tuurnas, anni.tuurnas(a)karvi.fi, tfn 029 533 5593 (yrkesutbildning)
 • NCU:s webbplats för kvalitetshantering

 

Utvärderingar med fokus på området social- och hälsovård inom yrkesutbildning och högre utbildning – en gemensam publikation

NCU har genomfört utvärderingar som gäller området social- och hälsovård både inom yrkesutbildningen och den högre utbildningen. Med utgångspunkt i utvärderingarna ger NCU ut en sammanfattande publikation som innehåller bred information om nuläget för utbildningarna inom social- och hälsovården i Finland.

Publikationen kommer ut i augusti 2021.

Ytterligare information:

 

——————

Småbarnspedagogik

Pedagogiska kontinuum och uttrycksglädje! Pedagogik för femåringar och konst- och färdighetsfostrans nuläge inom småbarnspedagogiken

NCU har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet gjort en utredning om pedagogiken för femåringar samt nuläget och utvecklingsbehoven inom konst- och färdighetsfostran i den finländska småbarnspedagogiken. Projektet har haft två mål. Det första målet är att redogöra för den nuvarande situationen och att utifrån den ge utvecklingsrekommendationer i fråga om pedagogik för femåriga barn och om hur den bör genomföras på det finländska fastlandet. Det andra målet för utvärderingen är att kartlägga nuläget för konst- och färdighetsfostran inom småbarnspedagogiken. I uppdraget ingick också att ge utvecklingsrekommendationer som stöder konst- och färdighetsfostran.

Utvärderingsrapporten publicerades den 4 maj 2021.

Ytterligare information:

 

Verktyg för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet – ett pilotförsök

NCU utvecklar ett nationellt utvärderingssystem för småbarnspedagogiken och tillhörande utvärderingsverktyg utgående från de kvalitetsindikatorer som publicerades hösten 2018. Syftet med pilotskedet är att bedöma hur de nya utvärderingsverktygen och den tillhörande pedagogiska utvärderingsprocessen fungerar i praktiken. Vi vill också veta hur utvärderingen stöder den lokala utvecklingen och hur utvärderingsverktygen kan utnyttjas vid utvärderingen av barngrupper både på personalnivå och individnivå.

Rapporten publiceras i juni 2021.

Ytterligare information:

 • Utvärderingsråd Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, tfn 029 533 5543
 • Utvärderingsexpert Sivi Harkoma, sivi.harkoma(a)karvi.fi, tfn 029 533 5556
 • Projektets webbplats

 

Coronapandemins inverkan på småbarnspedagogiken

I den kommande publikationen sammanfattas coronapandemins inverkan på småbarnspedagogiken och ledningen av den utifrån material från två utvärderingar. Pandemin har påverkat småbarnspedagogikens vardag på många sätt: pandemin har medfört både begränsningar och nya verksamhetssätt. I publikationen beskrivs de viktigaste resultaten och dessutom delas god praxis med aktörer inom småbarnspedagogiken.

Publikationen ges ut i augusti–september 2021.

Ytterligare information:

 • Utvärderingsexpert Anna Siippainen, anna.siippainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5566

 

Ledningen inom småbarnspedagogiken − nuläge, styrkor och utvecklingsområden (statistikgraf)

Som namnet antyder har utvärderingen fokus på nuläget inom ledningen av småbarnspedagogiken. Utvärderingen gäller ledningsstrukturerna inom småbarnspedagogiken och ledarnas arbetsbeskrivningar. Målet är att lyfta fram både styrkor och utvecklingsområden inom ledningen av den finländska småbarnspedagogiken. Verkningarna av lagen om småbarnspedagogik granskas så att NCU granskar vilket samband ledarskapet och ledningssystemet har med prioriteringen av barnens bästa och genomförandet av likvärdigheten i verksamheten. Det utvärderingsmaterial som samlas in utgör en del av uppföljningen och utvärderingen av lagens effekter. Uppgifterna för utvärderingen har samlats in från alla kommuner på det finländska fastlandet (n = 293) med hjälp av två enkäter. Den ena var riktad till den tjänsteinnehavare som ansvarar för småbarnspedagogiken och den andra till daghemsföreståndarna och familjedagvårdens ledare.

