Utvärderingsresultat som publiceras under hösten 2021

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar inom de närmaste månaderna ett stort antal aktuella utvärderingsresultat som berör alla utbildningsformer. Utvärderingarna gäller bland annat nuläget inom ledningen av småbarnspedagogiken, lärresultat inom den grundläggande utbildningen och studerande som får särskilt stöd inom yrkesutbildningen.

I det här meddelandet finns förhandsinformation om kommande publiceringar under perioden september-november 2021. Vi hoppas att sammanställningen bidrar till att utvärderingsinformationen utnyttjas i ännu högre grad. Nästa gång informerar vi om kommande publiceringar i slutet av hösten.

 

Publikationer som överskrider gränserna mellan utbildningssektorer 

Kvalitetshantering och -utveckling inom det finländska utbildningssystemet

Arbetet med att säkerställa och utveckla kvaliteten inom vårt utbildningssystem baserar sig på utvecklande utvärdering. NCU ger ut en publikation där vi närmare beskriver kvalitetshanteringen och kvalitetsutvecklingen på olika nivåer i vårt utbildningssystem. Publikationen beskriver också utvärderingarnas betydelse för kvalitetshanteringen.

Publikationen ges ut i september 2021.

Mer information:

 • Utvärderingsexpert Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, tfn 029 533 5565 (högre utbildning)
 • Utvärderingsexpert Laura Lepola, laura.lepola(a)karvi.fi, tfn 029 533 5546 (allmänbildande utbildning)
 • Utvärderingsexpert Tuomas Sarkkinen, tuomas.sarkkinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5582 (småbarnspedagogik)
 • Utvärderingsråd Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, tfn 029 533 5543 (småbarnspedagogik)
 • Utvärderingsexpert Anni Tuurnas, anni.tuurnas(a)karvi.fi, tfn 029 533 5593 (yrkesutbildning)
 • NCU:s webbplats för kvalitetshantering

 

Utvärderingar med fokus på området social- och hälsovård inom yrkesutbildning och högre utbildning – en gemensam publikation

NCU har genomfört utvärderingar som gäller området social- och hälsovård både inom yrkesutbildningen och den högre utbildningen. Med utgångspunkt i de här utvärderingarna ger NCU nu ut en sammanfattande publikation som innehåller bred information om nuläget för utbildningarna inom social- och hälsovården i Finland.

Publikationen kommer ut i oktober 2021.

Mer information:

 

——————

Småbarnspedagogik

Ledningen inom småbarnspedagogiken – nuläge, styrkor och utvecklingsområden

I utvärderingsprojektet granskas den finländska småbarnspedagogiken med tyngdpunkt på ledningssystem och själva ledningen. NCU tar framför allt fram information om hur ledningen av småbarnspedagogiken är organiserad i olika kommuner i Finland. Dessutom beskrivs vem som jobbar med ledaruppgifter inom småbarnspedagogiken och vilket slags kompetens som ingår i deras jobb.

Utvärderingsrapporten publiceras 18.11.2021.

Mer information:

 

Utvärderingen av avgiftsfri småbarnspedagogik för femåringar 2018–2021: Tredje skedet och avslutande rapport

NCU har utvärderat hur målen för försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik har uppnåtts i de två första skedena och fortsätter med utvärderingen fram till slutet av år 2021.  I försökets tredje skede får NCU uppföljningsmaterial som gäller deltagande i småbarnspedagogik och de arrangemang som är förknippade med försöket. Som stöd för politiska beslut ingår i den här avslutande rapporten information från tre försöksomgångar som gäller avgiftsfri småbarnspedagogik.

Utvärderingsrapporten publiceras 18.11.2021.

Mer information:

 • Utvärderingsexpert Julia Kuusiholma-Linnamäki, julia.kuusiholma-linnamaki(a)karvi.fi, tfn 029 533 5551
 • Projektet webbplats

 

——————

Allmänbildande utbildning

Lärresultaten i den svenskspråkiga grundskolan 2010−2020

Publikationen ger en kortfattad överblick över lärresultaten i den finlandssvenska grundskolan. NCU lyfter fram utvärderingsresultat i olika ämnen från den senaste tioårsperioden. Motsvarande text har publicerats som ett kapitel i Utbildningsstyrelsens publikation Den svenskspråkiga grundläggande utbildningen i Finland (2021).

Publikationen läggs ut på vår webbplats, Resultat i svenskspråkiga skolor, i september 2021.

