Den första excellence-kvalitetsstämpeln beviljades till Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK

Högre utbildning suvialatalo

NCUs Excellence logo.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK har visat sig vara en innovativ föregångare som utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som bygger på delaktighet. JAMK har som den första högskolan i Finland beviljats högskolornas excellence-kvalitetsstämpel. Högskolan har i sin auditering fått omdömet utmärkt för utvärderingsområdet En utvecklingsorienterad och välmående högskola.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) kan bevilja auditerade högskolor excellence-kvalitetsstämpel för exceptionellt högklassigt utvecklingsarbete. Excellence-kvalitetsstämpeln kan på beslut av sektionen för utvärdering av högskolorna beviljas de högskolor som av auditeringsgruppen har fått omdömet utmärkt för minst ett av de tre utvärderingsområdena (En kompetensskapande högskola, En nyskapande högskola med genomslagskraft och En utvecklingsorienterad och välmående högskola).

JAMK:s utvecklingsarbete lyfter fram delaktighet och god praxis i vardagen 

JAMK har genom sitt långsiktiga utvecklingsarbete lyckats skapa ett särpräglat kvalitetssystem som på ett utmärkt sätt stöder högskolans strategiska mål och som också svarar på utmaningarna i verksamhetsmiljön. Kvalitetsarbetet vid högskolan har i synnerhet gjorts genom möjliggörande, och innovativa sätt att dela idéer, stöd till personalen och ett målinriktat arbete med att bygga upp  sakkunnigkultur inom organisationen har varit centrala i verksamheten.

En av JAMK:s viktiga meriter är också fokus på vardagen: kvalitetsfrågor är en del av vardagen vid högskolan både vad gäller ledningen och övrig verksamhet. Kvalitetskulturen genomsyrar hela högskolegemenskapen, från styrelsen till enheternas ledning, personal och studerande och engagerar även externa intressentgrupper. JAMK har lyckats med att engagera olika aktörer i utvecklings- och utvärderingsarbetet och informerar effektivt om sitt utvecklingsarbete.

– Det här är ett mycket välkommet erkännande för oss och en belöning för över 20 års utvecklingsarbete. Kvalitet är en livsviktig fråga för vår högskola både med tanke på rekrytering av studerande och också av personal. Ofta frågar man även i internationalla sammanhang om kvaliteten. För att upprätthålla den krävs att vi jobbar varje dag och att alla engagerar sig. Jag är mycket nöjd med hur starkt integrerad JAMK:s kvalitetskultur är i den strategiska verksamheten, och också de studerande har tagit den till sig. Här har till exempel kvalitetsarbetets roll i introduktions-  och tutorverksamhet varit central. Vi värdesätter det här erkännandet högt, sammanfattar rektor Jussi Halttunen vid JAMK.

En högskola som fått kvalitetsstämpeln ska ha positiv inverkan på sin omgivning 

Utöver kravet på omdömet utmärkt fäster sektionen för utvärdering av högskolorna som beslutar om beviljande av excellence-kvalitetsstämpel i sitt beslut uppmärksamhet bland annat vid högskolans förmåga att påverka sin omgivning positivt. När excellence-kvalitetsstämpeln beviljas fokuserar bedömningen på följande kriterier:

  • Högskolan är en innovativ föregångare, modig och fördomsfri då den utvecklar sin verksamhet.
  • Högskolan har spetskompetens inom långsiktig utveckling av verksamheten, och den har starka bevis för utvecklingsarbetets positiva effekter på verksamheten.
  • Högskolan har en positiv inverkan på sin omgivning. Kännetecknande för högskolan är att den i stor omfattning engagerar aktörer i utvecklingsarbetet och fördomsfritt överskrider olika gränser.

– Att excellence-kvalitetsstämpeln nu tas i bruk är ett tecken på att kvalitetsarbetet inom de finländska högskolorna har blivit en del av högskolornas vardag. Excellence-kvalitetsstämpeln visar att högskolan som beviljats stämpeln har utvecklat sitt kvalitetsarbete på ett utmärkt sätt och högskolan utgör ett sporrande exempel för andra aktörer, men också samtidigt en krävande utmaning att utvärdera och utveckla det egna arbetet och leta efter nya verksamhetsmodeller, säger utvärderingspanelens ordförande, professor Anne Kumpula.

Excellence-kvalitetsstämpeln gäller under den tid som NCU:s kvalitetsstämpel för auditeringen är i kraft. Erkännandet delades ut för första gången våren 2021 och i fortsättningen beviljas kvalitetsstämplar en gång per år.

Förutom Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK var även Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk och Yrkeshögskolan Novia nominerade till excellence-kvalitetsstämpeln, med sina utmärkta utvärderingsområde En utvecklingsorienterad och välmående högskola.

Mer information:

Stäng