Utvärderingsprojektet genomförs i två skeden och resultaten rapporteras i tre skeden.  De första resultaten publiceras i juni 2021 i form av en infograf. En rapport som fokuserar på ledarskapets nuläge publiceras i december 2021, och en rapport om den pedagogiska och etiska ledningen publiceras i slutet av 2023.

Ytterligare information:

 • Utvärderingsexpert Anna Siippainen, anna.siippainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5566
 • Projektets webbplats

 

——————

Allmänbildande utbildning

PERSPEKTIV PÅ LÄROPLANSUTVÄRDERINGEN 2016–2020 – Utvärdering av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 2014

I publikationen ligger tyngdpunkten på hur grunderna för läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt styrsystemet för utbildningen fungerar. Reformen av läroplanen diskuteras med tanke på hur den utbildningsmässiga jämlikheten förverkligas, och intresset riktas till exempel mot utmaningarna och möjligheterna att utveckla verksamhetskulturen och lärmiljöerna inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Uppmärksamhet fästs också vid det nationella och lokala stödet för utvecklingsverksamheten.

NCU:s publikation som innehåller en diskussion kring de samlade resultaten i läroplansutvärderingen kommer ut i juni 2021.

Ytterligare information:

 • Ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5537
 • Utvärderingsexpert Salla Venäläinen, salla.venalainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5549
 • Projektets webbplats

 

Kön och lärresultat – en utredning av orsaker och bakgrund till skillnader i lärresultat

Syftet med utredningen är att ta fram information om vilka faktorer som främjar eller förhindrar att den utbildningsmässiga jämlikheten tillgodoses samt hur effekterna av de faktorer som ligger bakom skillnaderna i lärresultat kan jämnas ut. Frågorna granskas ur utbildningspolitikens, jämställdhetspolitikens och sysselsättningspolitikens perspektiv.

Utredningens teoretiska referensram bygger på köns- och jämställdhetsbegrepp. Målet är att granska hur olika uppfattningar och tolkningar om kön och jämställdhet skapar och upprepar befintliga strukturer och till exempel stärker stereotypiska uppfattningar om kön.

Rapporten publiceras i juli–augusti 2021.

Ytterligare information:

 • Ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5537
 • Projektets webbplats

 

Longitudinell utvärdering av lärresultaten inom den grundläggande utbildningen (åk 3)

I den longitudinella utvärderingen följer NCU upp elevernas kunskaper i matematik och modersmål under hela den grundläggande utbildningen. Inom projektet har NCU utvärderat samma elevers kunskaper i början av första klass 2018 och i början av tredje klass 2020. Hösten 2021 kommer NCU att ge ut en rapport  om den nationella kunskapsnivån och kunskapsutvecklingen bland elever i början av årskurs tre, efter nybörjarundervisningen. I ett senare skede ger NCU ut information om bakgrundsfaktorer med anknytning till elevernas kunskaper. En publikation på svenska ges ut år 2022.

Rapporten publiceras i augusti 2021.

Ytterligare information:

 • Utvärderingsexpert Annette Ukkola, annette.ukkola@karvi.fi, tfn 029 533 5548
 • Projektets webbplats

 

——————

Yrkesutbildning

Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem 2021–2022

Genom utvärderingen produceras information om kvalitetsledningssystemens status hos anordnare av yrkesutbildning och om hur kvalitetsledningssystemen har utvecklats jämfört med motsvarande utvärdering 2015. Med hjälp av projektet stöds och uppmuntras utbildningsanordnarna dessutom att kontinuerligt utveckla sin kvalitetsledning.

Sommaren 2021 publiceras projektets första resultat (kvantitativt material) i form av en Power Point-presentation. Den slutliga rapporten publiceras våren 2022, när den kompletterande datainsamlingen och analysen av resultaten har slutförts.

 

Särskilt stöd inom yrkesutbildningen

NCU genomför en utvärdering av det särskilda stödet inom yrkesutbildningen 2020–2021. Utvärderingen kommer att ge information om arrangemangen för särskilt stöd och hur de fungerar, såsom identifiering av stödbehov, stödformer och handledningsformer, tillgången till stöd och dess tillgänglighet samt praxis för anpassning av bedömningen och avvikelser från kraven på yrkesskicklighet.

