De nya medlemmarna i NCUs expertgrupp för högre utbildning inom teknik har utsetts – omfattande kompetens från högskolor, arbetslivet och studievärlden

Högre utbildning Kati Isoaho

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) har utsett en ny expertgrupp för högre utbildning inom teknik för åren 2023–2026. Expertgruppen är en utsiktsplats över av NCU utförda ackrediteringar av examensprogram inom det tekniska området och i vidare bemärkelse över den externa kvalitetsbedömningen av den tekniska högskoleutbildningen i Finland och internationellt. NCU har genomfört ackrediteringar av examensprogram inom det tekniska området sedan 2014 och expertgruppen beslutar om ackrediteringarnas slutresultat. Till expertgruppen utsågs 12 medlemmar som representerar yrkeshögskolor, universitet, arbetslivet och studerande. Under expertgruppens mandatperiod slutförs bland annat pilotutvärderingarna som genomförs vid universiteten för att utvidga verksamheten i Finland.

Expertgruppen för högre utbildning inom teknik är underställd sektionen för utvärdering av högskolorna vid NCU. Alla högskolor som erbjuder ingenjörsutbildning inom teknik samt datateknik och datakommunikation hade möjlighet att föreslå kandidater till expertgruppen. ”Intresset för expertgruppens verksamhet och ackrediteringar inom det tekniska fältet ökar bland högskolorna i landet”, konstaterar utvärderingsexpert Kati Isoaho som ansvarar för ackrediteringarna vid NCU.  Man bad också några centrala intressegrupper om kandidater.

I expertgruppens sammansättning har man beaktat båda högskolesektorerna, täckningen inom det tekniska området, tidigare erfarenhet av utvärdering, erfarenhet av ledning och utveckling av utbildningsprogram samt pedagogisk utveckling, erfarenhet av FUI-verksamhet samt kännedom om arbetslivet inom det tekniska området och de studerandes vardag. Dessutom har den geografiska täckningen och jämställdheten mellan könen beaktats. Till expertgruppen utsågs följande personer:

 • Forskarlärare, biträdande professor Harri Eskelinen, Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet
 • Professor Jari Iinatti, Oulun yliopisto
 • Studerande i teknik Kia Kauppinen, Tampereen ammattikorkeakoulu
 • Direktör Vesa Kohtamäki, Technology Center Esbo Nokia
 • Enhetschef Lassi Martikainen, Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Direktör för samhällsrelationer Juhani Nokela, Teknikens akademiker rf
 • Chef, stöd för planering och ledning Raili Pönni, Aalto-universitetet
 • Utbildningsansvarig, lektor Kim Roos, yrkeshögskolan Arcada
 • Kompetensområdets direktör Riitta Tempakka, Satakunnan ammattikorkeakoulu
 • Lektor Karo Saharinen, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 • Utbildningschef Sari Stenvall-Virtanen, Åbo universitet
 • Studiechef Marleena Yli-Äyhö, Tammerfors universitet

Den nya expertgruppens mandatperiod är 9.1.2023–30.11.2026. Expertgruppen utser inom sig en ordförande och en vice ordförande vid det första sammanträdet.

NCU:s ackreditering av utbildningsprogram inom teknik är en examenprogramspecifik utvärdering med siktet inställt på den internationella kvalitetsstämpeln EUR-ACE. Målet med ackrediteringen är att stödja utvecklingen av kvaliteten i examensprogram inom det tekniska området och öka den internationella jämförbarheten och erkännandet i arbetslivet av högskoleexamina inom det tekniska området. Expertgruppen har som uppgift att godkänna handboken över kriterierna och förfarandena för programutvärderingen inom det tekniska området och utveckla den, besluta om ackrediteringarnas slutresultat, sköta kontakten med organisationen ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education), som äger varumärket EUR-ACE (European Accredited Engineer), diskutera frågor som gäller kvaliteten på högskoleutbildningen inom det tekniska området och vid behov göra förslag till sektionen för utvärdering av högskolorna gällande utvecklingen och utvärderingen av kvalitetshanteringen inom området samt årligen rapportera om genomförda utvärderingar och annan verksamhet till sektionen för utvärdering av högskolorna.

Under den nya expertgruppens mandatperiod kommer man bland annat att slutföra de pågående pilotutvärderingarna vid universiteten. NCU har genomfört EUR-ACE-ackrediteringar vid finländska yrkeshögskolor sedan 2014. NCU:s mål är att utvidga verksamheten permanent till att även omfatta universitet. På så sätt kan NCU i större omfattning betjäna hela högskolefältet och erbjuda alla examensprogram inom det tekniska området en möjlighet att utveckla sin undervisning och få en internationell kvalitetsstämpel. Det är också möjligt att man under den här expertgruppens mandatperiod inleder pilotprojekt för högre YH-examina.

Mer information:

Utvärderingsexpert Kati Isoaho, kati.isoaho@karvi.fi

Mera om utvärderingar av utbildningsprogram inom teknik

Standards and Procedures for Engineering Programme Accreditation

 

Stäng