Utvärderingsresultat som publiceras vintern 2022–2023

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar flera aktuella utvärderingsresultat vintern 2022. Publikationerna gäller bland annat en longitudinell utvärdering, där NCU följer upp kunskapsutvecklingen hos samma elever i grundskolans olika skeden. Andra publiceringar gäller till exempel utbildningen i grundläggande litteracitet för vuxna invandrare som inte är läs- och skrivkunniga samt hur målen för reformen av gymnasielagen och gymnasiets läroplan har nåtts.

I detta meddelande finns förhandsinformation om kommande publiceringar under perioden december 2022 – februari 2023. Syftet med sammanställningen är att stöda ett bättre utnyttjande av utvärderingsinformationen. Nästa sammanställning av kommande offentliggöranden av utvärderingsresultat publiceras våren 2023.

 

Publikationer om sektoröverskridande utvärderingar

Beredskap och flexibilitet som utbildningsaktörernas nya superkraft?

Vid plötsliga strukturomvandlingar främjar utbildningen återanställning av arbetslösa personer. Å andra sidan främjas också utbildning av arbetskraft inom branscher där det råder brist på arbetskraft och nya kompetensbehov.

Under 2020–2022 utvärderade Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) utbildningssystemets förmåga att svara på utmaningar för kontinuerligt lärande vid plötsliga strukturomvandlingar. I den policy brief-artikel som nu publiceras behandlas de centrala resultaten, slutsatserna och rekommendationerna i utvärderingen. I artikeln presenteras också en flexibilitetsmätare. Med hjälp av den kan utbildningsaktörerna göra en regelbunden självvärdering av sin flexibilitetsnivå i förhållande till snabba förändringar i arbetslivet.

Publikationen är en del av NCU:s policy brief-serie, vars syfte är att stöda diskussioner och beslutsfattande som gäller utbildningspolitik och samhälleliga frågor. I serien behandlas aktuella utvärderingsresultat och rekommendationer för utveckling av utbildning.

Policy brief-artikeln publiceras i samband med Educa-mässan den 27 januari 2023. På Educa-mässan ordnas också NCU:s diskussion ”Utbildningssystemets förmåga att svara på plötsliga strukturomvandlingar” på TAITO-scenen fredagen den 27 januari kl. 15.00–15.45.

Mer information:

 • Utvärderingsexpert Kati Isoaho, kati.isoaho(a)karvi.fi, tfn 029 533 5501
 • Ledande utvärderingssakkunnig Tarja Frisk, tarja.frisk(a)karvi.fi, tfn 029 533 5504
 • Utvärderingsexpert Risto Hietala, risto.hietala(a)karvi.fi, tfn 029 533 5507
 • Tidigare publicerad utvärderingsrapport

 

Grundläggande utbildning

Longitudinell utvärdering av lärresultaten inom den grundläggande utbildningen

Inom den longitudinella utvärderingen av lärresultaten följer NCU upp kunskapsutvecklingen i matematik och modersmål i årskurserna 1–9 i grundskolan. Den longitudinella utvärderingen inleddes hösten 2018 med en inledande mätning av förstaklassarnas kunskaper vid skolstarten. Samma elevers kunskaper utvärderades på nytt i början av årskurs 3 hösten 2020.

Den rapport som nu publiceras innehåller information om bakgrundsfaktorer i anslutning till tredjeklassarnas kunskaper och kunskapsutvecklingen under nybörjarundervisningen, dvs. de två första skolåren.

Rapporten publiceras den 17 januari 2023.

Mer information:

 

Läget efter nybörjarundervisningen

I rapporten som publiceras på svenska granskas modersmåls- och matematikkunskaperna i de svenskspråkiga skolorna under de två första skolåren. Resultaten jämförs med resultat i hela landet. Hösten 2020 deltog cirka 28 procent av alla elever i årskurs 3 i de svenskspråkiga skolorna i utvärderingen.

Rapporten publiceras den 17 januari 2023.

Mer information:

 

Sammanställningar med anknytning till utvärderingen av metoder som förebygger mobbning och främjar välbefinnande och arbetsro

NCU har för första gången i Finland genomfört en utvärdering av metoder mot mobbning i den grundläggande utbildningen. Syftet med utvärderingen är att ta fram information om olika metoder mot mobbning samt om hur de fungerar och vilka resultat de har gett. Med hjälp av utvärderingen får skolorna information om hur användbara olika metoder är. På så sätt kan utbildningsanordnarna och skolorna välja den metod som lämpar sig bäst för dem.

