Utvärderingsresultat som publiceras under vintern 2021–2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar ett antal aktuella utvärderingsresultat och publikationer under vintern 2021−2022. Publikationerna gäller bland annat likvärdigheten i det finländska utbildningssystemet och lärresultaten i matematik, särskilt ur ett jämlikhetsperspektiv. Vi ger också ut resultat med anknytning till undantagstillståndet som har kommit fram i utvärderingar på olika nivåer inom utbildningssystemet. Dessutom publiceras resultat som gäller utbildningssystemets förmåga att svara på utmaningar som orsakas av plötsliga strukturomvandlingar.

I det här meddelandet finns förhandsinformation om kommande publiceringar under perioden december 2021−februari 2022. Vi hoppas att sammanställningen bidrar till att utvärderingsinformationen utnyttjas i ännu högre grad. Nästa gång informerar vi om kommande publiceringar i mars.

 

Publikationer som omfattar olika utbildningssektorer

Jämlikhet, likvärdighet och delaktighet inom utbildningen – nationella utvärderingsresultat

Främjande av likvärdighet inom utbildningen är ett viktigt mål för utvärderingsverksamheten och ett av de tyngdpunktsområden som har valts för NCU:s utvärderingsplan under den här perioden (2020–2023). Med hjälp av tyngdpunktsspecifik information strävar NCU efter att stöda beslutsfattande och utvecklingsarbete inom utbildningen på samhälls- och systemnivå och också på lokal nivå. Tanken är att utvärderingsinformationen ska bidra till att likvärdigheten inom utbildningen förverkligas, bl.a. så att följande frågor besvaras:

 • Hur ser läget ut i fråga om jämlikhet i utbildningen och lika möjligheter i Finland?
 • Vilka faktorer bidrar till eller förhindrar förverkligandet av likvärdigheten inom utbildningen?

NCU har nu sammanställt en syntespublikation om likvärdighet i utbildningen. Publikationen gäller hela utvärderingsverksamheten. Den är baserad på all information om jämlikhet, likvärdighet och delaktighet inom utbildningen som NCU har producerat under åren 2019–2021 på alla utbildningsnivåer. Med hjälp av publikationen strävar NCU efter att skapa en förståelse, som kan utgöra en utgångspunkt för den utbildningspolitiska diskussionen, och att identifiera utvecklingsområden.

Publikationen ges ut 8.12.2021.

Ytterligare information:

 

Studerandes utveckling till aktiva och kritiska medborgare på andra stadiet

Ett mål för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen är att stödja de studerandes utveckling till goda, harmoniska och bildade människor och samhällsmedlemmar. Utvärderingen ger information om yrkesutbildningens och gymnasieutbildningens förmåga att stärka de studerandes delaktighet och gemenskap samt utvecklingen av deras färdigheter att påverka så att de blir aktiva och kritiska medborgare. I utvärderingen granskas även studerandekårernas roll som ett led i denna process.

Utvärderingsresultaten presenteras 16.12.2021. I januari 2022 ordnas ett utvecklingsseminarium med fokus på resultaten och användningen av utvecklingsrekommendationerna.

Ytterligare information:

 • utvärderingsexpert Veera Hakamäki-Stylman, yrkesutbildning, veera.hakamaki-stylman(a)karvi.fi, tfn 029 533 5555
 • ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, yrkesutbildning, paula.kilpelainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5557
 • utvärderingsexpert Niina Rumpu, allmänbildande utbildning, niina.rumpu(a)karvi.fi, tfn 029 533 5525
 • utvärderingsexpert Salla Venäläinen, allmänbildande utbildning, salla.venalainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5549
 • projektets webbplats

 

Översikt över NCU:s utvärderingsinformation om undantagstillståndets effekter

Översikten är en sammanfattning av information som NCU har publicerat om undantagstillståndets effekter under åren 2020–2021. Publikationen sammanfattar kort publikationen Effekterna av exceptionella undervisningsarrangemang på förverkligandet av jämlikhet och likabehandling. Den nya översikten innehåller resultat och rekommendationer från rapporten. Dessutom ingår sådana resultat med anknytning till undantagstillståndet som hösten 2021 har kommit fram i NCU:s utvärderingar på olika utbildningsnivåer.

I december 2021 ger utvärderingscentret ger också ut en annan översikt som tar upp utmaningar i lärandet förknippade med covid-19-pandemin. Utmaningarna berör tre aspekter. Den första är luckor i lärande och kunskaper som har uppkommit. De övriga aspekterna gäller sårbara elev- och studerandegrupper samt de utmaningar som den moderna filosofin kring lärande för med sig.

Översikten ges ut i december 2021.

Ytterligare information:

 • vicedirektör Hannele Seppälä, hannele.seppala(a)karvi.fi, tfn 029 533 5550

 

Utbildningssystemets förmåga att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande vid plötsliga strukturomvandlingar

Utvärderingen granskar utbildningssystemets förmåga att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande i situationer med plötsliga strukturomvandlingar. I utvärderingen granskas följande:

 • Hur fungerar utbildningsanordnarnas och högskolornas tjänster för kontinuerligt lärande/kompetensutveckling i situationer med plötsliga strukturomvandlingar?
 • Hur svarar högskolornas och yrkesutbildningsanordnarnas tjänster för kontinuerligt lärande/kompetensutveckling på behoven av att utveckla kompetensen hos befolkningen i arbetsför ålder vid plötsliga strukturomvandlingar?
 • Vilka faktorer främjar och förhindrar att arbets- och näringslivets och individernas kompetensbehov tillgodoses i situationer med plötsliga strukturomvandlingar?
 • Vilka är särdragen i en fungerande utbildning med kontinuerligt lärande/för fungerande kompetensutvecklingstjänster?

