Temat för NCU:s huvudevenemang – utvärderingsforum – är utbildningens tillstånd och framtid: anmäl dig!

Välkommen på NCU:s utvärderingsforumet 13.6 för att höra om den senaste nationella utvärderingsinformationen och diskutera utbildningens tillstånd och framtid!

Under utvärderingsforumet presenteras nya utvärderings- och forskningsresultat. Diskussionen kretsar kring frågor om hur utbildningen ser ut i nuläget, hur utbildningssystemet fungerar och hur det klarar av att reagera på förändringar i verksamhetsmiljön.

Under evenemanget synas utbildningens tillstånd och framtid brett med tanke på olika utbildningsstadier: småbarnspedagogiken, för- och grundskolan, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen och högskoleutbildningen.

– Utvärderingsforumet ger än en gång en fin möjlighet att diskutera utbildningsrelaterade teman som är betydelsefulla i samhället. Bland de aktuella temana som genomsyrar hela utbildningssystemet finns säkert någonting för alla! Alla som är intresserade av utbildningsfrågor är varmt välkomna, säger utvärderingsexpert Aino Pusa.

Från sjunkande kunskapsnivå till grön övergång

Vilket slags lärande möjliggör en positiv framtidsutveckling? Den här frågan söker man svar på i en av paneldiskussionerna under utvärderingsforumet. Utgångstanken är att de komplicerade globala kriserna inte kan lösas genom samma värderingar och tankemodeller som har gett upphov till dem.

Utöver en gemensam paneldiskussion, får deltagarna delta i workshoppar enligt eget intresse. De olika workshopparna presenteras nedan.

Utvärderingsinformation som stöd för utvecklingen av småbarnspedagogiken

Under de senaste åren har småbarnspedagogiken utvecklats mycket, såväl lagstiftningsmässigt som innehållsmässigt och strukturellt. Exempelvis har målen för pedagogiken och genomförandet av den samt målen för ledningen både förändrats och utökats. Som stöd för genomförandet av förändringarna krävs mångsidig och flerstämmig information. I workshoppen diskuteras frågor om vilken information som är väsentlig för småbarnspedagogiken, vems röst som är viktig att lyssna på när man utvecklar småbarnspedagogiken och vad som borde göras för att information som produceras om småbarnspedagogiken ska kunna användas bättre. I workshoppen behandlas också eventuella utmaningar och möjligheter med NCU:s externa utvärderingar och det nya självvärderingssystemet Valssi. Är utvärderingens effekter alltid självklara och vad borde man göra för att lyfta fram dem bättre?

Sjunker kunskapsnivån i grundskolan? Hur mycket ökar behovet av stöd och handledning?

Sjunkande kunskaper och elevernas ökande stödbehov har varit betydande samtalsämnen i samhället under den senaste tiden. Men vad säger NCU:s utvärderingsinformation om detta – sjunker kunskapsnivån verkligen, och stämmer det att elevernas stödbehov ökar? Efter en gemensam introduktion får deltagarna i workshoppen fördjupa sig närmare i dessa teman i små grupper. I den gemensamma introduktionen får deltagarna höra om resultat från utvärderingar av lärresultat inom den grundläggande utbildningen, en utvärdering av differentiering inom den grundläggande utbildningen och en utvärdering av nya former av studiehandledning.

Hur möjliggör yrkesutbildningen lärande och kompetensutveckling i olika skeden av studie- och karriärstigen?

Flexibelt stöd för kompetensutvecklingen blir allt viktigare när arbetslivet och dess verksamhetsmiljö förändras. Yrkesutbildningen ska möjliggöra kontinuerligt lärande och kompetensutveckling i olika skeden av studie- och karriärstigen. I workshoppen ingår en paneldiskussion där representanter för utbildningsanordnare och arbetslivet diskuterar bland annat hur yrkesutbildningen kan svara på förändringar i verksamhetsmiljön och individens behov. Deltagarna i workshoppen får fundera på vad som behöver göras på nationell och lokal nivå för att främja kompetensutvecklingen i olika skeden av karriärstigen. Diskussion förs också i små grupper om vilken utvärderingsinformation som behövs som stöd för detta, och hur användningen av informationen skulle kunna främjas.

