NCU:s utvärderingsråd har valt ordförande – rådet har en viktig roll i arbetet med NCU:s nya strategi

Utvärderingsrådet som verkar i anknytning till Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har valt Jouni Koski, rektor för Laurea-ammattikorkeakoulu, till sin ordförande. Dessutom valdes Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, professor vid Åbo universitet, och Jarmo Paloniemi, direktör för utbildningssamkommunen OSAO, till vice ordförande. Rådet får när det inleder sitt arbete ta itu med den viktiga uppgiften att utarbeta ett förslag för en ny plan för utbildningsutvärdering för åren 2024–2027 samt delta i beredningen av NCU:s nya strategi.

Utvärderingsrådet, som utnämns av statsrådet, är ett viktigt organ för NCU och ger mångsidiga perspektiv på utbildningspolitiken och förändringarna i samhället. I bästa fall utmanar rådet också NCU på ett positivt sätt. Utvärderingsrådet väljer i början av varje mandatperiod en ordförande och en vice ordförande bland sina medlemmar. Dessa förtroendeuppdrag varar under utvärderingsrådets fyraåriga mandatperiod. Laurea-ammattikorkeakoulus rektor Jouni Koski har nu valts till ordförande för mandatperioden 10.6.2022–31.5.2026. Rollen som vice ordförande delas av professor Mirjamaija Mikkilä-Erdmann vid Åbo universitet (de två första åren) och utbildningssamkommunen OSAO:s direltör Jarmo Paloniemi (de två senare åren).

 

Det är fint att i så stor utsträckning få delta iJouni Koski utvecklingen av NCU:s verksamhet genom strategiarbetet och utarbetandet av den nya utvärderingsplanen för åren 2024–2027. NCU:s roll som självständig myndighet kan ses som ett objektivt samvete för samhället, som identifierar sådant som behöver utvärderas i utbildningen och utbildningssystemet. Jag har arbetat på yrkeshögskolor i över 25 år och har omfattande arbetserfarenhet och erfarenhet av förtroendeuppdrag inom utbildningssektorn. Men jag tror ändå att jag genom arbetet i utvärderingsrådet kommer att lära mig mycket nytt om hur vårt utbildningssystem fungerar och om utvecklingen av det, både från NCU:s experter och medlemmarna i rådet, säger den nyvalda ordföranden Koski.

 

Mirjamaija Mikkilä-Erdmann

Även de nya vice ordförandena Mikkilä-Erdmann och Paloniemi lyfter
fram betydelsen av utbildningsutvärdering:

 

Det finländska samhället har alltid trott på och baserat sin framgång på utbildning, och vi måste fortsätta värna om detta. Genom utbildning skapas framgång och välfärd för såväl individen som hela samhället. Jag anser att NCU har en väldigt viktig roll i att förmedla och synliggöra utforskad information. I utvärderingsrådet och som dess vice ordförande vill jag främja användningen av sådan information och att den information som tagits fram snabbt görs tillgänglig för alla, från beslutsfattarna till dem som deltagit i utvärderingen, säger Mikkilä-Erdmann.

 

Utvärderingsrådets arbete ger säkert ett brett perspektiv på nuläget,
men också på förändringarna, i den finländska utbildningen.
Jag vill för egen del bidra till att utveckla den finländska
utbildningen och samarbetet mellan olika utbildningsstadier,

berättar Paloniemi.

 

Den nya strategin utarbetas på ett inkluderande sätt

En av utvärderingsrådets viktigaste uppgifter är att delta i planeringen av NCU:s strategiska verksamhet. Rådet får delta i detta arbete genast från början av sin mandatperiod, eftersom perioden för NCU:s nuvarande utvärderingsplan löper ut i slutet av 2023. Planeringen av utvärderingsplanen och NCU:s strategi för perioden 2024–2027 har redan börjat.

Utvärderingsrådet började arbeta med en analys av verksamhetsmiljön direkt vid sitt första möte, och tanken är att man utifrån analysen ska fortsätta arbeta med den nya strategin. Utvärderingsrådet lyfte fram aktuella teman, som t.ex. att utvecklingen mot en större ojämlikhet stoppas, att barns och ungas välbefinnande främjas samt teman kring hållbar utbildning. Det här ger en bra grund för ett fortsatt samarbete, säger NCU:s strategiansvariga Mafi Saarilammi och Mari Räkköläinen.

Då NCU:s nya strategi och den nya utvärderingsplanen utarbetas kommer också personalen och andra berörda parter att höras i hög grad. NCU kommer till exempel att möjliggöra att förslag till utvärderingsprojekt skickas in via ett formulär som senare läggs ut på webbplatsen. Även OECD:s externa utvärdering av NCU:s verksamhet kommer att ha en viktig roll i strategiarbetet. Resultaten av den utvärderingen planeras bli klara hösten 2023.

Se också vår nya video, som presenterar NCU:s verksamhet i dess helhet:

Vänligenacceptera marknadsföring- cookies för att titta på den här videon.

 

Mer information:

  • utvärderingsrådets ordförande Jouni Koski, jouni.koski(a)laurea.fi, 046 856 7660
  • direktör Harri Peltoniemi, harri.peltoniemi(a)karvi.fi, 029 533 5532
  • strategiansvariga Mari Räkköläinen, mari.rakkolainen(a)karvi.fi, 029 533 5558 och Mafi Saarilammi, marja-liisa.saarilammi(a)karvi.fi, 029 533 5528
  • Utvärderingsrådet under mandatperioden 10.6.2022–31.5.2026

Stäng