I augusti 2022 publicerade NCU en sammanfattande publikation som innehåller de viktigaste resultaten av utvärderingen. Under februari–april publiceras flera sammanställningar av skolornas allmänna arbete mot mobbning ur personalens, elevernas och vårdnadshavarnas synvinkel. Dessutom publiceras en svensk översättning av den sammanfattande publikationen som gavs ut i augusti.

Mer information:

 

Utvärdering av ett pilotprojekt som gäller distansundervisning i de samiska språken

I utvärderingen granskas en verksamhetsmodell för ett pilotprojekt som inleddes 2018 samt hur den fungerar. Projektet utnyttjar distansförbindelser för undervisning i de samiska språken. Utifrån utvärderingsresultaten utarbetas utvecklingsrekommendationer som stöd för diskussioner kring hur pilotförsöket med distansundervisning ska fortsätta och hur verksamhetsmodellen till exempel kunde tillämpas på undervisning i andra minoritetsspråk.

Utvärderingsrapporten publiceras den 18 januari 2023.

Mer information:

 

Gymnasieutbildning

Första rapporten om utvärderingen av gymnasiereformen

Utvärderingen av gymnasiereformen (LUKA) producerar information om faktorer som främjar och förhindrar hur målen i gymnasielagen och läroplanen för gymnasiet förverkligas. Utvärderingen ger också indirekt information om andra reformers effekter på gymnasieutbildningen (t.ex. reformen av högskoleantagningen och utvidgningen av läroplikten). Genom olika reformer och åtgärder inom gymnasieutbildningen eftersträvas delvis liknande effekter och utveckling på andra stadiet.

Rapporten publiceras i februari 2023.

Mer information:

 • Ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5531
 • Ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5537
 • Utvärderingens webbplats

 

Yrkesutbildning

Kvaliteten på yrkesprovsverksamheten hos anordnare av yrkesutbildning och lärresultat som påvisats genom yrkesprov

Som en del av utvecklingsprogrammet Rätt att kunna utreds kvaliteten på alla yrkesutbildningsanordnares genomförande av yrkesproven och de lärresultat som påvisats i yrkesproven. Utredningen ger i sin helhet information om hur väl den nya lagstiftningen om yrkesutbildning som trädde i kraft den 1 januari 2018 genomförs i utbildningsanordnarnas yrkesprovsverksamhet.

Resultaten från utvärderingen publiceras i januari 2023.

Mer information:

 • Ledande utvärderingsexpert Paula Kilpeläinen, paula.kilpelainen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5557
 • Utvärderingsexpert Veera Hakamäki-Stylman, veera.hakamaki-stylman(a)karvi.fi, tfn 029 533 5555

 

Högskoleutbildning

Auditering av Östra Finlands universitet

Auditeringens syfte är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin, kontinuerlig förbättring av verksamheten och om den leder till effektiva utvecklingsåtgärder
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

I NCU:s auditeringsmodell stöds högskolans strategiska utveckling genom att högskolan har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. Det valfria utvärderingsområdet som Östra Finlands universitet har valt är UEF som studie- och arbetsmiljö för internationella studerande och anställda.

Kollegialt lärande används också som en metod i auditeringen. Universitetets samarbetspartner för kollegialt lärande är Jyväskylä universitet och temat för det kollegiala lärandet är Kontinuerligt lärande, inklusive samarbete med intressenter.

Resultaten av auditeringen publiceras i mars 2023.

Mer information:

 

Halvtidssammanfattning av högskoleauditeringarna

Auditeringsmodellen för de finländska högskolorna förnyades inför auditeringsomgången 2018–2024. I mitten av auditeringsomgången publicerar NCU en sammanfattning av de 16 första högskoleauditeringarna från början av den tredje omgången. Syftet med sammanfattningen är att utifrån auditeringsrapporterna skapa en helhetsbild av särdragen, styrkorna och utvecklingsobjekten i yrkeshögskolornas och universitetens kvalitetshantering.

Sammanfattningen publiceras i februari 2023.

Mer information:

 • Utvärderingsexpert Mira Huusko, mira.huusko(a)karvi.fi, tfn 029 533 5565
 • Projektets webbplats (på finska)

 

Fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna

Utvärdering av utbildningen i litteracitet för invandrare

Utan läs- och skrivfärdigheter kan vuxna inte leva ett självständigt liv i det finländska samhället. Vilka effekter har deltagandet i utbildningen på invandrarstuderandes kompetensutveckling och hur fungerar de i samhället?

NCU:s utvärdering av utbildning för grundläggande litteracitet för invandrare ger information som stöd för planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av utbildningen i läskunnighet för invandrare. Informationen är avsedd för läroanstalter som ordnar utbildningen, upprätthållare av läroanstalter samt det nationella styrsystemet.

Resultaten av utvärderingen publicerades den 19 december 2022.

Mer information:

Stäng