Karvi.fi

Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

Företagande och innovationskapacitet i yrkesutbildningen och högskolorna (Yrtti-utvärdering)

1.2.2017 - 31.12.2018

NCU genomför utvärderingen Företagande och innovationskapacitet i yrkesutbildningen och högskolorna (Yrtti) fram till slutet av 2018. I centrum för Yrtti-utvärderingen finns företagarstudier, en verksamhetskultur som stöder företagande och studerandenas erfarenhet inlärning av företagande. Utvärderingen genomförs ur flera perspektiv och genom att utnyttja flera olika material.

MÅL

Yrtti-utvärderingen ger information om faktorer som främjar och hindrar företagande och innovationskapacitet på verksamhetskulturnivå inom yrkesutbildning och högskolor. Ämnet behandlas ur studerandenas, företagarnas, yrkesutbildningsanordnarnas och högskolornas perspektiv.

Förutom information skapas även diskussionsmöjligheter för ökad gemensam förståelse och förbättrad interaktion mellan olika aktörer som främjar företagande.

GENOMFÖRANDE AV UTVÄRDERINGEN

Utvärderingen genomförs i tre faser under åren 2017–2018. Utvärderingen gäller alla anordnare av yrkesutbildning och nästan alla högskolor. Utvärderingsresultaten publiceras på dagarna för fostran till företagsamhet 3.10.2018. Rapporten publiceras i slutet av 2018.

Utvärderingens första fas: Bakgrundsmaterial: våren 2017

I den första fasen insamlades material från alla yrkesutbildningsanordnare, vilka våren 2017 hade ett tillstånd att ordna utbildning beviljat av undervisnings- och kulturministeriet. Av anordnarna insamlades grundläggande information om den företagar- och innovationsverksamhet som anordnaren utfört, regionalt företagarrelaterat samarbete samt ansvariga personer för företagande och innovationsverksamhet.

UKM har åren 2015–2016 samlat in självvärderingsmaterial om verksamheter för att stödja företagande från alla högskolor. Dessutom har UKM genomfört en uppföljningsenkät utifrån materialet våren 2017. Detta material utnyttjas i Yrtti-projektet.

I datainsamlingen under den första fasen söktes även uppgifter om utbildningsanordnarnas företagarfostran och innovationsverksamhet i Ung Företagsamhet rf:s, YES-nätverkets, Företagarna i Finland rf:s statistik och regionala strategier för företagarfostran.

Utvärderingsplan (på finska)

Utvärderingens andra fas: Studerandeenkät: hösten 2017.

I den andra fasen behandlades faktorer som främjar och hindrar företagande ur studerandenas perspektiv. Enkätens målgrupp var alla studerande och de som avlägger examen inom yrkesutbildning och studerande för grundexamen i yrkeshögskolor och universitet. Studerandeenkäterna genomfördes med samma tematiska stomme, men med skräddarsydda frågeställningar för både yrkesutbildnings- och högskolesektorn. Enkäterna omfattade frågor om studier i företagande och innovationer samt om verksamhetskulturen. Från studerandeenkäternas resultat sammanställdes respons per anordnare och högskola, då yrkesutbildningsanordnarna och högskolorna fick resultaten gällande deras egen verksamhet.

Utvärderingens tredje fas: Verksamhetskultur: våren 2018

I utvärderingens tredje fas fördjupades svaren i studerandeenkäten med hjälp av utvärderingsbesök till yrkesläroanstalter och högskolor. Under utvärderingsbesöken arrangerades temagruppintervjuer med studerande, lärare, ansvariga för företagsamhetsfostran (högskolor) och ledningen. Dessutom arrangerade NCU tillsammans med Företagarna i Finland rf, Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf och Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf en serie med regionala evenemang för gemensamt företagande på fem orter.

Utifrån de regionala materialen fördjupas förståelsen för hur verksamhetskulturens dimensioner fungerar, vilka hinder och möjligheter som ingår i dem samt utarbetar utvecklingsrekommendationer.

Har din läroanstalt, högskola eller region goda rutiner för att främja företagande? Du kan föreslå att de ska läggas till i NCU:s portal för goda modeller.

För det praktiska genomförandet av utvärderingen svarar utvärderingsexperterna Juha Vettenniemi och Mira Huusko samt utvärderingsplanerarna Raisa Hievanen och Anni Tuurnas. En extern sakkunniggrupp har tillsatts som stöd för utvärderingen.

EXTERN SAKKUNNIGGRUPP

Medlemmar i sakkunniggruppen 1.4.2017–31.12.2018:

Tapio Auvinen, expert på studententreprenörskap (Aamumehu)
Jatta Herranen, utvecklingsdirektör (Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä)

Joonas Mikkilä, chef för digitala och utbildningsärenden (Företagarna i Finland rf) (från 7.9.2018)
Esa Poikela, pedagogie professor (emeritus) (Lapplands universitet, docent Tammerfors universitet) (fram till 31.5.2018)
Matti Petteri Pöntiö, verkställande direktör (Helsinki Think Company)
Elena Ruskovaara, Director of Entrepreneurship Education (Villmanstrands tekniska universitet)
Veli-Matti Lamppu, direktör (Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry)
Vesa Taatila, rektor (Turun ammattikorkeakoulu) (fram till 31.5.2018)
Elina Ylikoski, verkställande direktör (Jyväskylän Yritystehdas Oy)

KONTAKTPERSONER

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@karvi.fi

Mira Huusko, utvärderingsexpert, tfn 029 533 5565

Juha Vettenniemi, utvärderingsexpert, tfn 029 533 5547

Detaljer

Börjar:
1.2.2017
Slutar:
december 31
Evenemang Kategori:

Stäng