Datainsamlingar för utvärderingar av yrkesutbildning

Yrkesutbildning Johanna Kiesi

NCU genomför följande datainsamlingar för utvärderingar av yrkesutbildning under läsåret 2021–2022:

Utvärderingarna grundar sig på Planen för utbildningsutvärderingar under 2020–2023 som undervisnings- och kulturministeriet har godkänt.

Vi tackar utbildningsanordnarna för deras värdefulla insats i våra utvärderingar och i utvecklingen av vår verksamhet. Vi hoppas att NCU:s utvärderingar stöder utbildningsanordnarna genom att producera information som stöder nationellt och lokalt beslutsfattande samt utvecklingen av utbildningen.

Bekanta dig med årsklockan för NCU:s utvärderingar

Vi har samlat information till ett ställe om kommande datainsamlingar och evenemang för utvärdering av yrkesutbildningen. Bekanta dig med årsklockan här.

NCU har intensifierat samarbetet med andra aktörer för att undvika överlappande datainsamlingar, och målet är också i övrigt att minska belastningen av datainsamlingar bl.a. genom att utnyttja befintliga nationella datalager mer systematiskt än tidigare i utvärderingarna.

Aktuell information i pågående utvärderingar

Utvärdering av yrkesutbildningsanordnarnas kvalitetsledningssystem: Utbildningsanordnarnas självvärdering genomfördes våren 2021. Utvärderingens preliminära resultat behandlas ingående vid fyra temaspecifika utvecklingsseminarier hösten 2021.

Utbildningssystemets förmåga att svara mot plötsliga strukturomvandlingar: Utvärderingsdata samlades in av utbildningsanordnarna genom en enkät i våras. Utvärderingsrapporten publiceras i början av 2022.

Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet: Utvärderingsdata samlades in från studerande, utbildningsanordnare samt handlednings- och undervisningspersonal genom enkäter förra hösten. Utvärderingsrapporten publiceras i slutet av 2021.

2022 inleds en utvärdering av examenssystemet inom yrkesutbildningen, en utvärdering av lärresultat i de gemensamma examensdelarna inom yrkesutbildningen samt en utvärdering av utbildningen inom småbarnspedagogiken. Vi informerar närmare om dessa utvärderingar senare.

Stäng