Effektfull utvärderingsinformation: metoder, mätning och indikatorer

I den här workshoppen, som fokuserar på utvärderings- och forskningsmetoder, granskas temat ur tre olika perspektiv. I den första delen ser man på indikatorer för utbildningen under ledning av Statistikcentralen. Statistikcentralens arbete bland annat med utvecklingen av indikatorer som anknyter till barns välbefinnande samt dessa indikatorers omfattning och kompletteringsbehov presenteras. I den andra delen av workshoppen diskuteras kvasiexperimentella studier och effektrevolutionen under ledning av Labore – hur kan man förbättra informationens genomslagskraft? Avslutningsvis diskuteras så kallade low och high stakes-mätningar. Ett centralt problem med utvärderingar av lärresultat är att resultaten förvrängs om utvärderingen ses som en low stakes-mätning. Det betyder att eleverna inte nödvändigtvis gör sitt bästa i utvärderingarna, om en dålig prestation inte påverkar exempelvis betyget.

Grön övergång i utvärderings- och forskningsprojekt

Grön övergång är ett centralt tema som genomsyrar nuläget och framtiden inom utvärdering, forskning och utveckling av utbildning. Finlands högskolor har förbundit sig till att främja hållbar utveckling och ansvarsfullhet enligt yrkeshögskolornas ansvarsprogram för hållbar utveckling och universitetens teser för hållbar utveckling. Temat syns i högskolornas strategiska betoningar, forskningsprojekt, läroplaner och utbildningsutbud. Arbetet är aktivt, mångsidigt och involverar många aktörer på nationell nivå.

Vilka utvärderings- och forskningsprojekt om grön övergång pågår just nu inom utbildningen i Finland? Hurdana samarbetsmöjligheter kan man bygga upp kring temat? Kom och lyssna på en aktuell lägesöversikt och diskutera grön övergång inom utbildningen! Forskare från flera olika instanser som arbetar med grön övergång initierar diskussionen.

Huvudspråket på utvärderingsforumet är finska, men deltagarna kan också delta i diskussionerna på svenska.

Temat för utvärderingsforumets kvällsevenemang är samarbete inom informationsproduktion

För första gången ordnas också ett separat kvällsevenemang i samband med utvärderingsforumet. Kvällsevenemanget riktar sig särskilt till personer som producerar information inom fostrans- och utbildningssektorn samt andra som är intresserade av samarbete inom informationsproduktion.

Under evenemanget fortsätter diskussionen mellan olika utvärderings- och forskningsorganisationer om centrala teman inom utbildningen, som borde utvärderas, undersökas och utredas. Till kvällsevenemangets program hör bland annat en paneldiskussion, där man funderar på hurdan information som behövs och om vilka teman, samt hur vi tillsammans kan främja användningen av information.

– Särskilt hos oss på NCU är det nu när en ny utvärderingsplanperiod närmar sig aktuellt att fundera på hurdan information om utbildningen vi behöver. Vi ser fram emot diskussionen om hur produktionen av information om utbildning och behoven inom området ser ut just nu, konstaterar NCU:s direktör Harri Peltoniemi.

Utvärderingsforumets kvällsevenemang är fullsatt. Du kan ändå anmäla dig till en reservplats, så meddelar vi senare om en plats blir ledig.

 

NCU:s utvärderingsforum
tisdag 13.6.2023 kl. 9.00–15.30
Meeting Park Oasis, Gräsviken
Bottenhavsgränden 1, 00180 Helsingfors
Det finns också möjlighet att delta på distans

Utvärderingsforumets kvällsevenemang
tisdag 13.6.2023 kl. 16
Hotel Ax, Busholmen
Medelhavsgatan 18, 00220 Helsingfors

 

Varmt välkommen på NCU:s utvärderingsforum! Kom med och dela kunskap, kompetens och insikter med oss.

Mer information:

  • Program och anmälan. Anmäl dig senast 8.6.! Du kan ändra dina svar (t.ex. byta workshop eller byta från deltagande på distans till deltagande på plats) via bekräftelsemeddelandet som du får per e-post ända tills anmälan stängs.
  • utvärderingsexpert Aino Pusa, tfn 029 533 5521, aino.pusa@karvi.fi

Stäng