Tema- och systemutvärderingar

I fokus för temautvärderingarna ligger en viss innehållslig helhet eller till ett visst innehållsligt temaområde på förskole- och grundskoleområdet. Det kan också göras utvärderingar av läget inom en viss utbildningsform. Med systemutvärderingar avses att utbildningssystemet som helhet eller ett visst delområde i systemet kan vara föremål för utvärdering. Utvärderingarna kan gälla utbildningspolitik och verkställande av den eller de processer som gäller förnyelse och utveckling av utbildningssystemet. De kan omfatta ett eller flera utbildningsstadier.

För tema- och systemutvärderingarna tillsätts planerings- och utvärderingsgrupper som består av representanter med erfarenhet från olika områden. I utvärderingarna används involverande och mångsidiga metoder. Det är viktigt att beakta olika intressenters infallsvinklar, att kritiskt och djupgående granska den företeelse som utvärderas och att skapa en övergripande bild av det som ska utvärderas.

Tema- och systemutvärderingar under perioden 2016-2019:

Förfaranden för kvalitetsledning och självvärdering hos anordnare av grundläggande utbildning och gymnasieutbildning
Utvärderingsprojektet Bedömningen av lärande och kunnande inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen
Effekterna av statliga sparåtgärder på de kulturella rättigheterna
Utvärdering av verkställandet av lagen om elev- och studerandevård
Arbetsro och trygga lärmiljöer i skolor och läroanstalter
Utvärdering av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
Studerandes övergångar och smidiga studievägar
God praxis för integration av invandrare i utbildningssystemet
Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna

Stäng