Mer information:

 • Utvärderingsexpert Chris Silverström, chris.silverstrom@karvi.fi, tfn 029 533 5563

 

Utvärdering av timfördelningsförsöket i gymnasiet

Undervisnings- och kulturministeriet startade 1.8.2016 ett timfördelningsförsök inom gymnasieutbildningen. Syftet är att ta fram information om de allmänna riksomfattande målen för gymnasieutbildningen och erfarenheter av den större valfrihet för studerande som har möjliggjorts genom 9 § i statsrådets förordning om timfördelning (942/2014). Utvärderingen har också kartlagt hur den utvidgade valfriheten har fungerat.

Försöket gäller studerande som inlett sina gymnasiestudier 1.8.2016 och 1.8.2017 i sammanlagt 28 gymnasier som valdes ut till försöket. De studerande som deltog hade rätt att besluta om de följer den riksomfattande timfördelningen eller den timfördelning som tillämpades i försöket.

Syftet är att ta fram uppföljnings- och utvärderingsinformation om hur försöket fungerar och vilka dess effekter är bland studerande och anställda och olika gymnasiegrupper. I utvärderingen ligger fokus på hur försöket påverkat ämnesvalen, valen av studentexamensprov, framgången i studentexamen och fortsatta studier. Dessutom utreds erfarenheterna av gymnasiets uppdrag bland studerande och anställda som deltagit i försöket. Till gymnasiets uppdrag hör att ge en bred allmänbildning, att undervisa och fostra och att ge förutsättningar för fortsatta studier.

Utvärderingsrapporten kommer ut i november 2021.

Mer information:

 

——————

Yrkesutbildning

Särskilt stöd inom yrkesutbildningen

NCU genomförde en utvärdering av det särskilda stödet inom yrkesutbildningen 2020–2021. Utvärderingen ger information om arrangemangen för särskilt stöd och hur de fungerar, såsom identifiering av stödbehov, stödformer och handledningsformer, tillgången till stöd och dess tillgänglighet samt praxis för anpassning av bedömningen och avvikelser från kraven på yrkesskicklighet.

Slutrapporten och resultaten publicerades 2.9.2021.

Mer information:

 • Utvärderingsråd Jani Goman, jani.goman(a)karvi.fi, tfn 029 533 5505
 • Utvärderingsexpert Raisa Hievanen, raisa.hievanen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5542
 • Projektets webbplats

 

Utvärdering av kvalitetsledningssystem hos anordnare av yrkesutbildning 2021−2022

Utvärderingen ger information om nuläget i fråga om de kvalitetsledningssystem som anordnare av yrkesutbildning använder. Samtidigt ger utvärderingen en bild av hur systemen har utvecklats i förhållande till motsvarande utvärdering år 2015. Projektet stöder och uppmuntrar också utbildningsanordnare att kontinuerligt förbättra sin kvalitetshantering och sitt system. Utvärderingen producerar också information om hur den nationella kvalitetsstrategin för yrkesutbildning har förverkligats (Mot toppkvalitet).

De första resultaten i utvärderingen (kvantitativa data) publiceras i början av hösten 2021 i form av en diaserie. Utvärderingen fortsätter i oktober 2021 genom utvecklingsseminarier som fördjupar resultaten av självvärderingen och förmedlar utbildningsanordnarnas goda kvalitetshanteringspraxis.  Utvärderingens slutrapport ges ut våren 2022, när den kompletterande datainsamlingen och resultatanalysen har genomförts.

Mer information:

 

——————

Högre utbildning

Utvärdering av högre utbildning inom juridik

Utvärderingen av den högre utbildningen i juridik genomförs åren 2020–2021. Den gäller universitetens och yrkeshögskolornas utbud av högre utbildning. Syftet med utvärderingen av högre utbildning inom juridik är att skapa en helhetsbild av utbildningarnas styrkor och utvecklingsområden. Utvärderingen ger information om den kompetens och arbetslivsrelevans som examina ger samt kontinuerligt lärande. Dessutom ger utvärderingen information om högskolornas förmåga att utveckla sitt utbildningsutbud så att det svarar mot föränderliga kompetensbehov och framtidens verksamhetsmiljöer.

Utvärderingsrapporten offentliggörs 3.11.2021 kl. 13–15.

Utvärderingen är en av de utvärderingar som gäller utbildningsområden inom den högre utbildningen.

Mer information:

Stäng