Laddar Evenemang

« Alla Evenemang

  • Detta evenemang har redan ägt rum.

Utvärdering av lärarutbildningen i svenska språket

1.3.201530.4.2017

Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) genomför åren 2015–2017 en utvärdering av lärarutbildning som ger behörighet att undervisa i svenska som andra inhemska språk. Syftet med utvärderingen är att med tanke på framtidens undervisning och lärande i svenska språket granska det nuvarande läget ifråga om utbildningen av svensklärare och sådana andra lärare som undervisar i svenska som andra inhemska språket, samt identifiera utvecklingsbehov.  Följande utbildningsprogram ingår i utvärderingen:

  • pedagogisk utbildning som ger ämneslärarbehörighet i svenska språket
  • utbildning som ger klasslärarbehörighet
  • utbildning som ger behörighet som språkbadslärare
  • yrkespedagogisk lärarutbildning (med inriktning mot svensklärare)
  • utbildning i läroämnet svenska språk/nordiska språk/nordisk filologi (universitetsundervisning)

Utvärderingen omfattar tre temaområden. I det första och bredaste temaområdet är utvärderingens syfte att få en helhetsbild av innehållen, kvaliteten och tidsenligheten hos olika lärarutbildningar. Tidsenligheten granskas speciellt i förhållande till de nya läroplansgrunderna gällande grundläggande utbildning. I de nya läroplansgrunderna, som tas i bruk den 1 augusti 2016, inleds studier i B1-svenska redan i lågstadiet. Det svenska språket kan efter det undervisas av klasslärare som lågstadieundervisning eller av ämneslärare som ämnesundervisning.

I det andra temat ligger fokus i att utreda hur svenskundervisning som andra inhemska språk ordnas speciellt inom grundläggande undervisning och hurdan inverkan detta har på framtidens lärarutbildning. Tredje temat fokuserar på studiehandledningen av blivande lärare som kommer att undervisa i svenska språket, deras arbetsutsikter och fortbildning som utvecklar lärarnas yrkeskunnighet.

Utvärderingsmaterialet som samlas in består främst av självvärderingar gjorda av personal och studerande vid lärarutbildningarna, intervjuer som kompletterar självvärderingarna samt bedömning av innehållen gällande utbildningsprogrammens läroplaner. I utredningen om hur svenskundervisningen har ordnats av olika utbildningsanordnare utnyttjas en studie som gjorts vid Uleåborg universitet våren 2016. I studien granskades bland annat faktorer som påverkar lärarnas sysselsättning och ordnandet av svenskundervisningen i Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten. Jämförelsematerial från södra delar av landet samlas in i början av läsåret 2016-2017 genom telefonintervjuer riktade till några, på förhand utvalda bildningsdirektörer. Svenskundervisningens nuläge samt tillgången till vidareutbildning i olika delar av landet utvärderas även genom en enkät riktad till svensklärarna på fältet. Detta görs i samarbete med svensklärarnas fackorganisation.

I utvärderingen tillämpas principen om utvecklande utvärdering. Syftet är att producera utvärderingsinformation som stödjer både utbildningsprogrammens eget utvecklingsarbete samt ger en helhetsbild av utbildningarnas nuläge. Utvärderingsmaterial samlas genom att engagera både personal och studerande vid lärarutbildningarna.

Utvärderingen publiceras våren 2017.

Sektionen för utvärdering av högskolorna tillsatte i november 2015 en utvärderingsgrupp bestående av externa experter som ansvarar för utvärderingens planering och genomförande. Utvärderingsgruppens medlemmar har expertis inom svensklärarutbildning, klasslärarutbildning, språkbadslärarutbildning, ordnandet av undervisning på kommunal nivå och språklärarnas vidareutbildning. Utvärderingsgruppens medlemmar är:

Utvärderingsgruppens ordförande

Dekan, professor i nordisk filologi Paula Rossi, Uleåborg universitet

Externa experter

Handledande lärare, ämneslärare i svenska Anne Ainoa, Normalskolan i Vik, Helsingfors universitet

Projekt- och utbildningssekreterare, ämneslärare i svenska och tyska Olli Eloranta, Språklärarförbundet i Finland SUKOL rf

Språkbadslärare (svenska) Marita Grandell, Taivallahti grundskola, Helsingfors

Specialsakkunnig Minna Lindberg, Finlands Kommunförbund (Undervisning och kultur)

Bildningsdirektör Arto Sihvonen, Lieksa stad

Studerande i pedagogik (klasslärare) och svenska språket (ämneslärare) Jonna Tollola, Jyväskylä universitet

 

Vidare information om utvärderingen

Projektchef, utvärderingsexpert Outi Hakola

förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn. 029 533 55 39

Detaljer

Start:
1.3.2015
Slutar:
30.4.2017
Evenemang Kategori:

Stäng