Centria-ammattikorkeakoulu godkändes i NCU:s auditering – styrkorna en mångsidig regional utvecklingsverksamhet och ett samarbetsnätverk som stöder den

Högre utbildning ekaterinastyrman

Yrkeshögskolan Centria fick särskilt beröm av NCU:s auditeringsgrupp för sin starka roll som samarbetspartner och förnyare av kompetensen inom regionens näringsliv och företag. Centrias internationella och mångkulturella verksamhetsmiljö ger ett betydande mervärde för personalen och de studerande samt gör det möjligt att stärka kompetensbasen inom högskolans verksamhetsområde.

Centria har en stark roll som arbetslivspartner och förnyare av kompetensen i sin omgivning

Planeringen och genomförandet av examensutbildningen och FUI-verksamheten har vid Centria integrerats starkt i samarbetet med intressentgrupperna och näringslivet i regionen. FUI-verksamhetens insatsområden är kemi och bioekonomi, produktionsteknologi, digitalisering samt företagande och välfärd. Den starka FUI-verksamheten förnyar och utvecklar verksamhetsmiljön. Ett exempel är RoboSote-projektet, som främjar användningen av vårdrobotik och -teknik samt digitala servicelösningar. Vid Centria deltar undervisningspersonalen i FUI-verksamheten och på motsvarande sätt FUI-personalen i undervisningen. Planeringen, genomförandet, utvärderingen och utvecklingen av utbildningen är studerandecentrerad och gemensam.

– Till Centrias starka roll inom regionutvecklingen hör att mäta den samhälleliga genomslagskraften. Detta skulle främjas av att Centria gör en tydligare definition av begreppen och målen för interaktion och genomslag. Här kunde man eventuellt ha hjälp av en utvärderingsram för samhälleligt genomslag, sammanfattar auditeringsgruppens ordförande, rektor Mervi Vidgrén vid Yrkeshögskolan Savonia.

Centria stöder den regionala internationaliseringen med utbildningsexport

Centria valde utbildningsexport som valbart utvärderingsområde. Utbildningsexporten stöder också internationaliseringen av Centrias verksamhetsområde. Centrias mångkulturella verksamhetsmiljö ger ett betydande mervärde för personalen och de studerande samt gör det möjligt att stärka kompetensbasen inom högskolans verksamhetsområde. Auditeringsgruppen rekommenderar att personalen, studerande och externa intressentgrupper erbjuds mer utbildning i interkulturell kommunikation och kompetens för att de positiva effekterna av internationaliseringen ska förverkligas i hela högskolan och dess verksamhetsområde.

Kvalitetssystemet producerar information för strategisk ledning och daglig verksamhet

Centrias strategi genomsyrar hela högskolans verksamhet. Centria har byggt upp kvalitetssystemet så att det stöder genomförandet av strategin och är en fast del av ledningssystemet. Kvalitetssystemet och dess processer producerar information både för ledningen och för den operativa verksamheten. Att förtydliga relationerna mellan de olika strategiska åtgärdsprogrammen skulle stöda den strategiska ledningen i Centria och förtydliga personalens operativa kvalitetsansvar.

Starkt stöd för personalens kompetensutveckling

Centrias lärare och övriga personal är engagerade och sakkunniga. Vid Centria är stödet för utveckling av personalens kompetens starkt och personalen är engagerad i sitt arbete. Centria riktar mycket resurser till utveckling av personalens kompetens, såsom individuella utbildningar, orientering i arbetslivet, stöd för forskarkarriären och deltagande i internationell verksamhet. Dessa styrkor och god praxis lyftes fram i auditeringen som mycket positiva processer som stöder personalens arbetsmotivation och välbefinnande.

Centria-ammattikorkeakoulu godkändes i auditeringen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU). Centria-ammattikorkeakoulu beviljades en kvalitetsstämpel som gäller i sex år. Den godkända auditeringen är ett bevis på att Centria-ammattikorkeakoulus verksamhet och kvalitetssystem uppfyller både de nationella kriterierna och de europeiska kriterierna för högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen gäller högskolornas förfaringssätt, med vilka de upprätthåller och utvecklar kvaliteten på utbildningen, FUI-verksamheten och den samhälleliga interaktionen och genomslagskraften.

De tillämpade auditeringskriterierna har publicerats i NCU:s auditeringshandbok för högskolor. Auditeringen av högskolornas kvalitetssystem inleddes i Finland 2005.

Auditeringsrapporten kan läsas på NCU:s auditeringsplattform.

Mer information

  • Rektor och verkställande direktör Mervi Vidgrén, auditeringsgruppens ordförande, tfn 044 785 5001, mervi.vidgren(at)savonia.fi
  • Utvärderingsexpert Kirsi Mustonen, projektchef för auditeringen, tfn 029 533 5515, kirsi.mustonen(at)karvi.fi

 

Stäng