Hanteringen av två- och flerspråkigheten i de svenskspråkiga skolorna

02/2017–12/2018

Under läsåret 2017−2018 utvärderade NCU hur väl de svenskspråkiga skolorna hanterar den stora mängden tvåspråkiga och växande andelen flerspråkiga elever. Fokus låg på årskurserna 1–6.

I de svenskspråkiga skolorna kommer ungefär hälften av eleverna från hem där det talas ett annat språk vid sidan av svenska, eller enbart ett annat språk än svenska. Den största tvåpråkiga gruppen utgörs av de svensk-finskt tvåspråkiga eleverna, som i dagens läge utgör ca 45 % av årskullen i de svenska skolorna. Bland de flerspråkiga eleverna finns till exempel elever som hemma talar svenska och ett annat språk än finska och elever som enbart talar ett annat språk än svenska eller finska i sina hem.

Centralt var att utvärdera i hur hög grad språklig medvetenhet genomsyrar kommunernas och skolornas verksamhetskultur. Det var också viktigt att utvärdera vilken kompetens, vilka resurser och hur systematiskt skolorna arbetar med att stödja både de två- och flerspråkiga elevernas språkutveckling. Dessutom tog utvärderingen fasta på elevernas, vårdnadshavarnas och lärarnas uppfattningar om den språk- och kunskapsutvecklande verksamheten. Också attityderna till och bemötandet av två- och flerspråkiga elever kartlades.

Utvärderingen fokuserade på årskurserna 1–6 och på flera olika informantgrupper, bland annat utbildningsanordnare, rektorer, lärare, elever, vårdnadshavare, anordnare av lärarutbildning, lärarfortbildning och producenter av läromedel.

NCU publicerade utvärderingens slutrapport våren 2019.

Kontaktperson vid NCU:

utvärderingsexpert Jan Hellgren, förnamn.efternamn@karvi.fi, tfn 029 533 5531

Stäng