Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Ett internationellt jämförelseprojekt med fokus på integration av invandrare i utbildningssystemet

1.3.201630.4.2018

Utvärderingsprojektet Integration av invandrare i det finländska utbildningssystemet och samhället genomförs som ett nationellt och internationellt jämförelseprojekt. Det syftar till att ta fram information om god praxis och handlingsmodeller för ordnandet av utbildningstjänster för invandrare. Inom ramen för projektet kartläggs också den senaste utvärderings- och forskningsinformationen som gäller ämnet. Målet är att stärka den integration som sker genom utbildning på de områden inom utbildningen som prioriteras i utvärderingen. Utvärderingsmaterialet samlas in i början av 2017 på portalen för goda modeller på adressen hyvatkaytannot.oph.fi/karvi samt genom utvärderingsbesök i Irland, Storbritannien, Norge och Tyskland. Utvärderingsrapporten blir klar på senvåren 2017.

Valet av föremål för utvärderingen och tyngdpunkterna i modellerna har preciserats under projektets gång utifrån forskningsdata och en behovskartläggning som riktades till olika aktörer.

Utvärderingen fokuserar på kartläggning av goda modeller i anslutning till den grundläggande utbildningen och andra stadiets utbildning samt övergångsskedet mellan dessa utbildningsstadier för första eller andra generationens studerande med invandrarbakgrund.  Dessutom tar man del av metoder för att leda språkligt och kulturellt heterogena skolor/läroanstalter med utgångspunkt i hur verksamhetskulturen stöds. Även modellerna för integrationsutbildning utgör föremål för utvärdering.  Nedan beskrivs dessa områden mera ingående.

 

Utmaningar i lärostigen för dem som kommit sent till landet och vars läropliktsålder passerat

Många barn och ungdomar med invandrarbakgrund har sämre inlärningsresultat än de finländska eleverna och studerandena.  Situationen är särskilt problematisk för ungdomar som kommit till Finland i slutet av den grundläggande utbildningen och har en bristfällig skolgång bakom sig. Då är också risken att bli utanför andra stadiets utbildning stor.

• Hurdana flexibla modeller kan man tillämpa när det gäller den grundläggande utbildningen för dem som kommit sent till landet och vars läropliktålder passerat?
• Hur kan man utveckla yrkeskompetensen hos ungdomar som kommit sent till landet?
• Hur utvecklar man utbildningen och stödresurserna för dessa ungdomar? (ekonomiska resurser)
• Hur utvecklar man uppföljningen av övergången mellan lärostigarna?

 

Flexibla modeller i övergångsskedet mellan grundskola och andra stadiet, handledning

Utmaningarna i övergångsskedet mellan grundskola och andra stadiet kretsar kring att utbildningsutbudet är otillräckligt och att rutinerna för informationsöverföring varierar och inte är etablerade. Man bör stödja kopplingen mellan den utbildning som leder till examen och den handledande utbildningen för grundläggande yrkesutbildning och den förberedande utbildningen för gymnasieutbildning. Likaså bör man främja de studerandes möjlighet att avlägga examensinriktade studier redan under övergångsskedet.

• Hurdana flexibla modeller tillämpas i övergångsskedet?
• Hur lägger man tidsmässigt upp den utbildning som förbereder för andra stadiet i förhållande till inledandet av utbildning?
• Hurdana stödåtgärder riktas till studerande som är i behov av särskilt stöd i studierna på andra stadiet?
• Hurdana modeller fungerar i handledningen?
• Hurdan fortbildning erbjuds för att utveckla den språkliga och kulturella medvetenheten hos lärare i yrkesämnen och ämneslärare i gymnasiet?
• Hur kan man förbättra och stärka studiemotivationen hos de studerande?
• Hur tryggar man tillräckliga platser för vidareutbildning?

 

Integrationsutbildning

Integrationsutbildningen är central för att främja integrationen för invandrare som överskridit läropliktsåldern. Den förbättrar också de samhälleliga och kulturella färdigheterna samt livskompetensen.  Den fungerar också som en språngbräda till annan utbildning och den öppna arbetsmarknaden. Till integrationsutbildning hör undervisning i finska eller svenska och vid behov undervisning i läs- och skrivkunnighet samt annan undervisning som underlättar övergången till arbetsliv eller fortsatt utbildning. I integrationsutbildningen kan också ingå identifiering av tidigare förvärvat kunnande och erkännande av examen samt yrkesmässig planering och karriärvägledning.

• Hur stöder man övergången till utbildning och arbetsliv i integrationsutbildningen?
• Hur väver man samman språk- och samhällsundervisning, yrkesfärdigheter och sysselsättning i integrationsutbildningen?
• Hur utvärderas utvecklingen av språkkunskaperna?

 

Ledarskapsmodeller i en skola eller läroanstalt: att stödja samarbetet mellan lärarna, verifiera språkmedvetenheten i skolans/läroanstaltens verksamhetskultur

Att utveckla skolans/läroanstaltens verksamhetskultur och etos för att verifiera den språkliga och kulturella mångfalden är i allra högsta grad en utmaning i ledarskapet. Rektorn har en central roll för att utveckla en språkmedveten verksamhetskultur och möjliggöra samarbete mellan lärarna.  I takt med att skolornas språkliga och kulturella mångfald ökar krävs också ett mera medvetet etiskt och pedagogiskt ledarskap.

• Hur etablerar skolans/läroanstaltens ledning samarbetet mellan lärarna och kollegialt lärande i anslutning till språkmedvetenheten?
• Hur stöder skolans/läroanstaltens ledning och personal utvecklingen av elevernas/studerandenas interaktion och gemenskap?
• Hur stöds samarbetet mellan vårdnadshavarna och andra parter/grupper genom ledarskapet?
• Hurdana strategier har skolan för att utveckla verksamhetskulturen och etos så att man verifierar språklig och kulturell mångfald och på vems ansvar ligger den strategiska utvecklingen?
• Hurdan utbildning i anslutning till integration, mångspråkighet och kulturell mångfald behövs och erbjuds till stöd för ledarskapet i skolorna/läroanstalterna?

 

Mer information:

Utvärderingsplanerare Mika Puukko, tfn 029 533 5522, fornamn.efternamn@karvi.fi

Detaljer

Start:
1.3.2016
Slutar:
30.4.2018
Evenemang Kategori:

Stäng