Ny översikt sammanfattar finlandssvenska elevers ämneskunskaper

Lapsia leikkimässä leikkipuistossa.

Under den senaste tioårsperioden har kunskaperna i nästan alla ämnen utvärderats i slutet av årskurs 9. NCU har sammanfattat tendenser i ämneskunskaperna i de svenska skolorna. Det är första gången som NCU ger ut en sammanfattning av den här typen.

Publikationen Lärresultat i den svenskspråkiga grundskolan 20102020 bygger på nationella rapporter om lärresultat som har getts ut under en tioårsperiod. Tyngdpunkten ligger på elevernas lärresultat, men NCU tar också upp till exempel resultat som gäller två- och flerspråkighet samt skoltrivsel.

– NCU:s rapporter beskriver vanligen de nationella lärresultaten i ett visst ämne. Men då och då är det bra att stanna upp och presentera en sammanfattande bild för Svenskfinlands del, säger utvärderingsexperten Chris Silverström.

Förutom att publikationen tar upp lärresultaten, går den också in på vissa av de samband som har framkommit mellan elevernas kunskaper och olika bakgrundsfaktorer. I publikationen hittar läsaren bland annat svar på de här frågorna: Har vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund ett tydligt samband med elevernas kunskaper också i Svenskfinland? Vilka samband finns mellan kommunernas språkprofil och elevernas ämneskunskaper i finska och i svenska och litteratur?

Resultatbilden ofta liknande, trots olika undervisningsspråk

Resultatbilden i olika ämnen tenderar att vara liknande i svensk- och finskspråkiga skolor. Glädjeämnena och utmaningarna är ofta desamma. De små skillnaderna gäller till exempel främmande språk, där kunskaperna i de svenska skolorna har varit något bättre än i finska skolor. Trenden har däremot varit den motsatta i realämnen. Det finns därför behov av ny utvärderingsinformation särskilt i realämnena.

I sammanfattningen ligger fokus på svenska och litteratur och på matematik, som har utvärderats flera gånger under de senast tio åren. Också resultaten i finska i årskurs 6 behandlas, både finska för dem som läser språket som andra inhemskt språk och för dem som följer den modersmålsinriktade lärokursen. I övrigt bygger publikationen i hög grad på utvärderingar som utgått från de läroplansgrunder som användes i skolorna före år 2016.

Publikation

Silverström, Åkerlund & Hellgren: Lärresultat i den svenskspråkiga grundskolan 2010−2020. Sammanfattningar 3:2021. Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Publikationen finns på adressen: https://karvi.fi/sv/forskoleundervisning-och-grundlaggande-utbildning-2/resultat-i-svensksprakiga-skolor/

eller bland NCU:s svenska publikationer

Texten har tillkommit med tanke på Utbildningsstyrelsens publikation Den svenskspråkiga utbildningen i Finland (2021). Motsvarande text ingår som ett kapitel i den publikationen.

Mer information:

 

Stäng