Konsekvenserna av grundskolenedläggningar utvärderas för första gången på nationell nivå

Alla barns rätt till jämlik grundläggande utbildning är tryggad som en grundläggande och mänsklig rättighet. I Finland har man utgått från att undervisningen ska ordnas så nära eleven som möjligt och att skolvägen ska vara kort och trygg. Men hur har nedläggningen av grundskolor påverkat barnens möjligheter till jämlik och högkvalitativ undervisning, då så många som 55 procent av Finlands grundskolor har lagts ner mellan 1990 och 2020? Hur påverkar nedläggningarna en sund tillväxt och utveckling, lek och fritid? Och hur påverkar det glesare skolnätet områdenas ekonomiska utveckling och attraktivitet?

Jord- och skogsbruksministeriet och barnombudsmannens byrå inleder en utvärdering av hur barns utbildningsmässiga och sociala rättigheter förverkligas i landsbygds- och skärgårdsområden samt hur nedläggningar påverkar områdenas livskraft. I utvärderingen kartläggs hur koncentrationen av den grundläggande utbildningen till skolcentrum och enhetsskolor påverkar barnens välbefinnande, utbildningens kvalitet och jämlikheten då bland annat skolresorna blir längre. Utvärderingens fokus ligger på barns och barnfamiljers verkliga möjligheter att bo på landsbygden och i skärgården i de områden där skolnätet har blivit glesare. Dessutom utvärderas företagens utvecklingsutsikter, samhällsaktiviteten och gemenskapen.

Landsbygdspolitiska rådet och delegationen för skärgårdsärenden har aktivt verkat för att utvärderingen ska bli verklighet. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) fungerar som oberoende genomförare av utvärderingen.

NCU genomför utvärderingen

Utvärderingen gäller ett brett tema, som inte tidigare utvärderats på nationell nivå. NCU har valts att genomföra utvärderingen eftersom NCU är den ansvariga myndigheten för utbildningsutvärdering. NCU har också gedigen erfarenhet av att utvärdera jämlikhet i utbildningen. Likvärdighet inom utbildningen är en av tyngdpunkterna i NCU:s plan för utbildningsutvärderingar.  Utvärderingen genomförs enligt principerna för utvecklande utvärdering. Skedena i utvärderingen planeras och genomförs så att de bidrar till lärande, spridning av kunskap och stärkande av den gemensamma förståelsen. Inkludering, strävan efter att påverka och ett positivt tillvägagångssätt som värdesätter deltagaren är väsentliga delar av utvecklande utvärdering.

– Utvärderingen utgår från barnens egna synpunkter på vad nedläggningarna inneburit samt från deras upplevelser av påverkningsmöjligheter och tillgång till information. I utvärderingen inkluderas också centrala berörda parter och beslutsfattare från många områden inom förvaltningen. Vid sidan av statistiska analyser av områdens livskraft fördjupar vi förståelsen genom lokala utvärderingsbesök. För att säkerställa utvärderingens användbarhet som stöd för beslutsfattandet granskas resultaten på nationell, regional och lokal nivå, berättar NCU:s projektchef Mari Räkköläinen om planen för utvärderingsprojektet.

Utvärderingsresultat som gäller konsekvenserna av indragna grundskolor publiceras i slutet av 2022.

NCU genomför utvärderingen som en avgiftsbelagd utvärderingstjänst. Läs mer om NCU:s avgiftsbelagda utvärderingstjänster.

Mer information om utvärderingen:

  • utvärderingsråd Mari Räkköläinen, mari.rakkolainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5558
  • Meddelande om utvärderingen från jord- och skogsbruksministeriet, barnombudsmannen, landsbygdspolitiska rådet och delegationen för skärgårdsärenden

Stäng