Utvärdering av metoder mot mobbning resulterade i ett stort antal sökande – metodernas användbarhet och resultat utvärderas under våren

Förskoleundervisning och grundläggande utbildning Virpi Pietiläinen

27 aktörer som koordinerar metoder mot mobbning ansökte om att få delta i en utvärdering av sin metod. Till utvärderingen valdes såväl etablerade metoder, som redan länge använts, som nyare metoder. Utvärderingen ger information om metodernas användbarhet, hur det går att förankra och resultat.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) öppnade hösten 2021 en öppen ansökan för sådana aktörer som koordinerar metoder mot mobbning som används inom den grundläggande utbildningen. Med metod avser vi i den här utvärderingen olika verksamhetsmodeller och program mot mobbning, som en ansvarig aktör organiserar, utvecklar och följer upp. Aktörerna som ansökte om utvärdering skulle ha en metod som följde en viss på förhand överenskommen struktur eller plan, och metoden skulle grunda sig på en lämplig teoretisk referensram. Av de sökande förutsattes dessutom bevis på verksamhetens effektivitet.

”Vi blev glatt överraskade av antalet sökande vi fick. Det säger också något om hur många olika metoder skolorna har för att förebygga och ingripa i mobbning”, säger utvärderingsexpert Niina Rumpu.

Bland de sökande fanns både aktörer med metoder som varit i bruk länge och aktörer som har nyare metoder. Det stora antalet sökande visar också att aktörerna som utvecklar metoderna är intresserade av att utveckla sin verksamhet med hjälp av utvärdering.

”Genom utvärderingen vill vi informera om de olika metodernas fungerande sidor och användbarhet i olika situationer, så att arbetet mot mobbning verkligen ska vara effektivt i skolan”, konstaterar Rumpu.

Både övergripande och förebyggande metoder valdes ut för utvärdering

Metoderna valdes enligt på förhand överenskomna villkor och valet genomfördes av en expertgrupp som tillsatts för utvärderingen. Till utvärderingens andra skede valdes följande metoder:

  • Gutsy Go, Gutsy Go rf
  • K-0, Stationens Barn rf
  • KiVa Skola, Åbo universitet /INVEST psykologia
  • Tunne- ja turvataitokasvatus – Oulun malli, Turvallinen Oulu-hanke
  • Kamratmedling (Verso och Resto), Finlands Forum för Medling rf, VERSO-programmet
  • Tukioppilastoiminta, Mannerheims Barnskyddsförbund
  • Vänelevsverksamheten, Folkhälsan

Utvärderingen av metoder mot mobbning genomförs nu för första gången. Med hjälp av utvärderingen stärks användningen av forskningsbaserade och evidensbaserade verksamhetsmodeller i skolorna.

Mobbning är ett utmanande gruppfenomen med många bakomliggande faktorer som berör såväl samfundet, gruppen som individen. Skolans verksamhetskultur och hela samfundets engagemang i arbetet mot mobbning bidrar till att metoderna mot mobbning ger resultat.

”Vi ville ta med så många olika metoder som möjligt i utvärderingen, eftersom användbarheten hos metoder som grundar sig på forskning och evidens i arbetet mot mobbning måste utvärderas som en del av den verksamhetsmiljö där de används”, berättar utvärderingsexpert Eeva-Liisa Markkanen.

Flera aktörer som koordinerar metoder som på basis av ansökan har en stark teoretisk bakgrund och för vilka det finns bevis på att de fungerar, ansökte om att få delta i utvärderingen.

”Bland dessa valde vi ut metoder med olika mål och verkningsmekanismer. Med finns ett övergripande åtgärdsprogram mot mobbning som används på bred front, samt förebyggande metoder som betonar elevernas delaktighet och aktiva aktörskap och som fokuserar på utredandet av mobbningssituationer. Med finns också en metod som fokuserar på att lösa utmanande långvariga mobbningssituationer samt en metod för förebyggande arbete som utvecklats för det lokala behovet”, beskriver Markkanen.

Våren 2022 samlar NCU in information för utvärderingen från skolor där metoderna används, samt från elever och vårdnadshavare. De metoder som valts ut för utvärdering genomför också en självutvärdering. Resultaten av utvärderingen offentliggörs i augusti 2022.

Utvärderingen ingår i undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier.

Motiveringarna till valet av metoderna finns på NCU:s webbplats.

Mer information: 

utvärderingsexpert Niina Rumpu
niina.rumpu(a)karvi.fi
+358 29 533 5525

utvärderingsexpert Eeva-Liisa Markkanen
eeva-liisa.markkanen(a)karvi.fi
+358 29 533 5540

Stäng