Nya NCU-projekt utvärderar effekterna av lagändringar och utbildningspolitiska reformer

NCU:s plan för utbildningsutvärderingar beskriver vilka utvärderingar som genomförs under åren 2020–2023. Utvärderingsplanens utfall granskas i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet vid mitten av perioden. Våren 2022 fördes förhandlingar då NCU kommit halvvägs med sin utvärderingsplan. I samband med förhandlingarna godkändes ytterligare några projekt som har skrivits in i planen för den pågående utvärderingsperioden. En del av utvärderingarna har också har skjutits fram på grund av coronapandemin.

De projekt som har lagts till i utvärderingsplanen för 2020–2023 kommer att ge värdefull information om hur förändringar som gäller lagstiftning och utbildningspolitik har lyckats.

Nya utvärderingsprojekt

De nya utvärderingsprojekten är:

 • Utredning av kvaliteten i yrkesprovsverksamheten (2022)
  Som en del av utvecklingsprogrammet Rätt att kunna utreder NCU alla yrkesutbildningsanordnares kvalitet genom att utvärdera genomförandet av yrkesprov och de lärresultat som visats genom yrkesprov. Utredningen gäller också coronapandemins inverkan på genomförandet av yrkesprov. Utredningen ger en helhetsbild av hur den nya lagstiftningen, som trädde i kraft 1.1.2018, förverkligas i anordnarnas yrkesprovsverksamhet.

 

 • Utvärdering av pilotprojektet Distansundervisning i de samiska språken (2022)
  Utvärderingen ger information om hur pilotprojektet för distansundervisning i samiska fungerar ur utbildningsanordnarens, skolornas, lärarnas och elevernas perspektiv. Projektet pågår 1.8.2018–31.8.2023. NCU utreder hur undervisningens pedagogiska mål förverkligas, hur finansieringsmodellen fungerar och hur tillgänglig undervisningen är. I samband med utvärderingen utarbetas utvecklingsförslag, som används som grund för diskussioner om fortsatt verksamhet enligt modellen.

 

 • Den utvidgade läroplikten: Utvärdering av nya former av studiehandledning
  Utvärderingen ingår i planen för uppföljningen av den utvidgade läroplikten 2021–2024. Fokus ligger på de nya eller förstärkta former av studiehandledning som utvidgningen av läroplikten har fört med sig. Utvärderingen gäller studiehandledning med anknytning till utvidgningen av läroplikten ända från grundskolan till avläggandet av en examen på andra stadiet. Utvärderingen omfattar den grundläggande utbildningen, den grundläggande utbildningen för vuxna, HUX-utbildningen, det fria bildningsarbetet, yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen.

Första skedet (2022–2023): Tyngdpunkten ligger på hur handledningen genomförs som helhet, hur man stöder avläggande av examen på andra stadiet samt vilka resurserna för handledningen är. En mellanrapport om resultaten från det första skedet publiceras i början av 2023.

Andra skedet (2023–2024): Tyngdpunkten ligger framför allt på andelen studerande som slutför examen och förebyggande av studieavbrott (effektivitet) samt den roll som studiehandledningen och främjandet av studerandes välbefinnande har med tanke på målen för den utvidgade läroplikten.

 
 • Utvärdering av spetsprojekt inom högskoleutbildningen (2021–2023)
  Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) beviljade under den förra regeringsperioden projektmedel för utveckling av högskoleutbildningen (Spetsprojekt 3, totalt 65 miljoner euro) och för utveckling av lärarutbildningen (Spetsprojekt 1, totalt 27,7 miljoner euro). UKM utreder utvecklingsverksamhetens effekter och effektivitet genom en utvärdering som görs av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Målet är att utvärderingen ska ge en omfattande lägesbild och utvärdera hur utvecklingsmodellen fungerar, hur resultaten och verksamhetsmodellerna påverkar högskoleutbildningen samt ge rekommendationer om hur man borde utveckla högskoleutbildning och lärarutbildning i framtiden.Centrala teman för högskoleutbildningens utvecklingsprojekt (spetsprojekt 3) var öppna och flexibla studier, samarbete i anordnandet av utbildningen samt snabbare övergång till arbetslivet för de studerande. Dessa teman omfattade också högskolepedagogik och olika digitala lösningar. I projekten utvecklades arbetslivssamarbetet och den öppna FUI-verksamheten.

