Den finländska högskoleutbildningens externa kvalitetsutvärdering balanserar mellan europeisk enhet och nationell autonomi

Högre utbildning mirahuusko

Den externa kvalitetsutvärderingen av den finländska högskoleutbildningen grundar sig i huvudsak på auditeringar av högskolorna. En central fråga är förhållandet mellan europeisk enhet och nationell autonomi i den externa kvalitetsutvärderingen av högskoleutbildningen. Högskoleutbildningen genomgår en ständig förändring både i Finland och i Europa, vilket också påverkar den externa kvalitetsutvärderingen.

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerade i oktober ett verk som beskriver den finländska högskoleutbildningens externa kvalitetsbedömning och dess förändringar från 1980-talet till idag. Syftet med publikationen är att ge en helhetsbild av utvecklingen av högskolornas externa kvalitetsbedömning och material för planeringen av den kommande fjärde auditeringsomgången. De europeiska principerna för kvalitetssäkring utgör grunden för den externa kvalitetsutvärderingen av högskolorna i de länder som hör till det europeiska högskoleområdet. De nationella lösningarna för extern kvalitetsbedömning av yrkeshögskoleutbildningen är dock olika.

 

Utvecklande utvärdering som angreppssätt redan i ett tidigt skede

I Finland följer högskoleutbildningens externa kvalitetsbedömningar och auditeringar principerna för utvecklande utvärdering. I varje historiskt skede av den externa utvärderingen av högskoleutbildningen i Finland har man förbundit sig till utvecklande utvärdering. För närvarande fastställs utvecklande utvärderingsprinciper i förordningen om Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU).

I många europeiska länder ackrediteras utbildningsprogram. Auditeringsmodellen för högskoleutbildningen i Finland är övergripande jämfört med dessa. Utöver utbildning omfattar auditeringen forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet (FUI) samt verksamhetens samhälleliga genomslagskraft. Utgångspunkten är högskolornas autonomi och ansvar för utvecklingen av den egna verksamheten.

 

Utgångspunkten är att planeringen och uppföljningen av den offentliga sektorn ska stärkas

I publikationen granskas den finländska högskoleutbildningens externa kvalitetsbedömning som ett historiskt kontinuum. På nationell nivå var utgångspunkten till en början en allmän förstärkning av planeringen och uppföljningen inom den offentliga sektorn. En för högskoleutbildningen väsentlig lösning har varit att betona högskolornas eget ansvar för utvecklingen av sin verksamhet och uppföljningen av resultaten, inte bara den externa kontrollen.

När Utvärderingsrådet för högskolor grundades 1995 beslöt man att inrätta ett gemensamt råd för utvärdering av högskolor för yrkeshögskolor och universitet. Detta arbete har fortsatt sedan 2014 vid Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU.

 

Den europeiska utvecklingen har haft en stark inverkan på det finländska genomförandet

Under 2000-talet har den viktigaste påverkaren i Europa varit Bolognaprocessen, som gjorde det nödvändigt att ändra den nationella utvärderingspolitiken för högskoleutbildning. Bolognaprocessen och de gemensamma principerna för kvalitetssäkring inom det europeiska högskoleområdet har haft en klar inverkan på den externa kvalitetsbedömningen av den finländska högskoleutbildningen. Även om principerna är gemensamma, skiljer de nationella lösningarna sig åt i olika länder i Europa. Finlands svar var att inleda och etablera auditeringar av högskolorna. Utvärderingsorganisationen, högskolorna och ministeriet har en tydlig arbetsfördelning, vilket har främjat godkännandet av utvärderingarna vid högskolorna.

I Finland har utvecklingen av utvärderingsverksamheten inom högskoleutbildningen påverkats av både nationella och europeiska inriktningar. Finlands auditeringssystem utvecklades samtidigt som de gemensamma europeiska riktlinjerna utvecklades, och Finland anslöt sig i ett tidigt skede till de europeiska organisationerna för kvalitetsbedömning.

 

Publikation 

Kehittävä arviointi Suomen valintana – Yli kolme vuosikymmentä suomalaisen korkeakoulutuksen ulkoista laadunarviointia (Utvecklande utvärdering som Finlands val – Över tre decennier av extern kvalitetsbedömning av den finländska högskoleutbildningen), Nationella centret för utbildningsutvärdering 24:2022.

 

Mera information:

Utvärderingsexpert Mira Huusko, tfn 029 533 5565, mira.huusko(at)karvi.fi

Professor emerita Riitta Pyykkö, tfn 040 834 4086, riitta.pyykko(at)utu.fi

Stäng