Tema- och systemutvärderingar

I fokus för temautvärderingarna ligger en viss innehållslig helhet eller till ett visst innehållsligt temaområde på förskole- och grundskoleområdet. Det kan också göras utvärderingar av läget inom en viss utbildningsform. Med systemutvärderingar avses att utbildningssystemet som helhet eller ett visst delområde i systemet kan vara föremål för utvärdering. Utvärderingarna kan gälla utbildningspolitik och verkställande av den eller de processer som gäller förnyelse och utveckling av utbildningssystemet. De kan omfatta ett eller flera utbildningsstadier.

För tema- och systemutvärderingarna tillsätts planerings- och utvärderingsgrupper som består av representanter med erfarenhet från olika områden. I utvärderingarna används involverande och mångsidiga metoder. Det är viktigt att beakta olika intressenters infallsvinklar, att kritiskt och djupgående granska den företeelse som utvärderas och att skapa en övergripande bild av det som ska utvärderas.

Pågående tema- och systemutvärderingar 

Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål (VOMA-utvärdering)
Utvärdering av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen 
Studerandes övergångar och smidiga studievägar 
Utvärdering av metoder som förebygger mobbning och ökar välbefinnande och arbetsro (2021–2022) 

 

Nyligen avslutade tema- och systemutvärderingar 

Utbildningsvägar för invandrare
Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna
God praxis för integration av invandrare i utbildningssystemet
Förfaranden för kvalitetsledning och självvärdering hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Utvärderingsprojektet Bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna
Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård 
Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter

Stäng