Ny publikation om kvalitetshantering och -utvärdering i det finländska utbildningssystemet

Kvalitetshantering är en del av verksamheten på alla utbildningsnivåer, ända från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen. Men kvalitetshanteringen och utvärderingen av den befinner sig ändå i olika faser beroende på nivå i systemet, trots att lagstiftningen i stort sett grundar sig på samma principer i alla sektorer. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) ger nu för första gången ut en publikation om kvalitetshanteringen och utvärderingen av den i det finländska utbildningssystemet.

Kvalitetshanteringen är i olika faser på olika utbildningsnivåer − även behovet av stöd varierar

Publikationen Kvalitetshantering i det finländska utbildningssystemet är en sammanställning av NCU:s uppgifter som gäller kvalitetsfrågor. Den tar upp utvärderingar av kvalitetshanteringssystem samt stöd för kvalitetshanteringen inom olika sektorer i vårt system för fostran och utbildning. Det har funnits ett behov för publikationen, eftersom lagstiftningen om anordnarnas och högskolornas självvärdering, trots utbildningssektorernas specifika särdrag, i regel grundar sig på samma principer. Men utvärderingarna och kvalitetshanteringen genomförs ändå utifrån de egna premisserna inom varje sektor.

Lagstiftningen som gäller utbildningsanordnare och högskolor förutsätter att de centrala resultaten i fråga om kvalitetshantering och utvärdering publiceras. Lagarna ger trots allt inga exakta anvisningar om hur, var och i vilken omfattning resultaten ska offentliggöras. Kvalitetshanteringen och dess utvecklingsfas varierar mellan utbildningssystemets sektorer. Exempelvis inom småbarnspedagogiken har utvecklingen bara börjat, medan kvalitetshanteringen inom yrkesutbildningen och högskoleutbildningen har utvecklats långsiktigt ända sedan 1990-talet.

– En central utgångspunkt för NCU:s verksamhet är att koppla stödet och utvärderingen till tyngdpunkterna för utvecklingen inom varje sektor. Den nya publikationen ger för första gången en helhetsbild av dessa prioriteringar och nuläget inom kvalitetshanteringen i det finländska utbildningssystemet som helhet. Kvaliteten på den finländska utbildningen intresserar också utomlands och därför är publikationen intressant även i ett internationellt perspektiv, berättar ordförande för NCU:s kvalitetsteam, utvärderingsrådet Janniina Vlasov.

NCU har stor betydelse för kvalitetshanteringen och dess utveckling i hela utbildningssystemet

Utöver information om innehållet i den finländska utbildningen och småbarnspedagogiken producerar NCU en nationell helhetsbild av kvalitetshanteringen i hela utbildningssystemet. Lagen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (1295 / 2013) fastställer att NCU:s uppgift är att ”stödja dem som ordnar småbarnspedagogik, undervisning och utbildning samt högskolorna i ärenden som gäller utvärdering och kvalitetssäkring”. Målet med NCU:s stöd och utvärderingen av kvalitetshantering är att bidra till ett mer fungerande utbildningssystem, stödja utvecklingen av verksamheten och främja elevers och studerandes likabehandling.

NCU stöder kvalitetshantering som bygger på principerna för utvecklande utvärdering. I den utvecklande utvärderingen betonas delaktighet och förtroendet mellan den som genomför utvärderingen och dem som deltar i utvärderingen. Dessutom betonas att anordnarna av fostran och utbildning samt högskolorna ansvarar för kvaliteten i sin verksamhet och utvecklingen av den.

– Det är viktigt att olika aktörer och intressegrupper på fältet blir delaktiga i kvalitetshanteringen, liksom i planeringen och genomförandet av utvärderingen av den. Målet är att kvalitetshanteringen och -utvärderingen på ett ändamålsenligt sätt knyts till utbildningsorganisationernas verksamhet. Då kan den stöda utvecklingen och den kontinuerliga förbättringen på bästa möjliga sätt. Kvalitetskulturen i daghem, läroanstalter och högskolor uppstår inte av sig själv, utan är ett resultat av ett arbete som bygger på delaktighet, påminner Vlasov.

Publikation

Kvalitetshantering i det finländska utbildningssystemet. Nationella centret för utbildningsutvärdering. Sammanfattningar 9:2021.

Kontaktinformation

  • NCU:s kvalitetsteam, ordförande, utvärderingsråd Janniina Vlasov, janniina.vlasov(a)karvi.fi, tfn 029 533 5543 (småbarnspedagogik)
  • utvärderingsexpert Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, tfn 029 533 5565 (högskoleutbildning)
  • utvärderingsexpert Laura Lepola, laura.lepola(a)karvi.fi, tfn 029 533 5546 (allmänbildande utbildning)
  • utvärderingsexpert Tuomas Sarkkinen, tuomas.sarkkinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5582 (småbarnspedagogik)
  • utvärderingsexpert Anni Tuurnas, anni.tuurnas(a)karvi.fi, tfn 029 533 5593 (yrkesutbildning)
  • NCU:s webbplats för kvalitetshantering

 

Stäng