Utvärderingsresultat som publiceras våren 2023

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) publicerar flera aktuella utvärderingsresultat våren 2023. Bland annat publiceras resultat från en utvärdering av engagerande arbete i skolgemenskapen, vars mål är att förebygga skolfrånvaro. Dessutom har vi utvärderat lärresultat i grundskolan, samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet samt hur målen i gymnasielagen och gymnasiets läroplansreform har förverkligats.

I det här meddelandet ges förhandsinformation om kommande publiceringar i mars–maj 2023. Målet med sammanfattningen är att stödja ett bättre utnyttjande av informationen från utvärderingarna. Nästa sammanfattning av kommande publiceringar av utvärderingar ges ut sommaren 2023.

 

Grundläggande utbildning

Utvärderingen av engagerande arbete i skolgemenskapen

Målet med engagerande arbete i skolgemenskapen är att stödja eleverna och skolornas personal i att förebygga skolavhopp, skapa engagemang för skolgången, åtgärda effekterna av skolfrånvaro samt stärka välbefinnandet inom skolgemenskapen.

Inom utvärderingen av engagerande arbete i skolgemenskapen publiceras under våren tre sammanfattande publikationer om följande teman:

 1. Vårdnadshavarnas upplevelser av förebyggandet av och ingripandet i skolfrånvaro. Publiceras i mars 2023.
 2. Strukturella och administrativa lösningar för förebyggande av och ingripande i frånvaro – synpunkter från utbildningsanordnarna och de aktörer som ansvarar för handledningen på nationell nivå gällande nuläget och framtida utvecklingsbehov. Publiceras i april 2023.
 3. Klassföreståndaren som stöd för engagemanget för skolan – erfarenheter från lärare som är klassföreståndare i grundskolans högre årskurser. Publiceras i början av maj.

Alla sammanfattningar publiceras på finska och svenska.

Vid det avslutande seminariet om utveckling av engagerande arbete i skolgemenskapen den 4 maj publicerar UKM också en handbok. Den publiceras i ministeriets publikationsserie, och i utarbetandet av den deltar UKM, Utbildningsstyrelsen, NCU, THL samt representanter för utbildningsanordnare som deltagit i pilotverksamheten för engagerande arbete i skolgemenskapen.

Mer information

 

Lärresultat i B1-svenska i den grundläggande utbildningens slutskede 2022

Genom utvärderingen utreds i vilken mån eleverna uppnår de mål som ställts upp för B1-svenska i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen (Utbildningsstyrelsen 2014) samt hur bakgrundsfaktorer hos eleverna är kopplade till lärandet. I samband med utvärderingen ges också rekommendationer för utvecklingen av kunskaperna i B1-svenska. Lärresultaten i B1-svenska utvärderades senast år 2008.

Rapporten som nu publiceras innehåller aktuell information på nationell nivå om lärresultat i svenska, elevernas uppfattningar samt lärandet och undervisningen i svenska.

Rapporten publiceras den 22 mars 2023.

Mer information

 

Matematiken i skuggan av covid-19-pandemin II. Matematikkunskaperna i slutet av årskurs 9 våren 2021

NCU har med hjälp av material från en utvärdering av lärresultat i matematik i årskurs 9 analyserat orsakerna bakom de försämrade kunskaperna i matematik på nationell nivå. Utvärderingen av lärresultaten i matematik gjordes våren 2021, och omkring 12 500 niondeklassister från både finsk- och svenskspråkiga skolor över hela Finland deltog. Utvärderingen var den första utvärderingen av lärresultat i matematik i årskurs 9 som genomfördes helt digitalt. I den vidare analys av utvärderingen som nu publiceras utreddes hur eleverna klarade av samma uppgifter i olika utvärderingar mellan 1998 och 2021.

En rapport om analysen publicerades den 16 mars 2023.

Mer information:

 

Sammanfattningar om utvärderingen av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro

NCU har gjort den första utvärderingen i Finland av metoder mot mobbning inom den grundläggande utbildningen. Utvärderingens syfte är att ge information om olika metoder mot mobbning samt deras funktion och effektivitet. Genom utvärderingen sprids information om olika metoders användbarhet, så att utbildningsanordnarna och skolorna kan välja de metoder som passar dem bäst.

En publikation om utvärderingens centrala resultat har tidigare publicerats på både finska och svenska. I mars publicerar vi en mer omfattande rapport om de sju antimobbningsmetoder som ingick i utvärderingen. I mars och april publicerar vi också fyra sammanfattningar om skolornas antimobbningsarbete ur personalens, elevernas och vårdnadshavarnas perspektiv.

Mer information:

 

Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildningen förnyas – förnyas gymnasierna?

Utvärderingen av gymnasiereformen ger information om verkställandet av grunderna för gymnasiets läroplan (2019). På lokal nivå granskas processerna för beredning och införande av gymnasiernas läroplaner samt hur grunderna fungerar. I utvärderingen granskas också hur handledningen och stödet för verkställandet av läroplansgrunderna har lyckats. Dessutom utvärderas hur de innehållsmässiga och pedagogiska målen i läroplanerna har uppnåtts under det första läsåret 2021–2022 samt faktorer som främjar och förhindrar uppnåendet.

Utvärderingsrapporten publiceras den 5 april 2023.

