NCU testade verktyg för utvärdering av småbarnspedagogik

Småbarnspedagogik suvialatalo

Under vintern 2021 har NCU testat olika utvärderingsverktyg som har utvecklats för den pedagogiska verksamheten inom småbarnspedagogiken. Verktygen som ingick i NCU:s pilotförsök kommer att bli en del av det nationella kvalitetsutvärderingssystemet Valkea när det tas i bruk.

De utvärderingsverktyg som testades i pilotprojektet grundar sig på utvärderingscentrets kvalitetsindikatorer som publicerades år 2018.  Till pilotprojektet valdes sex olika utvärderingsteman med anknytning till småbarnspedagogikens kvalitet. De teman som försöket gällde var: samspel mellan personal och barn, lek, den pedagogiska processen, individuellt stöd, lärmiljön oh mångfald.

Utvecklingen går i rätt riktning

I somras gav utvärderingscentret ut en rapport på finska som beskriver resultaten i pilotförsöket.  Nu i höst har boken kommit ut i svensk översättning.

– Responsen i pilotprojektet visar att utvärderingsverktygen i huvudsak fungerar och stöder utvärderingen av den pedagogiska verksamheten, liksom också utvecklingen av småbarnspedagogiken. Responsen gav många värdefulla utvecklingsförslag som gäller verktygen och hela utvärderingsprocessen, säger utvärderingsexperten Sivi Harkoma. De här förslagen kommer vi att använda då vi vidareutvecklar systemet Valkea. Vi är mycket tacksamma för deltagarnas engagemang i pilotprojektet.

Pilotprojektet genomfördes i 153 slumpmässigt utvalda kommunala och privata daghem. Både finsk- och svenskspråkiga daghem deltog. För familjedagvårdens del genomfördes pilotprojektet i en kommun.

Hur går utvecklingen av kvalitetsutvärderingssystemet vidare?

När de nationella utvärderingsverktygen ansluts till systemet Valkea är det möjligt att ta fram enhetlig och tillförlitlig utvärderingsinformation om anordnarnas och serviceproducenternas verksamhet. Tanken är att systemet Valkea i framtiden ska göra det möjligt att samla in information och producera analyser som stöder utvecklingsarbete inom småbarnspedagogiken på både lokal och nationell nivå.

Det byggs också ett gränssnitt till småbarnspedagogikens nationella informationsresurs Varda. Därifrån kan användaren få aktuell bakgrundsinformation om till exempel verksamhetsställena.

NCU utvecklar Valkea tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet.

Publikation:

Harkoma, Vlasov & Marjanen: (2021) Pilotprojekt med nationella utvärderingsverktyg för småbarnspedagogiken. Publikationer 21:2021. Nationella centret för utbildningsutvärdering.

Webbplats: Pilotförsök med verktyg för utvärdering av småbarnspedagogikens kvalitet – Karvi.fi

Stäng