En ny typ av stöd för utvärdering av samisk småbarnspedagogik – målet är att stärka och upprätthålla det samiska språkliga och kulturella arvet

Småbarnspedagogik Virpi Pietiläinen

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utvecklar för första gången ett utvärderingsverktyg för samisk småbarnspedagogik. Verktyget testas i sex kommuner som ordnar småbarnspedagogik på samiska på olika håll i Finland. Nationellt enhetliga utvärderingsverktyg har inte tidigare använts för den samiska småbarnspedagogiken. Med utvärderingsverktyget vill NCU förenhetliga utvärderingen av småbarnspedagogiken på samiska samt stödja personalen och ledningen i utvärderingen. Småbarnspedagogik på samiska har en central roll i att förmedla, stärka och stimulera det samiska språket och kulturarvet.

Med hjälp av det nya utvärderingsverktyget kan personal inom småbarnspedagogiken utvärdera sitt eget arbete inom den samiska småbarnspedagogiken. Utvärderingen fokuserar på centrala teman inom den samiska småbarnspedagogiken, såsom att stöda barnens lärande och utvecklingen av deras samiska språk, kontakt med naturen, traditionella näringar och social delaktighet. NCU har utvecklat verktyget i samarbete med personal inom den samiska småbarnspedagogiken och experter som utnämnts av Sametinget. I utvecklingsarbetet har man sett till att verktygets innehåll följer den nationella lagstiftningen och de dokument som styr småbarnspedagogiken. Verktyget finns på finska och på alla samiska språk.

– Med utvärderingsverktyget kan vi i bästa fall främja en högklassig och jämställd småbarnspedagogik för de barn och familjer som deltar i småbarnspedagogik på samiska. Det är viktigt att utvecklingsarbetet sker genom ett intensivt samarbete med det samiska samhället, och utvärderingen gäller den samiska pedagogikens kärninnehåll och värderingar, berättar utvärderingsexpert Sivi Harkoma.

Tidigare har kommunerna utvärderat den samiska småbarnspedagogiken självständigt och med varierande verktyg. I framtiden möjliggör utvärderingsverktyget planering och genomförande av enhetliga utvärderingar över hela Finland och i alla kommuner som erbjuder småbarnspedagogik på samiska.

NCU utvecklar den samiska småbarnspedagogiken i samarbete med kommunerna och Sametinget

NCU inledde ett pilotprojekt, alltså ett försök, med utvärderingsverktyget för samisk småbarnspedagogik i oktober 2022. Syftet med pilotprojektet är att testa hur väl det formulär som ingår i utvärderingsverktyget stöder utvärderingen och utvecklingen av den samiska småbarnspedagogiken. I pilotprojektet testar man också hur material som samlats in från olika enheter för småbarnspedagogik och från kommuner kan rapporteras och användas som stöd för personalens självvärdering.

Pilotprojektet genomförs i samarbete med Sametinget och de kommuner som erbjuder småbarnspedagogik på samiska. Pilotprojektet erbjuder deltagarna, såsom anordnarna samt cheferna och personalen inom småbarnspedagogiken, möjlighet att utveckla utvärderingen av kvaliteten med NCU:s stöd. Personalens svar och den respons som samlats in från dem används i utvecklingen av utvärderingsverktyget. Pilotprojektet med utvärderingsverktyget hjälper också Sametinget att utveckla den samiska småbarnspedagogiken. NCU publicerar en rapport om genomförandet av pilotprojektet och personalens respons våren 2023.

Utvärderingssystemet Valssi erbjuder verktyg och stöd för utvärdering av kvaliteten

Utvärderingsverktyget för den samiska småbarnspedagogiken kommer att bli en del av det digitala utvärderingssystemet Valssi, som är under utveckling. Valssi är ett nationellt system, vars syfte är att stödja anordnarna och serviceproducenterna i deras utvärderingsuppgifter. Utvecklingen av Valssi är en del av NCU:s samhälleliga utvärderingsuppgift, genom vilken man strävar efter att främja utbildningssystemets funktion och stödet för kontinuerlig utveckling inom småbarnspedagogiken. Undervisnings- och kulturministeriet finansierar utvecklingen av Valssi. Mer information om Valssi finns på NCU:s webbplats.

Mer information:

Stäng