Mer information:

 • ledande utvärderingsexpert Jaana Saarinen, jaana.saarinen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5537
 • ledande utvärderingsexpert Jan Hellgren, jan.hellgren(a)karvi.fi, tfn 029 533 5531
 • utvärderingens webbplats

 

Yrkesutbildning

Kunnig arbetskraft tillsammans – samarbete mellan yrkesutbildningen och arbetslivet i ljuset av utvärderingarna

I den sammanfattande publikationen beskrivs samarbetet mellan yrkesutbildningen och arbetslivet samt samarbetets styrkor och utvecklingsområden utifrån NCU:s utvärderingar 2022 och 2023.

Sammanfattningen publiceras i mars 2023.

 • utvärderingsexpert Raisa Hievanen, raisa.hievanen(a)karvi.fi, tfn 029 533 5542

 

På yrkesvägar – Utvärdering av individuella studievägar inom yrkesutbildningen.

Utvärderingen gällde individuella studievägar inom yrkesutbildningen. NCU publicerade en slutrapport om utvärderingen i oktober 2022. Utvärderingens centrala resultat och utvecklingsrekommendationer har sammanställts i den publikation som nu publiceras.

Utvärderingen gav information om hur rutinerna för personlig tillämpning, identifiering och erkännande av kunnande samt handledning fungerar samt hur de studerandes valmöjligheter förverkligas. Information för utvärderingen samlades in från utbildningsanordnarnas ledningar, undervisande och handledande personal, studerande och representanter för arbetslivet.

Mer information:

 

Policy brief om läget inom yrkesutbildningen

Den lagreform som är känd som yrkesutbildningsreformen trädde i kraft år 2018. NCU har utvärderat genomförandet av reformen i flera utvärderingar. Policy brief-artikeln som publiceras i mars
ger perspektiv på hur verkställandet av lagreformen om yrkesutbildningen och uppnåendet av målen har lyckats. Dessutom granskas hur jämlikheten bland studerande förverkligas och hurdan kompetens yrkesutbildningen ger.

Publikationen ingår i NCU:s policy brief-publikationsserie, vars syfte är att stödja den utbildningspolitiska och samhälleliga diskussionen samt beslutsfattandet. Serien tar upp aktuella utvärderingsresultat och rekommendationer för utveckling av utbildning och småbarnspedagogik.

Mer information: enhetschef Kirsi Hiltunen, kirsi.hiltunen(at)karvi.fi, tfn 029 533 5508

 

Högskoleutbildning

Auditeringar av högskolor

Syftena med auditeringen är att

 • utvärdera om högskolans kvalitetsarbete motsvarar de europeiska principerna för kvalitetshantering,
 • utvärdera om kvalitetssystemet producerar ändamålsenlig information med hänsyn till genomförande av strategin och kontinuerlig förbättring av verksamheten samt om det leder till effektiva utvecklingsåtgärder,
 • uppmuntra högskolor till att vara internationellt inriktade och experimenterande i sin verksamhet och att skapa en kreativ miljö i högskolan samt
 • samla öppen och transparent information om kvalitetsarbete i finländska högskolor.

Auditeringen omfattar högskolans grundläggande uppgifter, det vill säga utbildning, forskning och samverkan med samhället. Högskolans utveckling stöds av att den har möjlighet att välja ett utvärderingsområde. I auditeringen ingår också en metod för kollegialt lärande.

Auditering av Östra Finlands universitet (UEF)

Det valfria utvärderingsområde som Östra Finlands universitet valde var UEF som studie- och arbetsmiljö för internationella studerande och anställda. Universitetet valde Jyväskylä universitet som partner för kollegialt lärande, och temat för det kollegiala lärandet var Kontinuerligt lärande, inklusive samarbete med berörda parter.

Publiceringsdatum: fredag 3.3.2023

 

Auditering av yrkeshögskolan Centria

Centria valde Utbildningsexport som valfritt utvärderingsområde. Centrias partner för kollegialt lärande är yrkeshögskolan Metropolia, och temat för det kollegiala lärandet är Ledning genom information.

Resultaten av auditeringen publiceras i maj eller juni 2023.

Mer information

 

Auditering av yrkeshögskolan Metropolia

Yrkeshögskolan Metropolias valfria utvärderingsområde är Innovationshubverksamhet ur FUIK-perspektiv. Metropolias partner för kollegialt lärande är Hogeschool van Amsterdam och temat för det kollegiala lärandet är personalens och de studerandes välbefinnande.

Auditeringen genomfördes av en internationell auditeringsgrupp.

Publiceringsdatum: fre 31.3.2023

Mer information

 • utvärderingsråd Marja-Liisa Saarilammi, marja-liisa.saarilammi(a)karvi.fi, tfn 029 533 5528
 • auditeringens webbplats

 

Auditering av yrkeshögskolan Haaga-Helia

Haaga-Helia har valt Work & Study-modellen som valfritt utvärderingsområde. Högskolans partner för kollegialt lärande är HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland & NHL Stenden University of Applied Sciences, och temat för det kollegiala lärandet är Continuous Learning, i synnerhet eLearning.

Publiceringsdatum: 26.5.2023

Mer information

 

Auditering av Aalto-universitetet 2023

Auditeringen av Aalto-universitetet görs av en internationell utvärderingsgrupp på engelska. Aaltos partner för kollegialt lärande är Swiss Federal Institute of Technology Lausanne (Schweiz), och temat för det kollegiala lärandet är Equality, Diversity and Inclusion.

Publiceringsdatum: 28.4.2023.

Mer information:

 

Stäng