Förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål (VOMA-utvärderingen)

Datainsamling:

Information kommer under våren 2021 att samlas in för den läges- och effektutvärdering som gäller förberedande undervisning och undervisning i eget modersmål (den så kallade VOMA-utvärderingen). NCU samlar in information bland lärare, rektorer och utbildningsanordnare i maj 2021.

Information om utvärderingen:

Utvärderingen ger nationell information om nuläget och effekterna i fråga om den undervisning som förbereder för grundläggande utbildning. Utvärderingen beaktar frågan både ur förskoleundervisningens, den grundläggande utbildningens och sent anlända invandrarelevers synvinkel.  Utvärderingen av den undervisning som ges i elevernas egna modersmål och dess effekter kartlägger hur den här undervisningen ordnas. Dessutom utreds vilka faktorer som främjar respektive förhindrar undervisning och lärande. Utvecklingsrekommendationer som bygger på utvärderingsresultaten kommer att utarbetas. Projektrapporten kommer att ges ut under sommaren 2022.

Utvärderingen har anknytning till utvecklingsprogrammet Utbildning för alla som Undervisnings- och kulturministeriet har startat.

Tyngdpunktsområden: Utveckling av lärande och kompetens, Främjande av likvärdighet och Främjande av ett välfungerande utbildningssystem

Dataskydd:

Mer information:

Salla Venäläinen
utvärderingsexpert
tfn 029 533 5549 förnamn.efternamn@karvi.fi

Stäng