Utvärderingsresultat som publiceras i september–november 2022

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar aktuella utvärderingsresultat som gäller alla utbildningsstadier hösten 2022. Publikationerna gäller bland annat förberedande undervisning för barn med invandrarbakgrund och undervisning i elevens eget modersmål, engagerande arbete i skolgemenskapen för att förebygga frånvaro samt lärresultat i den grundläggande utbildningen, inklusive en longitudinell utvärdering där NCU följer upp utvecklingen av samma elevers kunskaper i olika skeden av grundskolan.

Det här meddelandet ger förhandsinformation om kommande publiceringar i september–november 2022. Målet med sammanfattningen är att stödja ett bättre utnyttjande av informationen från utvärderingarna. Nästa sammanfattning av kommande publiceringar ges ut i slutet av hösten.

Småbarnspedagogik

Barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av småbarnspedagogiken

NCU:s utvärderingar av småbarnspedagogiken har visat att barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av verksamheten borde stärkas. År 2021 lät NCU göra en systematisk forskningsöversikt på temat. Målet var att utreda hurdana metoder för att stärka barnens delaktighet som har använts i forskning om småbarnspedagogiken. Den sammanfattning som nu ges ut baserar sig på NCU:s ovan nämnda forskningsöversikt. En artikel baserad på den publiceras senare.

I den kommande sammanfattningen presenteras metoder med vars hjälp barnens delaktighet i planeringen och utvärderingen av småbarnspedagogiken kan stärkas. Det ingår praktiska exempel på hur barn har deltagit i planeringen och utvärderingen av verksamheten i vardagen. Exemplen har samlats in bland medlemmarna i det utvärderingsnätverk för småbarnspedagogikens kvalitet som samordnas av NCU. Publikationen innehåller också frågor att fundera på. Syftet med dem är att utmana personal inom småbarnspedagogiken att reflektera över hur barnens delaktighet i den egna barngruppens verksamhet förverkligas.

Sammanfattningen publiceras i slutet av september.

Mer information:

——————

Grundläggande utbildning

Mellanrapport om utvärderingen av engagerande arbete i skolgemenskapen

I utvärderingen av engagerande arbete i skolgemenskapen publiceras en mellanrapport. Den har fokus på administrativa, strukturella och pedagogiska lösningar för förebyggande av och ingripande i frånvaro från skolan samt praxis för att stärka engagemanget för skolan i årskurserna 5–9 i grundskolan. I mellanrapporten publiceras också utvecklingsrekommendationer för pilotprojekt kring engagerande arbete i skolgemenskapen. De presenterades redan vid ett webbinarium som ordnades av UKM under våren.

Mellanrapporten publicerades den 7 september 2022. NCU ordnar också ett webbinarium om välbefinnande i skolan den 21 september 2022. Under webbinariet presenteras resultat från utvärderingen av engagerande arbete i skolgemenskapen samt utvärderingen av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro.

Mer information:

 

Språkliga färdigheter och skolgångsfärdigheter en läges- och effektutvärdering  av förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål

Utvärderingen ger information på nationell nivå om läget inom den undervisning som förbereder för grundläggande utbildning samt också om effekterna av den här undervisningen. I utvärderingen beaktas förskolan, den grundläggande utbildningen och även sent anlända personer. I fråga om undervisningen i eget modersmål utvärderar NCU hur undervisningen har ordnats. Dessutom utreder NCU vilka faktorer som främjar och förhindrar undervisningen och lärandet. Utifrån utvärderingarna har utvecklingsrekommendationer utarbetats.

Utvärderingarna har anknytning till undervisnings- och kulturministeriets utvecklingsprogram Utbildning för alla. Målet för programmet är att utarbeta åtgärder för att trygga förutsättningarna för lärande för barn och unga med invandrarbakgrund samt övergångarna i utbildningen i synnerhet i utbildningens övergångsskeden.

Utvärderingens slutrapport publicerades den 8 september 2022.

Mer information:

 

Engelska under coronapandemin Kunskaper i A-engelska i slutet av årskurs 9 våren 2021

NCU utvärderade niondeklassarnas lärresultat i engelska våren 2021. Utvärderingen ordnades mitt under coronapandemin, och dess mål var att utreda i vilken mån målen i grundskolans läroplan uppnås. I utvärderingen utreds också vilka bakgrundsfaktorer hos eleverna och inslag i lärmiljön som är kopplade till kunskaperna.

Rapporten publiceras den 14 september 2022.

Mer information:

 

Omfattande rapport om utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro

NCU har gjort den första utvärderingen i Finland av metoder mot mobbning inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingens syfte är att ge information om olika metoder mot mobbning samt deras funktion och effektivitet. Genom utvärderingen sprids information om olika metoders användbarhet, så att utbildningsanordnarna och skolorna kan välja de metoder som passar dem bäst.

I augusti 2022 publicerade NCU en sammanfattning om utvärderingens centrala resultat. Den rapport som publiceras nu innehåller en mer omfattande beskrivning av de utvärderade metoderna och skolornas arbete mot mobbning.