Utvärderingsrapporten offentliggörs på ett publiceringswebbinarium i februari 2022.

Ytterligare information:

 • utvärderingsexpert Kati Isoaho,isoaho(a)karvi.fi, tfn 029 533 5501
 • ledande utvärderingsexpert Tarja Frisk, tarja.frisk(a)karvi.fi, tfn 029 533 5504
 • utvärderingsexpert Risto Hietala, risto.hietala(a)karvi.fi, tfn 029 533 5507
 • projektets webbplats

——————

Allmänbildande utbildning

Utvärdering av lärresultaten i matematik i årskurs 9

I utvärderingen av lärresultaten i matematik utreds i vilken mån eleverna har nått de mål för lärandet i matematik som ingår i läroplansgrunderna. Den här publikationen är den första i raden av flera publikationer som kommer att ges ut inom utvärderingen. Publikationen innehåller centrala resultat som är knutna till jämlikhet i utbildningen. I de senare publikationerna behandlas olika bakgrundsfaktorer och fenomen som har anknytning till elevernas kunskaper i matematik.

Rapporten publiceras den 9 december 2021.

Ytterligare information:

 • ledande utvärderingsexpert Jari Metsämuuronen, jari.metsamuuronen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5516
 • utvärderingsexpert Saara Nousiainen, saara.nousiainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5538
 • projektets webbplats

 

Perspektiv på läroplansutvärderingen – ett utvärderingsprojekt med fokus på implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen

NCU utvärderade under åren 2016–2020 implementeringen av läroplansgrunderna för förskoleundervisning och grundläggande utbildningen. I det fyraåriga projektet gjorde NCU en djupdykning i uppfattningar om läroplanerna som ett utvecklingsverktyg som framfördes bland undervisnings- och utbildningsanordnare samt i förskolenheter och skolor. I den här sista publikationen som gäller LP-utvärderingen ligger fokus på hur grunderna för förskoleundervisning och läroplansgrunderna för grundläggande utbildningen fungerar, liksom också på hur hela styrsystemet för utbildningen fungerar. Läroplansreformen diskuteras mot bakgrund av hur jämlikheten inom utbildningen förverkligas. Intressanta aspekter är till exempel de utmaningar och möjligheter som utvecklingen av verksamhetskulturen och lärmiljöerna inom förskoleundervisningen och grundskolan för med sig.

Rapporten publiceras den 1 december 2021.

Ytterligare information:

 • utvärderingsexpert Salla Venäläinen, venalainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5549
 • ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5537
 • projektets webbplats

 

Lärresultat i A-finska i årskurs 9

Den kommande publikationen innehåller resultat som gäller finska i årskurs 9 i svenskspråkiga skolor. I utvärderingen ingår två olika lärokurser, A-finska och modersmålsinriktad finska. Elevernas kunskaper i förhållande till målen för förmågan att tolka texter och förmågan att producera texter granskas enligt region, kön och kommunens svenskhetsgrad. En tidigare utvärdering (i årskurs 6) har visat att kommunens svenskhetsgrad har ett starkt samband med resultatet.

Utvärderingen är samtidigt en longitudinell utvärdering där kunskapsutvecklingen granskas från slutet av årskurs 6 till årskurs 9. Kunskapsutvecklingen rapporteras i en annan rapport under våren 2022.

Målet är att rapporten blir klar i slutet av februari.

Ytterligare information:

 • utvärderingsexpert Carola Åkerlund, carola.akerlund(a)karvi.fi, tfn 029 533 5554
 • utvärderingsexpert Elina Peltola, elina.peltola(a)karvi.fi, tfn 029 533 5534
 • projektets webbplats

——————

Högre utbildning

Auditering av Seinäjoen ammattikorkeakoulu

NCU genomför en auditering av Seinäjoen ammattikorkeakoulu.

Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringsmodellen stöds högskolans strategiska utveckling av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. SeAMK har valt Planering, organisering och utveckling av kontinuerligt lärande som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används också som en metod i auditeringen. SeAMK:s samarbetspartner för kollegialt lärande är Satakunnan ammattikorkeakoulu, och temat för det kollegiala lärandet är Planering, organisering och utveckling av kontinuerligt lärande.

Auditeringsrapporten publiceras den 26 januari 2022.

Ytterligare information:

 • utvärderingsexpert Hanna Väätäinen, hanna.vaatainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5568
 • projektets webbplats

 

Auditering av Helsingfors universitet

NCU genomför en auditering av Helsingfors universitet.

Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringsmodellen stöds högskolans strategiska utveckling av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Helsingfors universitet har valt det internationella magisterprogramskonceptet som ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används också som en metod i auditeringen. Helsingfors universitets samarbetspartner i kollegialt lärande är University of Edinburgh och temat för samarbetet är Studerandes och personalens välmående.

Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform den 26 januari 2022.

Ytterligare information:

 • ledande utvärderingsexpert Mirella Nordblad, mirella.nordblad(a)karvi.fi), tfn 029 533 5541
 • projektets webbplats

 

Auditering av Lapplands universitet

NCU genomför en auditering av Lapplands universitet.

Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringsmodellen stöds högskolans strategiska utveckling av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Lapplands universitet har valt projekt- och forskningssamarbetets integrering i utbildningsprogrammet i bildkonstfostran som ett utvärderinsområde. Kollegialt lärande används också som en metod i auditeringen. Lapplands universitets samarbetspartner i kollegialt lärande är Helsingfors universitet och temat för samarbetet är studeranderesponssystem.

Auditeringsrapporten publiceras på NCU:s digitala auditeringsplattform i februari 2022.

Ytterligare information:

 

Stäng