Utbildningsanordnarna som deltog i utvärderingen kommer i slutet av maj/början av juni att få information om de preliminära resultaten. Slutrapporten och resultaten publiceras i september 2021.

Ytterligare information:

 • Utvärderingsråd Jani Goman, jani.goman(a)karvi.fi, tfn 029 533 5505
 • Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, raisa.hievanen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5542
 • Projektets webbplats

 

——————

Högre utbildning

Accreditation of the Degree Programme in Mechanical Engineering at JAMK University of Applied Sciences

Ackrediteringen av utbildningsprogram inom teknik är en programspecifik utvärdering som leder till den internationella kvalitetsstämpeln EUR-ACE. Målet med ackrediteringen är att stödja utvecklingen av kvaliteten i utbildningsprogram inom det tekniska området och öka den internationella jämförbarheten och erkännandet i arbetslivet av examina inom det tekniska området.

Resultaten av ackrediteringen kommer att publiceras den 25 maj 2021.

Ytterligare information:

 

Utvärdering av högre utbildning inom social- och hälsoområdet

Utvärderingen av högskoleutbildningen inom området social- och hälsovård ger en helhetsbild av de granskade utbildningarnas styrkor och utvecklingsområden i förhållande till den kompetens och arbetslivsrelevans som examina ger samt till kontinuerligt lärande. Utvärderingen ger också information om högskolornas förmåga att utveckla utbildningsutbudet så att det motsvarar de förändrade kompetenskraven och den framtida verksamhetsmiljön.

Utvärderingsrapporten publiceras tisdagen den 15 juni 2021. Resultaten presenteras den 15 juni 2021 kl. 9.00.

Ytterligare information:

 • Utvärderingsexpert Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, tfn 029 533 5565
 • Utvärderingsexpert Hanna Väätäinen, hanna.vaatainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5568
 • Projektets webbplats

 

Auditering av Vaasan ammattikorkeakoulu

Auditeringen av Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK) genomförs av en internationell auditeringsgrupp.

Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringsmodellen stöds högskolans strategiska utveckling av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. VAMK har valt Samarbete med arbetslivet som ett valfritt utvärderingsområde. Kollegialt lärande används också som en metod i auditeringen. VAMK:s samarbetspartner för kollegialt lärande är Yrkeshögskolan Novia, och temat för det kollegiala lärandet är En smidig process för slutarbeten– färdig inom utsatt tid.

Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i juni 2021.

Ytterligare information:

 

Auditering av Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT

En internationell auditeringsgrupp genomför auditeringen av LUT universitetet. Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringsmodellen stöds högskolans strategiska utveckling av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. LUT har valt temat Digitalisering av undersvisningen och lärandet som ett valfritt utvärderingsområde.

Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i juni 2021.

Ytterligare information:

 • Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad(a)karvi.fi, tfn 029 533 5541
 • Projektets webbplats

 

NCU:s självvärderingsrapport i anslutning till ENQAs externa utvärdering

NCU deltar regelbundet i extern utvärdering av sin egen verksamhet. NCU:s utvärderingsverksamhet inom högskoleutbildningen utvärderas nästa gång 2021 av organisationen European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). En internationell utvärderingsgrupp som utsetts av ENQA ansvarar för genomförandet av utvärderingen och besöker NCU hösten 2021. Att genomgå extern utvärdering är ett villkor för fullt medlemskap i ENQA och tillgång till registret över tillförlitliga utvärderingsaktörer EQAR.

NCU:s självvärderingsrapport i anslutning till ENQA:s externa utvärdering publiceras i maj 2021.

Ytterligare information:

 

Auditering av Universitetet i Graz

NCU genomför en internationell auditering av Universitetet i Graz i Österrike. Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan.

I auditeringsmodellen stöds högskolans strategiska utveckling av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Universitetet i Graz har valt temat Likabehandling och mångfald som valfritt utvärderingsområde. Kollegialt lärande används också som en metod i auditeringen. Universitetet i Leipzig fungerar som samarbetspartner för Graz universitet i fråga om kollegialt lärande.

Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s webbplats i augusti 2021.

Ytterligare information:

 • Ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad(a)karvi.fi, tfn 029 533 5541
 • Projektets webbplats

 

 

Stäng