Högskolornas excellence-kvalitetstämpel beviljades 2023 till högskolan Laurea-ammattikorkeakoulu

Högre utbildning suvialatalo

Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea) har visat sig vara en innovativ föregångare som utvecklar sin verksamhet långsiktigt och har en verksamhetskultur som bygger på delaktighet. Tack vare detta har Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) beviljat högskolan excellence-kvalitetsstämpeln för högskolor. Excellence-kvalitetsstämpeln beviljas nu för tredje gången.

NCU beviljar årligen auditerade högskolor excellence-kvalitetsstämpeln för exceptionellt högklassigt utvecklingsarbete. En för ändamålet speciellt tillsatt utvärderingspanel gör excellence-utvärderingen och det slutliga beslutet om att bevilja kvalitetsstämpeln fattas av sektionen för utvärdering av högskolorna.

I år beviljades Laurea kvalitetsstämpeln. Hämeen ammattikorkeakoulu var också nominerad till kvalitetsstämpeln. De högskolor som vid auditeringen fått omdömet utmärkt för minst ett av utvärderingsområdena är årligen nominerade till excellence-kvalitetsstämpeln. Utvärderingsområdena är En kompetensskapande högskola, En nyskapande högskola med genomslagskraft och En utvecklingsorienterad och välmående högskola. Alla de nominerade högskolorna visar på högklassig kompetens i att utveckla sin egen verksamhet.

Högskolornas kvalitetsarbete håller generellt sett en mycket hög nivå, och det görs ständigt viktigt och mångsidigt arbete för kvaliteten. Kvalitetsstämpeln som nu delas ut för tredje gången vittnar om detta. Genom denna procedur kan vi granska och lyfta fram värdefulla och effektiva metoder som används vid de högskolor som redan auditerats på en utmärkt nivå. Laurea uppvisade ett exceptionellt klimat för kollaborativt utvecklingsarbete och en kultur som stöder interaktiv FUI-verksamhet”, konstaterar utvärderingspanelens ordförande, prorektor Gunilla Widén.

Utvärderingspanelen konstaterade att Laurea visade prov på en stark samhällelig växelverkan och FUI-verksamhet

Vid excellence-utvärderingen fäste panelen särskild uppmärksamhet vid tre faktorer i Laureas verksamhet. Den första var Laureas banbrytande verksamhet i utvecklingen av den samhälleliga växelverkan och dess processer. Laurea engagerar målinriktat och omfattande olika aktörer, nätverk och intressentgrupper i regionen i den gemensamma utvecklingen. Laurea har många års erfarenhet av samarbete och gemensam utveckling och av att tillämpa dem i praktiken. Den framgångsrika verksamheten främjas också av att Laurea aktivt följer med och prognostiserar förändringar i arbetslivet. Hela organisationen är starkt engagerad i arbetet med att förnya den samhälleliga växelverkan.

Panelen ansåg också att en särskild styrka vid Laurea är processerna för FUI-verksamheten och utvecklingen av den och hur detta syns vid högskolan. FUI-verksamheten är en tätt sammankopplad del av genomförandet av Laureas helhetsstrategi. Laurea stärker systematiskt hela personalens FUI-kompetens. Samtidigt utvärderar högskolan kontinuerligt effekterna av verksamheten. Laurea är den ledande mottagaren bland yrkeshögskolorna i Finland av finansiering från Horisont Europa. Laureas FUI-verksamhet är också kopplad till den långsiktigt utvecklade och effektiva verksamhetsmodellen Learning by Developing (LbD).

Enligt panelen är Laureas tredje styrka att högskolan fördomsfritt överskrider gränser. Laurea överskrider gränserna på ett kreativt sätt och utnyttjar aktivt bland annat alumner och andra nätverk i sitt utvecklingsarbete. Laurea har också en viktig roll i det nationella samarbetet och i internationella nätverk, t.ex. i nätverken European Network of Living Labs och European Network of Security. Living Lab-verksamheten är ett exempel på utvecklingskompetens där Laurea är internationellt erkänd.

Vid Laurea var man nöjda och glada över att ha tilldelats kvalitetsstämpeln. Inom Laurea finns en stark vilja att långsiktigt utveckla verksamheten på basen av externa utvärderingar:

”Vi är här på Laurea mycket glada och tacksamma över Excellence-kvalitetsstämpeln som beviljats vår högskolegemenskap. Det är fantastiskt att få ett erkännande utifrån för det långsiktiga och målinriktade arbete som vi har utfört inom forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten. Vår personal vid Laurea har med sin engagerade, utvecklingsorienterade och djärva attityd och i samarbete med vårt omfattande nätverk av intressentgrupper möjliggjort projekt som har genomslagskraft både regionalt, nationellt och internationellt”, konstaterar Laureas rektor Jouni Koski.

Kriterier som används vid excellence-utvärderingen:

När excellence-kvalitetsstämpeln beviljas utvärderas följande kriterier:

  • Högskolan är en innovativ föregångare, modig och fördomsfri då den utvecklar sin verksamhet.
  • Högskolan har spetskompetens inom långsiktig utveckling av verksamheten, och den har starka bevis för utvecklingsarbetets positiva effekter på verksamheten.
  • Högskolan har en positiv inverkan på sin omgivning. Kännetecknande för högskolan är att den i stor omfattning engagerar aktörer i utvecklingsarbetet och fördomsfritt överskrider olika gränser.

Excellence-kvalitetsstämpeln gäller under den tid som NCU:s kvalitetsstämpel för auditeringen är i kraft. Utmärkelsen beviljades första gången 2021.

Mer information:

  • utvärderingspanelens ordförande, prorektor Gunilla Widén, Åbo Akademi, gunilla.widen(at)abo.fi, tfn +358 2 215 31
  • utvärderingsexpert Kati Isoaho, Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), kati.isoaho(at)karvi.fi, tfn 029 533 5501
  • utvärderingsexpert Sanna Vahtivuori-Hänninen, Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), sanna.vahtivuori(at)karvi.fi, tfn 029 533 5509
  • Principer, kriterier och processen för beviljande av excellence-kvalitetsstämpel

Stäng