Det preliminära publiceringsdatumet för rapporten är den 21 september 2021, då NCU ordnar ett webbinarium om välbefinnande i skolan. Vid webbinariet behandlas utöver metoder mot mobbning även resultaten av utvärderingen av engagerande samarbete i skolgemenskapen för förebyggande av frånvaro.

Mer information:

 

Kunskapsutveckling i A-finska från åk 6 till åk 9

I denna rapport på svenska granskar NCU hur kunskaperna i finska hos eleverna i den grundläggande utbildningen på svenska har utvecklats från slutet av årskurs 6 till slutet av årskurs 9. Utvärderingen gäller både lärokurserna i finska som det andra inhemska språket och modersmålsinriktad finska. Uppföljningen baserar sig på resultaten av utvärderingar som gjorts i årskurs 6 och 9. Utvecklingen granskas för de elevers del som deltog i båda utvärderingarna.

Rapporten publiceras den 22 september 2022 kl. 13.

Mer information:

  • utvärderingsexpert Carola Åkerlund, carola.akerlund(a)karvi.fi, tfn 029 533 5554
  • Utvärderingens webbplats på svenska. På webbplatsen finns rapporter om utvärderingar som gjorts i årskurserna 6 och 9.

 

Longitudinell utvärdering av lärresultaten

I den longitudinella utvärderingen av lärresultaten inom den grundläggande utbildningen följer NCU utvecklingen av kunskaperna i matematik och modersmål i årskurserna 1–9. Den longitudinella utvärderingen startade med en inledande mätning hösten 2018, då NCU utvärderade de nya skolelevernas kunskaper. Samma elevers kunskaper utvärderades på nytt i början av årskurs 3 hösten 2020.

I november 2022 publiceras information om bakgrundsfaktorer som är kopplade till tredjeklassarnas kunskaper. I rapporten ingår också information om kunskapsutvecklingen under nybörjarundervisningen, det vill säga under de två första skolåren.

Mer information:

 

Läget efter nybörjarundervisningen

Den här svenskspråkiga rapporten gäller kunskaperna i modersmål och matematik hos elever i svenskspråkiga skolor efter årskurs två. Också kunskapsutvecklingen under de två första skolåren analyseras. Resultaten jämförs med ett motsvarande nationellt sampel. Hösten 2020 ingick omkring 28 % av alla tredjeklassare i svenskspråkiga skolor i utvärderingens sampel.

Rapporten publiceras i november–december 2022.

Mer information:

——————

Yrkesutbildning

Arbetslivet som partner – Utvärdering av lärandet i arbetslivet och arbetslivssamarbetet inom yrkesutbildningen

I utvärderingen har NCU granskat lärandet i arbetslivet inom yrkesutbildningen och annat samarbete mellan utbildningsanordnare och arbetslivet. I rapporten ingår också en översikt över hur målen för yrkesutbildningsreformen (2018) har uppnåtts i ljuset av utvärderingsresultaten.

Utvärderingsrapporten publicerades den 13 september och ett avslutande webbinarium om utvärderingen ordnas den 20 september. En sammanfattning av utvärderingens mest centrala resultat publiceras senare under hösten.

Mer information:

  • utvärderingsexpert Raisa Hievanen, raisa.hievanen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5542
  • ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5557
  • utvärderingens webbplats

 

Individuella studievägar inom yrkesutbildningen

Utvärderingen gäller individuella studievägar inom yrkesutbildningen. Utvärderingen ger information om hur rutinerna för personlig tillämpning, identifiering och erkännande av kunnande samt handledning fungerar samt hur de studerandes valmöjligheter förverkligas.

Information för utvärderingen har samlats in bland utbildningsanordnarnas ledning, undervisande och handledande personal, studerande och arbetslivet. Också nationellt statistik- och registermaterial har använts för utvärderingen.

Utvärderingens resultat och utvecklingsrekommendationer presenteras vid ett avslutande webbinarium den 6 oktober 2022.

Mer information:

  • utvärderingsexpert Johanna Kiesi, johanna.kiesi(a)karvi.fi, tfn 029 533 5545
  • utvärderingsråd Jani Goman, jani.goman(a)karvi.fi, tfn 029 533 5505
  • utvärderingens webbplats

——————

Högskoleutbildning

Ackreditering av Åbo universitets Information and Communication Technology-examensprogram

Ackrediteringen av utbildningsprogrammen inom teknik är en examensprogramsspecifik utvärdering som ger en internationell EUR-ACE-kvalitetsstämpel. Målet för ackrediteringen är att stödja kvalitetsutvecklingen i examensprogram inom teknik samt öka de finländska tekniska examinas internationella jämförbarhet och erkännandet av dem i arbetslivet.

Ackrediteringsresultaten publicerades den 9 september 2022.

Mer information:

 

UTVECKLANDE UTVÄRDERING SOM FINLANDS VAL – historien bakom kvalitetssäkringen av den finländska högskoleutbildningen

En historisk översikt över den externa kvalitetssäkringen av den finländska högskoleutbildningen. Författarna är utvärderingsexpert Mira Huusko från NCU och professor Riitta Pyykkö från Åbo universitet.

Översikten publiceras i oktober 2022.

Mer information:

  • utvärderingsexpert Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, tfn 029 533 5565

Stäng