Utvärderingsresultat som publiceras under sommaren 2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering publicerar olika aktuella utvärderingsresultat sommaren 2022. Publikationerna gäller bland annat metoder för att förebygga mobbning, förberedande undervisning och undervisning i elevens eget modersmål samt lärresultat i den grundläggande utbildningen.

I det här meddelandet finns förhandsinformation om kommande publiceringar under perioden juni−augusti 2022. Vi hoppas att sammanställningen bidrar till att utvärderingsinformationen utnyttjas i ännu högre grad. Nästa gång informerar vi om kommande publiceringar i september.

Grundläggande utbildning

Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvärderar metoder mot mobbning. Utvärderingen ingår i undervisnings- och kulturministeriets åtgärdsprogram för förebyggande av mobbning, våld och trakasserier. Metoder mot mobbning avser i den här utvärderingen sådana metoder som riktar sig till den grundläggande utbildningen och som syftar till att förebygga, ingripa i eller följa upp mobbning, dvs. ordna behövligt stöd efter en mobbningssituation. Den utvärdering som nu genomförs gäller metoder mot mobbning som används inom den grundläggande utbildningen. Metoder mot mobbning inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen utvärderas i ett senare skede.

Utvärderingen ger information om sju mobbningsförebyggande metoder, framför allt om deras användbarhet, förankring och effekter. Dessutom presenteras skolornas arbete för att förebygga mobbning mer allmänt ur personalens, elevernas och vårdnadshavarnas synvinkel.

Resultaten av utvärderingen presenteras vecka 34 i augusti.

Ytterligare information:

Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål

Utvärderingen ger nationell information om nuläget och effekterna i fråga om den undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Utvärderingen beaktar frågan både ur förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och sent anlända invandrarelevers synvinkel.  Utvärderingen av den undervisning som ges i elevernas egna modersmål och dess effekter kartlägger hur den här undervisningen ordnas. Dessutom utreds vilka faktorer som främjar respektive förhindrar undervisning och lärande. Utvecklingsrekommendationer som bygger på utvärderingsresultaten kommer att utarbetas.

Utvärderingen har anknytning till utvecklingsprogrammet Utbildning för alla som Undervisnings- och kulturministeriet har startat.

Rapporten publiceras i augusti 2022.

Ytterligare information:

 • allmänbildande utbildning Salla Venäläinen, salla.venalainen(a)karvi.fi, 029 533 5549
 • projektets webbplats

Lärresultaten i A-engelska i slutet av den grundläggande utbildningen

Del 1 av resultatrapporten innehåller information om de genomsnittliga kunskapsnivåerna i olika delfärdigheter. Dessutom ingår information om bakgrundsfaktorer som har samband med kunskaperna, som t.ex. elevernas planer för fortsatta studier, vårdnadshavarnas utbildningsbakgrund och regionen där skolan ligger. Hälften av de elever som deltog i utvärderingen gjorde uppgifterna i skolan, resten gjorde dem på distans. Del 2 som ges ut senare gäller den longitudinella utvärdering som inleddes i A-engelska år 2018.

Del 1 av resultatrapporten publiceras i augusti.

Ytterligare information:

 • allmänbildande utbildning Marita Härmälä, marita.harmala(a)karvi.fi, 029 533 5560
 • projektets webbplats

——————

Yrkesutbildning

Yrkeskompetens och pedagogisk verksamhet i grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom el- och automationsbranschen

I rapporten beskrivs den pedagogiska verksamheten och yrkeskompetensen i grund-, yrkes- och specialyrkesexamina inom el- och automationsbranschen. Utvärderingsmaterialet består både av material från en skräddarsydd informationsinsamling och material från befintliga informationsresurser. Utvärderingen genomfördes åren 2021–2022.

Rapporten publiceras den 1 juni 2022.

Ytterligare information:

 • yrkesutbildning Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(a)karvi.fi, 029 533 5557
 • yrkesutbildning Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman(a)karvi.fi, 029 533 5555
 • projektets webbplats

——————

Högskoleutbildning

Utvärderingar av Åbo universitets utbildningsprogram i Information and Communication Technology

Med programutvärdering inom det tekniska utbildningsområdet avses en utvärdering av ett utbildningsprogram som leder till en internationell EUR-ACE-kvalitetsstämpel. Syftet med utvärderingarna är att stödja utvecklingen av kvaliteten i utbildningsprogram inom teknik och att öka godkännandet av examina inom teknik i arbetslivet samt jämförbarheten av examina utomlands.

Utvärderingsresultat publiceras i augusti/september 2022.

Ytterligare information:

Auditeringar i högskolor

Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I auditeringsmodellen stöds högskolans strategiska utveckling av att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Kollegialt lärande används också som en metod i auditeringen.

Auditeringsresultat som gäller följande högskolor publiceras:

 • Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Auditeringsrapporten publiceras 15.6.2022. HAMK har valt Design Factory verksamhet som ett utvärderingsområde och tema för samarbetet. Samarbetspartner i kollegialt lärande är Fachhochschule Mannheim. Ytterligare information: högre utbildning, fritt bildningsarbete Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi(a)karvi.fi, 029 533 5528. projektets webbplats.
 • Laurea-ammattikorkeakoulu. Auditeringsrapporten publiceras 15.6.2022. Laurea har valt Partnerskapsmodell för att utveckla regionen som ett utvärderingsområde. Samarbetspartner i kollegialt lärande är Lantmäteriverket och temat för samarbetet är En utvecklingsorienterad och välmående högskola. Ytterligare information: högre utbildning Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, 029 533 5565. projektets webbplats.
 • Åbo Akademi. Auditeringsrapporten publiceras 26.8.2022. Åbo Akademi har valt Arbetslivsrelevans i utbildningen som ett utvärderingsområde. Åbo Akademis samarbetspartner i kollegialt lärande är Högskolan Dalarna med temat Studentrekrytering. Ytterligare information: högre utbildning, kontaktperson för svenskspråkig utbildning Mirella Nordblad, mirella.nordblad(a)karvi.fi, 029 533 5541. projektets webbplats.

 

Stäng