  Ett centralt utvecklingsområde för utvecklingsprojekt inom lärarutbildningen (spetsprojekt 1) var att stärka kontinuiteten i lärarnas grund-, introduktions- och fortbildning. I projekten har man bland annat stärkt nätverken inom lärarutbildningen och utvecklat nya verksamhetsmodeller för utveckling av lärarnas kompetens, fortbildningens innehåll och för antagning av studerande. Dessutom har man stött utvecklingen av utbildningsledningen.

 

”Utvärderingscentret jobbar just nu enligt Plan för utbildningsutvärderingar 2020–2023, som godkänts av undervisnings- och kulturministeriet. I samband med det här arbetet har det uppstått ett behov av att ta fram utvärderingsinformation och utvecklingsrekommendationer om olika verksamhetsformer för att det ska vara möjligt att utveckla de här verksamheterna, fatta beslut och rikta resurser. Genom utvärderingarna producerar vi information om tyngdpunkter som har slagits fast i planen för utbildningsutvärderingar. Tyngdpunkterna är främjande av likvärdighet, utveckling av lärande och kompetens och främjande av ett välfungerande utbildningssystem. Den information som vi producerar används också för att skapa en bild av utbildningen på systemnivå och för utvecklingsrekommendationer”, berättar NCU:s direktör Harri Peltoniemi om de nya utvärderingsprojekten.

Utvärderingsplanen innehåller dessutom 40 redan tidigare planerade projekt som gäller utbildningssektorer från småbarnspedagogik till högskoleutbildning. Projekten är bland annat inriktade på effekterna av lagen om småbarnspedagogik, elevernas kunskaper i olika ämnen, gymnasie- och yrkesutbildningsreformens effekter samt den kompetens som högskoleexamina ger. Dessutom ingår sektoröverskridande tematiska utvärderingar som berör hela utbildningssystemet. De har t.ex. teman som de exceptionella undervisningsarrangemangens effekter på jämlikheten inom utbildningen, utbildningssystemets förmåga att svara på plötsliga strukturomvandlingar, studerandes övergångar och smidiga studievägar samt gymnasiets och yrkesutbildningens förmåga att fostra de studerande till aktiva och kritiska medborgare.

Undervisnings- och kulturministeriet godkände 4.3.2022 de ändringar och tillägg som utvärderingsrådet har gjort i planen för utbildningsutvärderingar 2020–2023.

Vilken utvärderingsplan?

Verksamheten vid NCU bygger på planen för utbildningsutvärderingar. I utvärderingsplanen beskrivs alla projekt respektive deras tidtabell under fyraårsperioden. NCU tar även fram information om på förhand fastställda och samhälleligt betydelsefulla tyngdpunkter. Med hjälp av samlad information om olika tyngdpunkter strävar NCU efter att stöda beslutsfattande och utvecklingsarbete inom utbildningen på samhälls- och systemnivå liksom också på lokal nivå. De tyngdpunkter som har valts för perioden 2020–2023 är utveckling av lärande och kompetens, främjande av likvärdighet, främjande av ett välfungerande utbildningssystem och stöd för kontinuerlig utveckling.

Läs mer om utvärderingarna och om tidpunkterna för genomförandet:

Plan för utbildningsutvärderingar 2020–2023 

Mer information:

 • NCU:s direktör Harri Peltoniemi, 029 533 5532, harri.peltoniemi @ karvi.fi
 • vice direktör Hannele Seppälä, 029 533 5550, hannele.seppala @ karvi.fi
 • enhetschef Salla Venäläinen, allmänbildande utbildning, 029 533 5549, salla.venalainen @ karvi.fi
 • enhetschef Kirsi Hiltunen, småbarnspedagogik och yrkesutbildning, 029 533 5508, kirsi.hiltunen @ karvi.fi
 • enhetschef Helka Kekäläinen, högre utbildning och fritt bildningsarbete, 029 533 5513, helka.kekalainen @ karvi.fi

 

 

Stäng