Metoder mot mobbning utvärderas för första gången

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Virpi Pietiläinen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) kommer att utvärdera metoder mot mobbning. Mobbningen har minskat under hela 2000-talet, men fortfarande upplever cirka 6–8 % av eleverna i den grundläggande utbildningen mobbning varje vecka. Metoder som förebygger mobbning kan anmälas till utvärderingen fram till den 5 december 2021.

Syftet med NCU:s utvärdering är att tillhandahålla skolorna information om olika metoder mot mobbning och om metodernas effektivitet. Någon motsvarande utvärdering har inte genomförts tidigare i Finland.

”Med hjälp av utvärderingen får utbildningsanordnarna och skolorna information om hur användbara olika metoder är, så att de kan välja de lämpligaste metoderna”, säger utvärderingsexpert Niina Rumpu.

Meningen är inte att utvärderingen ska ställa olika metoder mot mobbning mot varandra eller jämföra dem sinsemellan. Tanken är att den ska sprida information om god praxis för olika metoder och att lyfta fram metodernas utvecklingsbehov.

Skolgemenskapen har en central roll i arbetet mot mobbning

Studier visar att man verkligen kan skapa en positiv atmosfär och förebygga mobbning med hjälp av metoder som grundar sig på forskningsdata. Enligt forskning har mobbningen minskat under hela 2000-talet. Fortfarande upplever dock cirka 6–8 % av eleverna i den grundläggande utbildningen mobbning varje vecka. Mobbning har också mer långtgående följder, eftersom den kan påverka individens förmåga att senare i livet studera, skapa sociala kontakter eller upprätthålla mental hälsa. Det är således viktigt att vi fortgående fäster vikt vid arbete mot mobbning.

”Mobbning är ett gruppfenomen. Därför har skolgemenskapens verksamhetskultur en avgörande roll i det förebyggande arbetet. Enligt studier ger arbetet mot mobbning bäst resultat när man agerar på flera nivåer samtidigt: skolan, klassen, eleven och familjen. Med hjälp av utvärderingen tar NCU också fram information om vilka faktorer som främjar eller å andra sidan förhindrar att verksamhetsmodeller mot mobbning förankras i skolgemenskapens vardag”, säger utvärderingsexpert Eeva-Liisa Markkanen.

Aktörer uppmanas anmäla sin metod till utvärderingen

De aktörer som koordinerar metoder mot mobbning kan ansöka om att delta i utvärderingen senast den 5 december 2021.

Vi hoppas på en bred mediesynlighet så att så många olika metoder mot mobbning som möjligt anmäls till utvärderingen.

De metoder mot mobbning som antas till utvärderingen förväntas ha forskningsbaserade belägg på att de är effektiva. NCU:s utvärdering tillför ett oberoende perspektiv på metoderna och deras användbarhet. Den utvärdering som nu genomförs gäller metoder mot mobbning som används inom den grundläggande utbildningen.

Närmare ansökningsanvisningar finns på NCU:s webbplats.

Resultaten av utvärderingen offentliggörs i maj 2022.

Utvärderingen ingår i undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier.

Stäng