Ett utmärkt resultat för Nationella centret för utbildningsutvärdering i ENQA:s externa utvärdering

Högre utbildning Mirella Nordblad

 

En internationell utvärderingsgrupp tillsatt av European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) genomförde under 2021 en extern utvärdering av NCU:s utvärderingsverksamhet inom högre utbildning. NCU visade att dess utvärderingar av högre utbildning motsvarar de krav som ställs i de europeiska principerna och riktlinjerna för kvalitetssäkring (ESG). NCU förnyade sitt medlemskap i ENQA och ansöker om fortsatt registrering i European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

 

NCU fick beröm för sitt utvecklingsorienterade arbetssätt

 

Den externa utvärderingen fokuserade särskilt på NCU:s utvärderingsverksamhet inom högre utbildning, inklusive auditeringar och ackrediteringar av utbildningsprogram inom teknik (EUR-ACE). Europeiska principer som tillämpas på utvärderingsaktörer, såsom organisationens mål, officiell status, oavhängighet, kvalitetssäkring och resurser, granskades också i utvärderingen.

Utvärderingsgruppen konstaterade i sin rapport att NCU är en uppskattad aktör i det finländska högskolesystemet och åtnjuter ett starkt förtroende bland högskolor och intressenter. NCU fick beröm för det reflekterande, öppna och utvecklingsorienterade arbetssättet.

– Jag är glad och stolt över det utmärkta resultatet i den externa utvärderingen. NCU:s experter, medlemmar i utvärderingsgrupperna och även expertmedlemmarna i sektionen för utvärdering av högskolorna har gjort ett fint jobb. Ett starkt resultat i den externa utvärderingen är ett viktigt erkännande som visar att principen om utvecklande utvärdering som styr utvärderingsverksamheten i Finland fungerar. Kontinuerliga förbättringar av verksamheten behövs alltid och utvärderingsgruppens rekommendationer ger oss bra riktning för framtida förbättringar, säger Pekka Auvinen, ordförande för sektionen av utvärdering av högskolorna.

 

Ökad samverkan och dialog med externa intressenter skapar mervärde i NCU:s utvärderingar

 

Utvärderingsgruppens samlade omdöme var att NCU:s utvärderingar av högre utbildning nästan till alla delar motsvarar Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015). Endast principen för klagomål och överklaganden (2.7.) var den enda som bedömdes till stora delar motsvara kraven (”substantially compliant”).

Utvärderingsgruppen fokuserade särskilt på rekommendationerna från den föregående externa utvärderingen 2017. Rekommendationerna gällde bland annat samverkan med externa intressenter och besvärsförfarande. Utvärderingsgruppen ansåg att NCU har lyckats med sina förbättringsåtgärder och samverkan med externa intressenter ses som en styrka i NCU:s verksamhet. Enligt utvärderingsgruppen har NCU under de senaste åren lyckats väl i att förankra och utveckla sin roll som en pålitlig partner som stödjer kvalitetsutvecklingen i de finländska högskolorna. Integreringen av kollegialt lärande (benchlearning) som en metod i auditeringen nämndes som ett exempel som stödjer högskolorna i att förbättra sin verksamhet.

– Högskolan som auditeras får välja sitt tema och sin partner för kollegialt lärande. I auditeringen ingår också ett utvärderingsområde som högskolan väljer och som inte påverkar auditeringens slutresultat. De finländska högskolorna har i hög grad utnyttjat de möjligheter som auditeringsmodellen erbjuder för att skräddarsy en extern utvärdering som motsvarar utvecklingsbehov vid högskolan. Detta är en indikation på en avancerad kvalitetskultur, säger Helka Kekäläinen, direktör för enheten för högre utbildning och fritt bildningsarbete vid NCU.

 

Utvärderingsgruppen uppmanar NCU att utveckla sina rutiner för att hantera klagomål

 

NCU utvecklade ett besvärsförfarande för auditeringar och EUR-ACE-ackrediteringar på basis av rekommendationen från den föregående externa utvärderingen. Högskolor kan lämna in en begäran om ny behandling av auditeringens eller ackrediteringens slutresultat. Utvärderingsgruppen ansåg att NCU bör också ha ett klagomålsförfarande som gör det möjligt för högskolor att föra fram sitt missnöje med hur utvärderingsprocessen har skötts eller med dem som utfört den. Därtill rekommenderades att NCU utvidgar besvärsförfarandet att gälla alla beslut.

Utvärderingsgruppen ansåg också att representanter för internationella intressentgrupper kunde ingå i NCU:s organ för att hämta externa perspektiv i verksamheten. I framtida utvärderingsmodeller för högre utbildning kunde NCU fokusera mer på högskolornas praxis för att systematiskt följa upp och utvärdera sina utbildningsprogram.

– NCU:s auditeringar inkluderar ett avsnitt för att bedöma hur högskolan följer upp och utvärderar sina utbildningar för att säkerställa att de är aktuella med de senaste forskningsrönen och samt de föränderliga behoven i samhället och arbetslivet. Å andra sidan med beaktande av utvärderingsgruppens respons så är systematisk helhetsutvärdering av utbildningsprogram något som vi måste fästa mer uppmärksamhet vid i framtiden, säger Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert, processansvarig för auditeringar.

I den externa utvärderingen granskades i vilken utsträckning NCU:s verksamhet motsvarar Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG 2015. De gemensamma europeiska principerna och riktlinjerna ligger som grund för förtroende, mobilitet och erkännande av högskolesystemen i Europa.

 

Den externa utvärderingens rapport (publicerad på ENQA:s webbplats)

NCU:s självvärderingsrapport för den externa utvärderingen

 

Mer information

 

Helka Kekäläinen, direktör för enheten för högre utbildning och fritt bildningsarbete, +358 29 533 5513, förnamn.efternamn@karvi.fi

Mirella Nordblad, ledande utvärderingsexpert, processansvarig för auditeringar, +358 29 533 5541, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng