Digital utvärdering av lärresultat

Den nationella utvärderingsverksamheten inom området utbildning styrs av en plan för utbildningsutvärderingar. Vid beredningen av planen beaktas digitaliseringen inom utbildningssystemet och behoven av att producera information om utbildningens tillstånd. NCU:s utvärderingar av lärresultat genomförs i huvudsak digitalt inom den grundläggande utbildningen. Tidigare gjordes de på papper eller delvis på dator. I konst- och färdighetsämnen och i naturvetenskapliga ämnen kan andra genomförandesätt fortfarande användas.

NCU strävar genom digitaliseringen efter en mångsidighet som bättre återspeglar utvecklingen i skolvärlden. På lång sikt vill vi minska den arbetsmängd som utvärderingarna orsakar skolorna och underlätta de praktiska arrangemangen.

Genom att använda digitala utvärderingssystem och plattformar för webbpublicering strävar vi också efter att öka utvärderingarnas genomslagskraft. I vårt digitaliseringsarbete ingår förutom att samla in utvärderingsdata också att utveckla den elektroniska rapporteringen och analysera det insamlade materialet.

Bakgrunden till digitaliseringen

NCU prövade 2014–2015 för första gången på att digitalisera utvärderingar av lärresultat för den grundläggande utbildningen. Då genomförde en del elever utvärderingarna i modersmål och litteratur samt matematik elektroniskt, medan andra gjorde dem på papper. År 2017 övergick NCU helt till digital utvärdering. Fram till år 2020 har tiotusentals elever deltagit i den digitala insamlingen av utvärderingsinformation.

I utvärderingarna av lärresultat använder vi i huvudsak vårt eget utvärderingssystem Koda. Vid behov kan vi också använda andra system. I matematik använder vi systemet ViLLE som utvecklats av Åbo universitet.

De digitala utvärderingarna utvecklas

Vi inledde vår digitalisering av utvärderingarna av lärresultat med olika pilotprojekt. Nuförtiden är utvecklingen ett kontinuerligt teamarbete som NCU:s utvärderingsexperter utför tillsammans med expertgrupper, uppgiftskonstruktörer samt systemleverantörer. I utvecklingen av digitala lösningar samarbetar vi med bland annat Utbildningsstyrelsen och Studentexamensnämnden.  Utvecklingsarbetet grundar sig på den nyaste utvärderingsinformationen och de nya läroplansgrunderna. Dessutom följer vi aktivt teknologins utveckling i Finland och världen.

En digital utvärdering av lärresultat möjliggör mångsidigare uppgifter och utvärderingar. Vi har bland annat konstruerat uppgifter som innehåller videoklipp samt utvecklat de muntliga uppgifternas egenskaper och den automatiska poängsättningen. I utvecklingsarbetet fäster vi ständigt uppmärksamhet vid systemets funktionssäkerhet, användbarhet och kommunikation.

NCU:s utvärderingar av lärresultat gäller elever i alla åldrar inom den grundläggande utbildningen. Vår utmaning är att det finns stora skillnader i nivån på skolornas IT-utrustning, nätförbindelser och personalens kompetens. För att bättre känna till situationen i skolorna samlar vi in apparat- och webbläsardata med hjälp av utvärderingssystemets kakor. Dessutom utnyttjar vi responsen från lärare, rektorer och elever. Under förtestningar observerar vi genomförandet i skolorna samt testar nya egenskaper och användargränssnitt med elever i olika åldrar.

 Mer information

Ledande utvärderingsexperten ger mer information om digitala utvärderingar av lärresultat:

Heli Koskenniemi, tfn 029 533 5517, förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng